Szent Biblia

fordította Károli Gáspár

kgyt

4. fejezet


Fejezetek:

1 2 3 4 5


1. vers

Továbbá pedig kérünk titeket, atyámfiai, és intünk az Úr Jézusban, hogy a szerint, a mint tőlünk tanultátok, mimódon kell forgolódnotok és Istennek tetszenetek: mindinkább gyarapodjatok.
2Thess 3:12 2Kor 5:20 1Thess 2:12 Eféz 4:1 1Kor 15:58


2. vers

Mert tudjátok, milyen parancsolatokat adtunk néktek az Úr Jézus által.
2Thess 3:6


3. vers

Mert ez az Isten akaratja, a ti szentté lételetek, hogy magatokat a paráznaságtól megtartóztassátok;
1Thess 4:7 Zsid 12:14 Eféz 5:3


4. vers

Hogy mindenitek szentségben és tisztességben tudja bírni a maga edényét,
2Kor 4:7 1Sám 21:5


5. vers

Nem kívánság gerjedelmével, mint a pogányok, a kik nem ismerik az Istent;
Róm 1:24 Eféz 2:12


6. vers

Hogy senki túl ne lépjen és meg ne károsítsa valamely dologban az ő atyjafiát: mert bosszút áll az Úr mindezekért, a mint elébb is mondottuk néktek és bizonyságot tettünk.
3Móz 19:11 Gal 5:21


7. vers

Mert nem tisztátalanságra, hanem szentségre hívott el minket az Isten.
1Thess 4:3 2Tim 1:9 Róm 12:2


8. vers

A ki azért megveti ezeket, nem embert vet meg, hanem az Istent, a ki Szent Lelkét is közlé velünk.
Csel 5:4 Eféz 4:30


9. vers

Az atyafiúi szeretetről pedig nem is szükség írnom néktek: mert titeket Isten maga tanított meg arra, hogy egymást szeressétek;
1Thess 1:8 1Thess 5:1 1Ján 2:27 Ján 6:45


10. vers

Sőt gyakoroljátok is azt mindamaz atyafiak iránt, a kik egész Maczedóniában vannak. Kérünk azonban titeket atyámfiai, hogy mindinkább gyarapodjatok;
1Thess 1:7 1Thess 3:12


11. vers

És becsületbeli dolognak tartsátok, hogy csendes életet folytassatok, saját dolgaitoknak utána lássatok, és tulajdon kezeitekkel munkálkodjatok, a miként rendeltük néktek;
2Thess 3:12 2Thess 2:9 Eféz 4:28 Csel 20:35


12. vers

Hogy a kívülvalók iránt tisztességesen viselkedjetek, és semmi szükséget ne érezzetek.
Róm 13:13 Kol 4:5 1Tim 3:7


13. vers

Nem akarom továbbá, atyámfiai, hogy tudatlanságban legyetek azok felől, a kik elaludtak, hogy ne bánkódjatok, mint a többiek, a kiknek nincsen reménységök.
1Kor 10:1 1Kor 15:18 1Kor 15:20 Eféz 2:12 2Thess 2:16


14. vers

Mert ha hisszük, hogy Jézus meghalt és feltámadott, azonképen az Isten is előhozza azokat, a kik elaludtak, a Jézus által ő vele együtt.
1Kor 6:14 1Kor 15:23 Róm 8:11 Róm 14:9


15. vers

Mert ezt mondjuk néktek az Úr szavával, hogy mi, a kik élünk, a kik megmaradunk az Úr eljöveteléig, épen nem előzzük meg azokat, a kik elaludtak.
1Thess 2:13 1Kor 15:23 1Kor 15:51


16. vers

Mert maga az Úr riadóval, arkangyal szózatával és isteni harsonával leszáll az égből: és feltámadnak először a kik meghaltak volt a Krisztusban;
Mát 25:31 2Thess 1:7 1Kor 15:52 1Kor 15:23


17. vers

Azután mi, a kik élünk, a kik megmaradunk, elragadtatunk azokkal együtt a felhőkön az Úr elébe a levegőbe; és ekképen mindenkor az Úrral leszünk.
1Thess 5:10 Jel 11:12 Ján 14:3 Róm 8:17


18. vers

Annakokáért vígasztaljátok egymást e beszédekkel.
1Thess 5:11


Fejezetek:

1 2 3 4 5


A Szent Biblia könyvei