Szent Biblia

fordította Károli Gáspár

kgyt

Pál apostolnak a galátziabeliekhez írt levele

6. fejezet


Fejezetek:

1 2 3 4 5 6


1. vers

Atyámfiai, még ha előfogja is az embert valami bűn, ti lelkiek, igazítsátok útba az olyant szelídségnek lelkével, ügyelvén magadra, hogy meg ne kísértessél te magad is.
Mát 18:15 Mát 18:17 Róm 14:1


2. vers

Egymás terhét hordozzátok, és úgy töltsétek be a Krisztus törvényét.
Ján 13:34


3. vers

Mert ha valaki azt véli, hogy ő valami, holott semmi, önmagát csalja meg.


4. vers

Minden ember pedig az ő maga cselekedetét vizsgálja meg, és akkor csakis önmagára nézve lesz dicsekedése és nem másra nézve.


5. vers

Mert kiki a maga terhét hordozza.
2Kor 5:10


6. vers

A ki pedig az ígére taníttatik, közölje minden javát tanítójával.
1Kor 9:7 1Kor 9:14


7. vers

Ne tévelyegjetek, Isten nem csúfoltatik meg; mert a mit vet az ember, azt aratándja is.


8. vers

Mert a ki vet az ő testének, a testből arat veszedelmet; a ki pedig vet a léleknek, a lélekből arat örök életet.


9. vers

A jótéteményben pedig meg ne restüljünk, mert a maga idejében aratunk, ha el nem lankadunk.
2Thess 3:13


10. vers

Annakokáért míg időnk van, cselekedjünk jót mindenekkel, kiváltképen pedig a mi hitünknek cselédeivel.
1Tim 5:8


11. vers

Látjátok, mekkora betűkkel írok néktek a saját kezemmel!


12. vers

A kik testre szépek szeretnének lenni, azok kényszerítenek titeket a körülmetélkedésre; csak azért, hogy a Krisztus keresztjéért ne üldöztessenek.


13. vers

Mert magok a körülmetélkedettek sem tartják meg a törvényt; hanem azért akarják, hogy ti körülmetélkedjetek, hogy a ti testetekkel dicsekedjenek.


14. vers

Nékem pedig ne legyen másban dicsekedésem, hanem a mi Urunk Jézus Krisztus keresztjében, a ki által nékem megfeszíttetett a világ, és én is a világnak.
1Kor 1:31 1Kor 1:2


15. vers

Mert Krisztus Jézusban sem a körülmetélkedés, sem a körülmetéletlenség nem használ semmit, hanem az új teremtés. +
Gal 5:6 Róm 6:4


16. vers

És a kik e szabály szerint élnek, békesség és irgalmasság azokon, és az Istennek Izráelén.


17. vers

Ennekutána senki nékem bántásomra ne legyen; mert én az Úr Jézusnak bélyegeit hordozom az én testemben.
2Kor 4:10 2Kor 4:11


18. vers

A mi Urunk Jézus Krisztusnak kegyelme legyen a ti lelketekkel atyámfiai! Ámen.
2Tim 4:22


Fejezetek:

1 2 3 4 5 6


A Szent Biblia könyvei