Szent Biblia

fordította Károli Gáspár

kgyt

Pál apostolnak Timótheushoz írt első levele

3. fejezet


Fejezetek:

1 2 3 4 5 6


1. vers

Igaz ez a beszéd: Ha valaki püspökséget kiván, jó dolgot kíván.


2. vers

Szükséges annakokáért, hogy a püspök feddhetetlen legyen, egy feleségű férfiú, józan, mértékletes illedelmes, vendégszerető, a tanításra alkalmatos;
Tit 1:5 Tit 1:6 Tit 1:7 Tit 1:8


3. vers

Nem borozó, nem verekedő, nem rút nyereségre vágyó; hanem szelíd, versengéstől ment, nem pénzsóvárgó;


4. vers

Ki a maga házát jól eligazgatja, gyermekeit engedelmességben tartja, minden tisztességgel;


5. vers

(Mert ha valaki az ő tulajdon házát nem tudja igazgatni, mimódon visel gondot az Isten egyházára?)


6. vers

Ne legyen új ember, nehogy felfuvalkodván, az ördög kárhozatába essék.


7. vers

Szükséges pedig, hogy jó bizonysága is legyen a kívülvalóktól; hogy gyalázatba és az ördög tőribe ne essék.
1Pét 2:12


8. vers

Hasonlóképpen a diakónusok tisztességesek legyenek, nem kétnyelvűek, nem sok borivásba merültek, nem rút nyereségre vágyók;
Csel 6:3


9. vers

Kiknél megvan a hit titka tiszta lelkiismerettel.


10. vers

És Ezek is először megpróbáltassanak, azután szolgáljanak, ha feddhetetlenek.


11. vers

Feleségeik hasonlóképen tisztességesek, nem patvarkodók, józanok, mindenben hívek legyenek.


12. vers

A diakónusok egy feleségű férfiak legyenek, a kik gyermekeiket és tulajdon házaikat jól igazgatják.


13. vers

Mert a kik jól szolgálnak, szép tisztességet szereznek magoknak, és sok bizodalmat a Jézus Krisztusban való hitben.
Mát 25:21


14. vers

Ezeket írom néked, remélvén, hogy nem sokára hozzád megyek;


15. vers

De ha késném, hogy tudd meg, mimódon kell forgolódni az Isten házában, mely az élő Istennek egyháza, és az igazságnak oszlopa és erőssége.


16. vers

És minden versengés nélkül nagy a kegyességnek eme titka: Isten megjelent testben, megigazíttatott lélekben, megláttatott az angyaloktól, hirdettetett a pogányok közt, hittek benne a világon, felvitetett dicsőségbe.
Ján 1:1 Ján 1:10 Ján 1:11 Fil 2:5 Fil 2:10


Fejezetek:

1 2 3 4 5 6


A Szent Biblia könyvei