Szent Biblia

fordította Károli Gáspár

kgyt

Pál apostolnak a rómabeliekhez írt levele

3. fejezet


Fejezetek:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


1. vers

Mi tekintetben különb hát a zsidó? vagy micsoda haszna van a körülmetélkedésnek?


2. vers

Minden tekintetben sok. Mindenek előtt, hogy az Isten reájok bízta az ő beszédeit.
Róm 9:4 Zsolt 147:19 Zsolt 147:20


3. vers

De hát hogy ha némelyek nem hittek? Vajjon azoknak hitetlensége nem teszi-é hiábavalóvá az Istennek hűségét?
Róm 9:6 Róm 11:29 2Tim 2:13


4. vers

Távol legyen. Sőt inkább az Isten legyen igaz, minden ember pedig hazug, a mint meg van írva: Hogy igaznak ítéltessél a te beszédeidben, és győzedelmes légy, mikor vádolnak téged.
Zsolt 116:11 Zsolt 51:6


5. vers

Ha pedig a mi igazságtalanságunk az Istennek igazságát mutatja meg, mit mondjunk? Vajjon igazságtalan-é az Isten, hogy minket büntet? Emberi módon szólok.
Jób 4:17 Jób 4:18


6. vers

Távol legyen! Mert akkor mi módon ítéli meg az Isten a világot?
1Móz 18:25


7. vers

Mert ha az Istennek igazsága az én hazugságom által öregbült az ő dicsőségére, miért kárhoztattatom még én is, mint bűnös?


8. vers

Sőt inkább ne cselekedjük-é a rosszat, hogy abból jó származzék? - a mint minket rágalmaznak, és a mint némelyek mondogatják, hogy mi így beszélünk, a kiknek kárhoztatása igazságos.


9. vers

Micsoda tehát? Különbek vagyunk-é? Semmiképen nem. Mert az elébb megmutattuk nyilván, hogy zsidók és görögök mindnyájan bűn alatt vannak;
Gal 3:22


10. vers

A mint meg van írva, hogy nincsen csak egy igaz is;
Zsolt 14:3 Zsolt 53:2 Zsolt 53:4


11. vers

Nincs, a ki megértse, nincs, a ki keresse az Istent.


12. vers

Mindnyájan elhajlottak, egyetemben haszontalanokká lettek; nincs, a ki jót cselekedjék, nincsen csak egy is.


13. vers

Nyitott sír az ő torkuk; nyelvökkel álnokságot szólnak; áspis kígyó mérge van ajkaik alatt.
Zsolt 5:10 Zsolt 140:4


14. vers

Szájok telve átkozódással és keserűséggel.
Zsolt 10:7


15. vers

Lábaik gyorsak a vérontásra.
Ésa 59:7 Ésa 59:8


16. vers

Útjaikon romlás és nyomorúság van.


17. vers

És a békességnek útját nem ismerik.


18. vers

Nincs isteni félelem az ő szemök előtt.
Zsolt 36:2


19. vers

Tudjuk pedig, hogy a mit a törvény mond, azoknak mondja, a kik a törvény alatt vannak; hogy minden száj bedugassék, és az egész világ Isten ítélete alá essék.
Gal 3:10 Gal 3:22


20. vers

Annakokáért a törvénynek cselekedeteiből egy test sem igazul meg ő előtte: mert a bűn ismerete a törvény által vagyon.
Gal 2:16 Róm 7:7


21. vers

Most pedig törvény nélkül jelent meg az Istennek igazsága, a melyről tanúbizonyságot tesznek a törvény és a próféták; +
Róm 1:17 Csel 10:43


22. vers

Istennek igazsága pedig a Jézus Krisztusban való hit által mindazokhoz és mindazoknak, a kik hisznek. Mert nincs különbség,
Gal 3:28


23. vers

Mert mindnyájan vétkeztek, és szűkölködnek az Isten dicsősége nélkül.


24. vers

Megigazulván ingyen az ő kegyelméből a Krisztus Jézusban való váltság által,
Róm 5:1 Eféz 2:8


25. vers

Kit az Isten eleve rendelt engesztelő áldozatul, hit által, az ő vérében, hogy megmutassa az ő igazságát az előbb elkövetett bűnöknek elnézése miatt,
1Ján 2:2


26. vers

Az Isten hosszútűrésénél fogva, az ő igazságának megbizonyítására, a mostani időben, hogy igaz legyen Ő és megigazítsa azt, a ki a Jézus hitéből való.


27. vers

Hol van tehát a dicsekedés? Kirekesztetett. Mely törvény által? A cselekedeteké által? Nem; hanem a hit törvénye által.
Róm 4:2 1Kor 1:29 1Kor 1:31 Eféz 2:9


28. vers

Azt tartjuk tehát, hogy az ember hit által igazul meg, a törvény cselekedetei nélkül.
Gal 2:16


29. vers

Avagy Isten csak a zsidóké-e? Avagy nem a pogányoké is? Bizony a pogányoké is.
Ésa 49:6 Eféz 4:5


30. vers

Mivelhogy egy az Isten, a ki megtisztítja a zsidót hitből és a pogányt hit által.
Róm 4:11 Róm 4:12 Gal 3:8


31. vers

A törvényt tehát hiábavalóvá tesszük-é a hit által? Távol legyen! Sőt inkább a törvényt megerősítjük.
Gal 3:24


Fejezetek:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


A Szent Biblia könyvei