Szent Biblia

fordította Károli Gáspár

kgyt

Pál apostolnak az efézusbeliekhez írt levele

3. fejezet


Fejezetek:

1 2 3 4 5 6


1. vers

Ezért vagyok én, Pál, a Krisztusnak foglya ti érettetek, a pogányokért;
Fil 1:7 Fil 1:13 Fil 1:16 Gal 6:12 2Kor 11:23 2Kor 10:1 Kol 1:23


2. vers

Ha ugyan hallottátok Isten kegyelmének rendelkezését, melyet nékem adott a ti érdeketekben;
Eféz 3:1 Eféz 3:10 Csel 9:15 Róm 1:5 Róm 12:3 Róm 15:15


3. vers

Hogy tudniillik kijelentés útján ismertette meg velem a titkot, a szerint, a mint az elébb megírám röviden,
Eféz 3:2 Eféz 3:11 Eféz 3:12 Csel 26:13 Gal 1:16


4. vers

Melynek olvasásából megérthetitek, hogy micsoda az én értelmem a Krisztus titka felől;


5. vers

A mely egyéb időkben meg nem ismertettetett az emberek fiaival úgy, a hogy most kijelentetett az Ő szent apostolainak és prófétáinak a Lélek által:
Csel 10:28 1Móz 11:5 Gal 3:8 Róm 9:24 Róm 9:26 Róm 15:9 Róm 16:26 2Pét 1:21 1Kor 2:10 1Kor 2:16


6. vers

Hogy tudniillik a pogányok örökös társak és egyugyanazon test tagjai és részesei az ő ígéretének a Krisztus Jézusban az evangyéliom által.
Eféz 2:12 Gal 3:28 Gal 3:29 Róm 8:17 Csel 3:26 Róm 1:16


7. vers

A melynek szolgájává lettem az Isten ama kegyelmének ajándékából, mely adatott nékem az Ő hatalmának munkája szerint.
Eféz 1:19 Eféz 3:20 Róm 1:5 Kol 1:25 Kol 1:26 Gal 1:1 Gal 1:15 Gal 1:17 Gal 1:13 Gal 1:14


8. vers

Nékem, minden szentek között a legeslegkisebbnek adatott ez a kegyelem, hogy a pogányoknak hirdessem a Krisztus végére mehetetlen gazdagságát;
1Kor 15:9 Csel 9:15 1Ján 2:2 Fil 3:6


9. vers

És hogy megvilágosítsam mindeneknek, hogy miképen rendelkezett Isten ama titok felől, a mely elrejtetett vala örök időktől fogva az Istenben, a ki mindeneket teremtett a Jézus Krisztus által;
Eféz 1:10 Eféz 3:2 Róm 16:25 Róm 16:26 Ján 1:9 Zsid 6:4 Zsid 10:32 2Kor 4:4 Mát 5:14


10. vers

Azért, hogy megismertettessék most a mennybeli fejedelemségekkel és hatalmasságokkal az egyház által az Istennek sokféle bölcsesége,
Eféz 1:21 1Kor 12:28 1Kor 15:9 Kol 1:18 Kol 1:24 Luk 15:7 Luk 15:10 Zsid 1:14 1Pét 1:12


11. vers

Amaz örök eleve-elvégezés szerint, a melyet megcselekedett a Krisztus JÉzusban, a mi Urunkban:
Eféz 1:4 Eféz 1:11


12. vers

A kiben van a mi bátorságunk és bizodalommal való menetelünk Istenhez az Ő benne való hit által.
Eféz 2:18 Ján 14:6 Róm 5:2 Zsid 4:16 Róm 8:38


13. vers

Azért kérlek, hogy ne csüggedjetek el az én ti érettetek való nyomorúságaim miatt, a melyek néktek dicsőségtekre vannak.
Eféz 2:12 Fil 2:17 Fil 2:18 1Thess 3:3


14. vers

Ezokáért meghajtom térdeimet a mi Urunk Jézus Krisztusnak Atyja előtt,


15. vers

A kiről neveztetik minden nemzetség, mennyen és földön,
Eféz 6:10 Csel 3:25


16. vers

Hogy adja meg néktek az Ő dicsősége gazdagságáért, hogy hatalmasan megerősödjetek az Ő Lelke által a belső emberben;
Róm 7:16 Róm 7:22 Róm 7:23 Róm 7:25 Róm 12:2 2Kor 4:16


17. vers

Hogy lakozzék a Krisztus a hit által a ti szívetekben;
Róm 8:9 Róm 8:10 2Kor 12:9 Gal 2:20 Ján 14:23


18. vers

A szeretetben meggyökerezvén és alapot vevén, hogy megérthessétek minden szentekkel egybe, mi a szélessége és hosszúsága és mélysége és magassága az Isten jóvoltának,
Gal 5:6 1Kor 13:4 Kol 2:7


19. vers

És megismerjétek a Krisztusnak minden ismeretet felül haladó szeretetét, hogy ekképen beteljesedjetek az Istennek egész teljességéig.
Róm 8:35 Gal 2:20 Ján 10:11 Ján 10:18


20. vers

Annak pedig, a ki véghetetlen bőséggel mindeneket megcselekedhetik, feljebb hogynem mint kérjük vagy elgondoljuk, a mi bennünk munkálkodó erő szerint,
Róm 16:25 Róm 16:27


21. vers

Annak légyen dicsőség az egyházban a Krisztus Jézusban nemzetségről nemzetségre örökkön örökké. Ámen.


Fejezetek:

1 2 3 4 5 6


A Szent Biblia könyvei