Szent Biblia

fordította Károli Gáspár

kgyt

János apostolnak közönséges első levele

4. fejezet


Fejezetek:

1 2 3 4 5


1. vers

Szeretteim, ne higyjetek minden léleknek, hanem próbáljátok meg a lelkeket, ha Istentől vannak-é; mert sok hamis próféta jött ki a világba.
Mát 7:15 1Thess 5:21


2. vers

Erről ismerjétek meg az Isten Lelkét: valamely lélek Jézust testben megjelent Krisztusnak vallja, az Istentől van;


3. vers

És valamely lélek nem vallja Jézust testben megjelent Krisztusnak, nincsen az Istentől: és az az antikrisztus lelke, a melyről hallottátok, hogy eljő; és most e világban van már.
1Ján 2:22 2Ján 1:7


4. vers

Ti az Istentől vagytok fiacskáim, és legyőztétek azokat; mert nagyobb az, a ki bennetek van, mint az, a ki e világban van.


5. vers

Azok a világból valók; azért a világ szerint beszélnek, és a világ hallgat rájok.
Ján 3:31


6. vers

Mi az Istentől vagyunk: a ki ismeri az Istent, hallgat reánk, a ki nincsen az Istentől, nem hallgat reánk. Erről ismerjük meg az igazságnak lelkét és a tévelygésnek lelkét.
Ján 8:47


7. vers

Szeretteim, szeressük egymást: mert a szeretet az Istentől van; és mindaz, a ki szeret, az Istentől született, és ismeri az Istent.


8. vers

A ki nem szeret, nem ismerte meg az Istent; mert az Isten szeretet.
1Ján 3:10 1Ján 4:16


9. vers

Az által lett nyilvánvalóvá az Isten szeretete bennünk, hogy az ő egyszülött Fiát elküldte az Isten e világra, hogy éljünk általa.
Ján 3:16


10. vers

Nem abban van a szeretet, hogy mi szerettük az Istent, hanem hogy ő szeretett minket, és elküldte az ő Fiát engesztelő áldozatul a a mi bűneinkért.
1Ján 2:2 Róm 3:25


11. vers

Szeretteim, ha így szeretett minket az Isten, nekünk is szeretnünk kell egymást.
1Ján 3:16 Mát 18:33 Ján 15:12 Ján 15:13


12. vers

Az Istent soha senki nem látta: Ha szeretjük egymást, az Isten bennünk marad, és az ő szeretete teljessé lett bennünk:
Ján 1:18 1Ján 2:5


13. vers

Erről ismerjük meg, hogy benne maradunk és ő mibennünk; mert a maga Lelkéből adott minékünk.
1Ján 3:24


14. vers

És mi láttuk és bizonyságot teszünk, hogy az Atya elküldte a Fiút a világ üdvözítőjéül.
1Ján 1:1 Ján 1:14


15. vers

A ki vallja, hogy Jézus az Istennek Fia, az Isten megmarad abban, és ő is az Istenben.
1Ján 2:23


16. vers

És mi megismertük és elhittük az Istennek irántunk való szeretetét. Az Isten szeretet; és a ki a szeretetben marad, az Istenben marad, és az Isten is ő benne.
1Ján 4:8


17. vers

Azzal lesz teljessé a szeretet közöttünk, hogy bizodalmunk van az ítélet napjához, mert a mint ő van, úgy vagyunk mi is e világban.
1Ján 2:28 1Ján 3:19 1Ján 3:21 1Pét 1:15


18. vers

A szeretetben nincsen félelem; sőt a teljes szeretet kiűzi a félelmet, mert a félelem gyötrelemmel jár: a ki pedig fél, nem lett teljessé a szeretetben.


19. vers

Mi szeressük őt; mert ő előbb szeretett minket!
Ján 15:16


20. vers

Ha azt mondja valaki, hogy: Szeretem az Istent, és gyűlöli a maga atyjafiát, hazug az: mert a ki nem szereti a maga atyjafiát, a kit lát, hogyan szeretheti az Istent, a kit nem lát?
1Ján 2:4 1Ján 3:17


21. vers

Az a parancsolatunk is van ő tőle, hogy a ki szereti az Istent, szeresse a maga atyjafiát is.
1Ján 3:11 1Ján 3:23 Ján 13:34


Fejezetek:

1 2 3 4 5


A Szent Biblia könyvei