Szent Biblia

fordította Károli Gáspár

kgyt

Pál apostolnak az efézusbeliekhez írt levele

5. fejezet


Fejezetek:

1 2 3 4 5 6


1. vers

Legyetek annakokáért követői az Istennek, mint szeretett gyermekek:
Eféz 4:32 Ján 13:34 Ján 15:13 1Ján 3:1 Róm 5:8


2. vers

És járjatok szeretetben, miképen a Krisztus is szeretett minket, és adta Önmagát miérettünk ajándékul és áldozatul az Istennek, kedves jó illatul.
Róm 5:8 Gal 2:20 Zsid 10:10 Zsid 10:14 Fil 4:18 Mát 20:28 Mát 26:28 Róm 3:25 1Móz 8:21


3. vers

Paráznaság pedig és akármely tisztátalanság vagy fösvénység ne is neveztessék ti közöttetek, a mint szentekhez illik;
Kol 3:5 Kol 3:6 1Kor 5:10


4. vers

Sem undokság, vagy bolond beszéd, vagy trágárság, melyek nem illenek: hanem inkább hálaadás.
Eféz 4:29 Kol 2:7 Kol 3:15 Kol 3:17 1Thess 5:18


5. vers

Mert azt jól tudjátok, hogy egy paráznának is, vagy tisztátalannak, vagy fösvénynek, ki bálványimádó, nincs öröksége a Krisztusnak és Istennek országában.
1Kor 6:9 1Kor 6:10 Kol 3:5 Mát 6:24 Fil 3:19 2Kor 6:10 2Kor 11:27 1Kor 15:27 1Kor 15:24 1Kor 15:28


6. vers

Senki titeket meg ne csaljon üres beszédekkel; mert ezekért jő az Isten haragja a hitetlenség fiaira.
Kol 2:8 Róm 2:5 1Thess 1:10


7. vers

Annakokáért ne legyetek részesei ezeknek;
Róm 11:22 2Pét 3:17


8. vers

Mert valátok régen sötétség, most pedig világosság az Úrban: mint világosságnak fiai úgy járjatok.
Eféz 1:18 1Thess 5:5 Luk 16:8 Ján 12:36


9. vers

(Merta világosságnak gyümölcse minden jóságban és igazságban és valóságban van),
Gal 5:22 Róm 6:13 Fil 1:11 Fil 1:18 Fil 4:8 1Kor 5:8


10. vers

Meggondolván, mi legyen kedves az Úrnak.
Eféz 4:20 Eféz 4:24 Róm 12:2 Fil 1:27


11. vers

És ne legyen közösségtek a sötétségnek gyümölcstelen cselekedeteivel, hanem inkább meg is feddjétek azokat;
Eféz 4:22 Róm 13:12 Róm 6:21 Gal 6:8


12. vers

Mert a melyeket azok titokban cselekesznek, éktelen dolog csak mondani is.
Eféz 5:6 Róm 1:26 Róm 1:27


13. vers

Mindezek pedig megfeddetvén, a világosság által napvilágra jőnek; mert minden, a mi napvilágra jő, világosság.
Ján 3:19 Ján 3:21


14. vers

Annakokáért mondja: Serkenj föl, a ki aluszol és támadj fel a halálból, és felragyog tenéked a Krisztus.
Ésa 60:1 Ésa 59:10 Róm 13:11 Mát 8:22 Luk 15:24 Luk 15:32


15. vers

Meglássátok annakokáért, hogy mimódon okkal járjatok, nem mint bolondok, hanem mint bölcsek:
Eféz 5:8 Eféz 5:10


16. vers

Áron is megvegyétek az alkalmatosságot, mert a napok gonoszok.
Kol 4:5 Gal 6:10 Fil 2:15 Fil 2:3 Fil 2:20


17. vers

Annakokáért ne legyetek esztelenek, hanem megértsétek, mi legyen az Úrnak akaratja.
Eféz 5:15 Eféz 5:16 Kol 1:9 Csel 21:14 1Kor 4:19


18. vers

És meg ne részegedjetek bortól, miben kicsapongás van: hanem teljesedjetek be Szent Lélekkel,
Péld 23:20 Luk 21:34


19. vers

Beszélgetvén egymás között zsoltárokban és dícséretekben és lelki énekekben, énekelvén és dícséretet mondván szívetekben az Úrnak.
Kol 3:16 Csel 2:4 Csel 10:46 Csel 19:6


20. vers

Hálákat adván mindenkor mindenekért a mi Urunk Jézus Krisztusnak nevében az Istennek és Atyának.
Eféz 6:18 Kol 3:17 Róm 12:12 Ján 14:13 1Kor 15:24


21. vers

Engedelmesek legyetek egymásnak Isten félelmében.
1Pét 5:5 2Kor 5:11 1Kor 10:22


22. vers

Ti asszonyok a ti saját férjeteknek engedelmesek legyetek, mint az Úrnak.
Eféz 6:6 Eféz 6:7 1Pét 3:1 1Móz 3:16


23. vers

Mert a férj feje a feleségének, mint a Krisztus is feje az egyháznak, és ugyanő megtartója a testnek.


24. vers

De miképen az egyház engedelmes a Krisztusnak, azonképen az asszonyok is engedelmesek legyenek férjöknek mindenben.


25. vers

Ti férfiak, szeressétek a ti feleségeteket, miképen a Krisztus is szerette az egyházat, és Önmagát adta azért;
Kol 3:19 Gal 2:20 Róm 4:25


26. vers

Hogy azt megszentelje, megtisztítván a víznek feredőjével az íge által,
Eféz 6:17 2Kor 3:18 Róm 8:9 Róm 8:10 1Kor 6:11 Tit 3:5 Tit 3:7 Ján 17:17


27. vers

Hogy majd Önmaga elébe állítsa dicsőségben az egyházat, úgy hogy azon ne legyen szeplő, vagy sömörgözés, vagy valami afféle; hanem hogy legyen szent és feddhetetlen.
2Kor 11:2 Mát 25:1 Mát 25:13 Jel 19:7 Jel 19:9 Jel 21:2 Ján 3:29 Én 4:7


28. vers

Úgy kell a férfiaknak szeretni az ő feleségöket, mint az ő tulajdon testöket. A ki szereti az ő feleségét, önmagát szereti.
Eféz 23:25 Eféz 23:27 1Kor 11:3


29. vers

Mert soha senki az ő tulajdon testét nem gyűlölte; hanem táplálgatja és ápolgatja azt, miképen az Úr is az egyházat;


30. vers

Mert az Ő testének tagjai vagyunk, az Ő testéből és az Ő csontjaiból valók.
1Móz 2:22 1Móz 2:23 2Kor 5:17 Gal 6:15 2Pét 1:4 Róm 12:5 1Kor 6:15


31. vers

Annakokáért elhagyja az ember atyját és anyját, és ragaszkodik az ő feleségéhez; és lesznek ketten egy testté.
1Móz 2:24 Eféz 5:27 Eféz 5:30 2Kor 11:2


32. vers

Felette nagy titok ez: de én a Krisztusról és az egyházról szólok.


33. vers

Hanem azért ti is egyen-egyen, ki-ki az ő feleségét úgy szeresse, mint önmagát; az asszony pedig meglássa, hogy félje a férjét.
Eféz 5:28 Eféz 5:22 Eféz 5:24


Fejezetek:

1 2 3 4 5 6


A Szent Biblia könyvei