Szent Biblia

fordította Károli Gáspár

kgyt

Ésaiás próféta könyve

57. fejezet1. vers

Az igaz elvész és nem veszi eszébe senki, és az irgalmasságtevők elragadtatnak és senki nem gondolja fel, hogy a veszedelem elől ragadtatik el az igaz;
Mik 7:2


2. vers

Bemegy békességbe, nyugosznak ágyaikon, a kik egyenes útaikon járának.
Jób 3:13 Jób 3:15 Zsolt 17:15 Zsolt 73:24


3. vers

És ti közelgjetek ide, szemfényvesztő fiai, paráznának magva, a ki paráználkodol.
Ésa 1:4 Hós 2:1 Hós 2:3


4. vers

Ki felett örvendeztek? Ki ellen tátjátok fel szátokat és öltitek ki nyelveteket? nem ti vagytok-é a bűn gyermekei, a hazugságnak magva?
Ésa 65:5 Ésa 66:5 Zsolt 35:21 Zsolt 22:8 Zsolt 22:14 Siral 2:15


5. vers

A kik lángoltok a bálványokért minden zöld fa alatt, megöltök gyermekeket a völgyekben, a hegyek hasadékai alatt.
Ezék 6:13 2Krón 28:3 2Krón 33:6 Jer 7:32 2Kir 16:3 2Kir 16:4


6. vers

A folyónak sima köveiben van örökséged; azok, azok a te részed, töltöttél nékik italáldozatot is, vivél ételáldozatot és én jó néven vegyem-é ezeket?
1Sám 17:40 Zsolt 119:57 Zsolt 16:5


7. vers

Magas és felemelkedett hegyen helyezted ágyadat, fel is menél oda áldozni áldozatot.
Ésa 65:4 Ezék 16:24


8. vers

Az ajtó és ajtófél mögé tetted bálványjeleidet, és tőlem eltávozván, fölfedted ágyadat, fölmentél rá, és megszélesítéd, és szövetséget szerzél velök, szeretted ágyukat, a merre csak láttad.


9. vers

És menél a királyhoz olajjal, és megsokasítád keneteidet, és elküldéd követeidet messze földre, és megaláztad magadat a sírig.
Ezék 16:36 Ezék 23:16 Ezék 23:40


10. vers

Nagy útadon megfáradál, és még sem mondád: mind hasztalan! erőd megújulását érezéd, így nem levél beteg!


11. vers

Kitől féltél és rettegtél, hogy hazudtál és rólam meg nem emlékezél, szívedre sem vevéd? vagy azért nem félsz engem, hogy hallgatok már régtől fogva?


12. vers

Én jelentem meg igazságodat, és csinálmányaid nem használnak néked.


13. vers

Ha kiáltasz: szabadítson meg téged bálványid raja; mindnyájokat szél viszi el, lehelet kapja fel, és a ki bennem bízik, örökségül bírja a földet, és örökli szent hegyemet.
Ésa 56:4 Ésa 56:5 Ésa 49:8 Zsolt 37:11 Zsolt 69:37 Mát 5:5


14. vers

És szól egy szó: Töltsétek, töltsétek, készítsétek az útat, vegyetek el minden botránkozást népem útáról.
Ésa 40:3 Ésa 62:10


15. vers

Mert így szól a magasságos és felséges, a ki örökké lakozik, és a kinek neve szent: Magasságban és szentségben lakom, de a megrontottal és alázatos szívűvel is, hogy megelevenítsem az alázatosok lelkét, és megelevenítsem a megtörtek szívét.
Zsolt 51:19 Hós 6:6 Zsolt 138:6


16. vers

Mert nem örökké perlek, és nem mindenha haragszom, mert a lélek előttem megepedne, és a leheletek, a kiket én teremtettem.
Zsolt 10:3 Zsolt 10:9 Zsolt 78:38 Zsolt 78:39 1Móz 2:7


17. vers

Mert a telhetetlenségnek vétkéért haragudtam meg, és megvertem őt, elrejtém magamat és megharagudtam; és ő elfordulva, szíve útjában járt.
Kol 3:5 1Tim 6:10 Zsolt 119:36


18. vers

Útait láttam, és meggyógyítom őt; vezetem őt, és vígasztalást nyujtok néki és gyászolóinak,


19. vers

Megteremtem ajkaikon a hálának gyümölcsét. Békesség, békesség a messze és közel valóknak, így szól az Úr; én meggyógyítom őt!
Péld 10:31


20. vers

És a hitetlenek olyanok, mint egy háborgó tenger, a mely nem nyughatik, és a melynek vize iszapot és sárt hány ki.


21. vers

Nincs békesség, szól Istenem, a hitetleneknek!
Ésa 48:22A Szent Biblia könyvei