Szent Biblia

fordította Károli Gáspár

kgyt

Jób könyve

5. fejezet


Fejezetek:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42


1. vers

Kiálts csak! Van-é, a ki felelne néked? A szentek közül melyikhez fordulsz?


2. vers

Mert a bolondot boszúság öli meg, az együgyűt pedig buzgóság veszti el.


3. vers

Láttam, hogy egy bolond gyökerezni kezdett, de nagy hamar megátkoztam szép hajlékát.
Zsolt 37:35 Zsolt 37:36


4. vers

Fiai messze estek a szabadulástól: a kapuban megrontatnak, mert nincs, a ki kimentse őket.


5. vers

A mit learatnak néki, az éhező eszi meg, a töviskerítésből is elviszi azt, kincseiket tőrvetők nyelik el.


6. vers

Mert nem porból támad a veszedelem s nem földből sarjad a nyomorúság!


7. vers

Hanem nyomorúságra születik az ember, a mint felfelé szállnak a parázs szikrái.
Jób 7:16


8. vers

Azért én a Mindenhatóhoz folyamodnám, az Istenre bíznám ügyemet.
Jób 2:10


9. vers

A ki nagy, végére mehetetlen dolgokat művel, és csudákat, a miknek száma nincsen.
Jób 9:10 Zsolt 72:18 Róm 11:33


10. vers

A ki esőt ad a földnek színére, és a mezőkre vizet bocsát.
Zsolt 135:7


11. vers

Hogy az alázatosokat felmagasztalja, és a gyászolókat szabadulással vidámítsa.
1Sám 2:7 1Sám 2:8


12. vers

A ki semmivé teszi a csalárdok gondolatait, hogy szándékukat kezeik véghez ne vihessék.
Nehem 4:15 Zsolt 33:10 Ésa 8:10


13. vers

A ki megfogja a bölcseket az ő csalárdságukban, és a hamisak tanácsát hiábavalóvá teszi.


14. vers

Nappal sötétségre bukkannak, és délben is tapogatva járnak, mint éjszaka.
5Móz 28:29


15. vers

A ki megszabadítja a fegyvertől, az ő szájoktól, és az erősnek kezéből a szegényt;
Zsolt 52:4 Zsolt 52:7


16. vers

Hogy legyen reménysége a szegénynek, és a hamisság befogja az ő száját.
Zsolt 63:12 Ésa 52:15


17. vers

Ímé, boldog ember az, a kit Isten megdorgál; azért a Mindenhatónak büntetését meg ne utáljad!
Péld 3:11 Péld 3:12 Jak 1:2


18. vers

Mert ő megsebez, de be is kötöz, összezúz, de kezei meg is gyógyítanak.
5Móz 32:39


19. vers

Hat bajodból megszabadít, és a hetedikben sem illet a veszedelem téged.
Zsolt 91:13 Péld 24:16


20. vers

Az éhínségben megment téged a haláltól, és a háborúban a fegyveres kezektől.


21. vers

A nyelvek ostora elől rejtve leszel, és nem kell félned, hogy a pusztulás rád következik.
Zsolt 52:4 Zsolt 52:7


22. vers

A pusztulást és drágaságot neveted, és a fenevadaktól sem félsz.
Zsolt 34:11 Zsolt 91:13


23. vers

Mert a mezőn való kövekkel is frigyed lesz, és a mezei vad is békességben lesz veled.
Hós 2:17


24. vers

Majd megtudod, hogy békességben lesz a te sátorod, s ha megvizsgálod a te hajlékodat, nem találsz benne hiányt.


25. vers

Majd megtudod, hogy a te magod megszaporodik, és a te sarjadékod, mint a mezőn a fű.
Jób 42:11 Jób 42:17 Zsolt 127:3 Zsolt 127:4


26. vers

Érett korban térsz a koporsóba, a mint a maga idején takaríttatik be a learatott gabona.


27. vers

Ímé ezt kutattuk mi ki, így van ez. Hallgass erre, jegyezd meg magadnak.
Jób 3:1 Jób 3:26 Jób 2:10


Fejezetek:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42


A Szent Biblia könyvei