Szent Biblia

fordította Károli Gáspár

kgyt

Jób könyve

31. fejezet


Fejezetek:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42


1. vers

Szövetségre léptem szemeimmel, és hajadonra mit sem ügyeltem.
Zsolt 119:37


2. vers

És mi volt jutalmam Istentől felülről; vagy örökségem a Mindenhatótól a magasságból?


3. vers

A vagy nem az istentelent illeti-é romlás, és nem a gonosztevőt-é veszedelem?
Ésa 66:24 Mát 25:41


4. vers

Avagy nem láthatta-é utaimat, és nem számlálhatta-é meg lépéseimet?


5. vers

Ha én csalárdsággal jártam, vagy az én lábam álnokságra sietett:


6. vers

Az ő igazságának mérlegével mérjen meg engem, és megismeri Isten az én ártatlanságomat!


7. vers

Ha az én lépésem letért az útról és az én lelkem követte szemeimet, vagy kezeimhez szenny tapadt:


8. vers

Hadd vessek én és más egye meg, és tépjék ki az én maradékaimat gyökerestől!


9. vers

Ha az én szívem asszony után bomlott, és leselkedtem az én felebarátomnak ajtaján:
Péld 7:8 Péld 7:9


10. vers

Az én feleségem másnak őröljön, és mások hajoljanak rája.


11. vers

Mert gyalázatosság volna ez, és birák elé tartozó bűn.
3Móz 20:10


12. vers

Mert tűz volna ez, a mely pokolig emésztene, és minden jövedelmemet tövestől kiirtaná.
Péld 6:26 Péld 6:29


13. vers

Ha megvetettem volna igazát az én szolgámnak és szolgálómnak, mikor pert kezdtek ellenem:


14. vers

Mi tevő lennék, ha felkelne az Isten, és ha meglátogatna: mit felelnék néki?


15. vers

Nem az teremtette-é őt is, a ki engem teremtett anyám méhében; nem egyugyanaz formált-é bennünket anyánk ölében?
Jób 34:19 Péld 22:2


16. vers

Ha a szegények kivánságát megtagadtam, és az özvegy szemeit epedni engedtem;
Jak 1:27 Ésa 10:2


17. vers

És ha falatomat egymagam ettem meg, és az árva abból nem evett;
Préd 11:2


18. vers

Hiszen ifjúságom óta, mint atyánál nevekedett nálam, és anyámnak méhétől kezdve vezettem őt!
Zsolt 37:26


19. vers

Ha láttam a ruhátlant veszni indulni, és takaró nélkül a szegényt;
Mát 25:44 Mát 25:45 Ésa 58:7


20. vers

Hogyha nem áldottak engem az ő ágyékai, és az én juhaim gyapjából fel nem melegedett;


21. vers

Ha az árva ellen kezemet felemeltem, mert láttam a kapuban az én segítségemet;


22. vers

A lapoczkájáról essék ki a vállam, és a forgócsontról szakadjon le karom!


23. vers

Hiszen úgy rettegtem Isten csapásától, és fensége előtt tehetetlen valék!
Péld 22:23 Zsolt 17:4 Zsolt 119:120


24. vers

Ha reménységemet aranyba vetettem, és azt mondtam az olvasztott aranynak: Én bizodalmam!


25. vers

Ha örültem azon, hogy nagy a gazdagságom, és hogy sokat szerzett az én kezem;


26. vers

Ha néztem a napot, mikor fényesen ragyogott, és a holdat, mikor méltósággal haladt,


27. vers

És az én szívem titkon elcsábult, és szájammal megcsókoltam a kezemet:


28. vers

Ez is biró elé tartozó bűn volna, mert ámítottam volna az Istent oda fent!
2Móz 22:20 5Móz 13:12 5Móz 13:16


29. vers

Ha örvendeztem az engem gyűlölőnek nyomorúságán, és ugráltam örömömben, hogy azt baj érte;


30. vers

(De nem engedtem, hogy szájam vétkezzék azzal, hogy átkot kérjek az ő lelkére!)
Mát 5:14


31. vers

Ha nem mondták az én sátorom cselédei: Van-é, a ki az ő húsával jól nem lakott?


32. vers

(A jövevény nem hált az utczán, ajtóimat az utas előtt megnyitám.)


33. vers

Ha emberi módon eltitkoltam vétkemet, keblembe rejtve bűnömet:
Zsolt 32:3 Zsolt 32:5 Péld 28:13


34. vers

Bizony akkor tarthatnék a nagy tömegtől, rettegnem kellene nemzetségek megvetésétől; elnémulnék és az ajtón sem lépnék ki!


35. vers

Oh, bárcsak volna valaki, a ki meghallgatna engem! Ímé, ez a végszóm: a Mindenható feleljen meg nékem; és írjon könyvet ellenem az én vádlóm.


36. vers

Bizony én azt a vállamon hordanám, és korona gyanánt a fejemre tenném!


37. vers

Lépteimnek számát megmondanám néki, mint egy fejedelem, úgy járulnék hozzá!


38. vers

Ha földem ellenem kiáltott és annak barázdái együtt siránkoztak;


39. vers

Ha annak termését fizetés nélkül ettem, vagy gazdájának lelkét kioltottam:


40. vers

Búza helyett tövis teremjen és árpa helyett konkoly! Itt végződnek a Jób beszédei.


Fejezetek:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42


A Szent Biblia könyvei