Szent Biblia

fordította Károli Gáspár

kgyt

Jób könyve

39. fejezet


Fejezetek:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42


1. vers

Vadászol-é prédát a nőstény oroszlánnak, és az oroszlánkölykök éhségét kielégíted-é;
Zsolt 104:20 Zsolt 104:22


2. vers

Mikor meglapulnak tanyáikon, és a bokrok közt lesben vesztegelnek?


3. vers

Ki szerez a hollónak eledelt, mikor a fiai Istenhez kiáltoznak; kóvályognak, mert nincs mit enniök?
Zsolt 147:9 Mát 6:26


4. vers

Tudod-é a kőszáli zergék ellésének idejét; megvigyáztad-é a szarvasok fajzását?


5. vers

Megszámláltad-é a hónapokat, a meddig vemhesek; tudod-é az ellésök idejét?


6. vers

Csak összegörnyednek, elszülik magzataikat, vajudásaiktól megszabadulnak.


7. vers

Fiaik meggyarapodnak, a legelőn nagyranőnek, elszélednek és nem térnek vissza hozzájok.


8. vers

Ki bocsátotta szabadon a vadszamarat, ki oldozta el e szamárnak kötelét,


9. vers

A melynek házául a pusztát rendelém, és lakóhelyéül a sósföldet?
Jer 2:24


10. vers

Kineveti a városbeli sokadalmat, nem hallja a hajtsár kiáltozását.


11. vers

A hegyeken szedeget, az ő legelőjén mindenféle zöld gazt felkeres.


12. vers

Akar-é szolgálni néked a bölény? Avagy meghál-é a te jászolodnál?


13. vers

Oda kötheted a bölényt a barázdához kötelénél fogva? Vajjon boronálja-é a völgyeket utánad?


14. vers

Bízhatol-é benne, mivelhogy nagy az ereje, és munkádat hagyhatod-é reá?


15. vers

Hiszed-é róla, hogy vetésedet behordja, és szérűdre betakarítja?


16. vers

Vígan leng a struczmadár szárnya: vajjon az eszterág szárnya és tollazata-é az?


17. vers

Hiszen a földön hagyja tojásait, és porral költeti ki!


18. vers

És elfeledi, hogy a láb eltiporhatja, és a mezei vad eltaposhatja azokat.


19. vers

Fiaival oly keményen bánik, mintha nem is övéi volnának; ha fáradsága kárba vész, nem bánja;


20. vers

Mert Isten a bölcseséget elfeledtette vele, értelmet pedig nem adott néki.


21. vers

De hogyha néki ereszkedik, kineveti a lovat és lovagját.


22. vers

Te adsz-é erőt a lónak, avagy a nyakát sörénynyel te ruházod-é fel?


23. vers

Felugraszthatod-é, mint a sáskát? Tüsszögése dicső, félelmetes!


24. vers

Lábai vermet ásnak, örvend erejének, a fegyver elé rohan.


25. vers

Neveti a félelmet; nem remeg, nem fordul meg a fegyver elől;


26. vers

Csörög rajta a tegez, ragyog a kopja és a dárda:


27. vers

Tombolva, nyihogva kapálja a földet, és nem áll veszteg, ha trombita zeng.


28. vers

A trombitaszóra nyerítéssel felel; messziről megneszeli az ütközetet, a vezérek lármáját és a csatazajt.


29. vers

A te értelmed miatt van-é, hogy az ölyv repül, és kiterjeszti szárnyait dél felé?


30. vers

A te rendelésedre száll-é fent a sas, és rakja-é fészkét a magasban?


31. vers

A kősziklán lakik és tanyázik, a sziklák párkányain és bércztetőkön.


32. vers

Onnét kémlel enni való után, messzire ellátnak szemei.


33. vers

Fiai vért szívnak, és a hol dög van, mindjárt ott terem.


34. vers

Szóla továbbá az Úr Jóbnak, és monda:
Jób 38:1


35. vers

A ki pert kezd a Mindenhatóval, czáfolja meg, és a ki az Istennel feddődik, feleljen néki!


36. vers

És szóla Jób az Úrnak, és monda:


37. vers

Ímé, én parányi vagyok, mit feleljek néked? Kezemet a szájamra teszem.


38. vers

Egyszer szóltam, de már nem szólok, avagy kétszer, de nem teszem többé!


Fejezetek:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42


A Szent Biblia könyvei