Szent Biblia

fordította Károli Gáspár

kgyt

Jób könyve

10. fejezet


Fejezetek:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42


1. vers

Lelkemből útálom az életemet, megeresztem felőle panaszomat; szólok az én lelkem keserűségében.


2. vers

Azt mondom az Istennek: Ne kárhoztass engem; add tudtomra, miért perlesz velem?!


3. vers

Jó-é az néked, hogy nyomorgatsz, hogy megútálod kezednek munkáját, és a gonoszok tanácsát támogatod?
Ésa 64:8 Ésa 64:9


4. vers

Testi szemeid vannak-é néked, és úgy látsz-é te, a mint halandó lát?


5. vers

Mint a halandónak napjai, olyanok-é a te napjaid, avagy a te éveid, mint az embernek napjai?


6. vers

Hogy az én álnokságomról tudakozol, és az én vétkem után kutatsz.


7. vers

Jól tudod te azt, hogy én nem vagyok gonosz, még sincs, a ki kezedből kiszabadítson!


8. vers

Kezeid formáltak engem és készítének engem egészen köröskörül, és mégis megrontasz engem?!
Zsolt 139:14 Zsolt 139:15


9. vers

Emlékezzél, kérlek, hogy mint valami agyagedényt, úgy készítettél engem, és ismét porrá tennél engem?


10. vers

Nem úgy öntél-é engem, mint a tejet és mint a sajtot, megoltottál engem?


11. vers

Bőrrel és hússal ruháztál fel engem, csontokkal és inakkal befedeztél engem.


12. vers

Életet és kegyelmet szerzettél számomra, és a te gondviselésed őrizte az én lelkemet.


13. vers

De ezeket elrejtetted a te szívedben, és tudom, hogy ezt tökélted el magadban:


14. vers

Ha vétkeztem, mindjárt észreveszed rajtam, és bűnöm alól nem mentesz föl engem.


15. vers

Ha istentelen vagyok, jaj nékem; ha igaz vagyok, sem emelem föl fejemet, eltelve gyalázattal, de tekints nyomorúságomra!


16. vers

Ha pedig felemelkednék az, mint oroszlán kergetnél engem, és ismét csudafájdalmakat bocsátanál reám.
Ésa 38:13


17. vers

Megújítanád a te bizonyságidat ellenem, megöregbítenéd a te boszúállásodat rajtam; váltakozó és állandó sereg volna ellenem.
Jób 16:9 Jób 13:14


18. vers

Miért is hoztál ki engem anyámnak méhéből? Vajha meghaltam volna, és szem nem látott volna engem!
Jób 3:3 Jób 3:11


19. vers

Lettem volna, mintha nem is voltam volna; anyámnak méhéből sírba vittek volna!


20. vers

Hiszen kevés napom van még; szünjék meg! Forduljon el tőlem, hadd viduljak fel egy kevéssé,


21. vers

Mielőtt oda megyek, honnét nem térhetek vissza: a sötétségnek és a halál árnyékának földébe;


22. vers

Az éjféli homálynak földébe, a mely olyan, mint a halál árnyékának sürű setétsége; hol nincs rend, és a világosság olyan, mint a sürű setétség.


Fejezetek:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42


A Szent Biblia könyvei