Szent Biblia

fordította Károli Gáspár

kgyt

Jób könyve

30. fejezet


Fejezetek:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42


1. vers

Most pedig nevetnek rajtam, a kik fiatalabbak nálam a kiknek atyjokat az én juhaimnak komondorai közé sem számláltam volna.
Jób 19:17 Jób 19:19 Jób 30:3 Jób 30:8


2. vers

Mire való lett volna nékem még kezök ereje is? Rájok nézve a vénség elveszett!


3. vers

Szükség és éhség miatt összeaszottak, a kik a kopár földet futják, a sötét, sivatag pusztaságot.


4. vers

A kik keserű füvet tépnek a bokor mellett, és rekettyegyökér a kenyerök.


5. vers

Az emberek közül kiűzik őket, úgy hurítják őket, mint a tolvajt.


6. vers

Félelmetes völgyekben kell lakniok, a földnek és szikláknak hasadékaiban.


7. vers

A bokrok között ordítanak, a csalánok alatt gyülekeznek.


8. vers

Esztelen legények, sőt becstelen fiak, a kiket kivertek az országból.


9. vers

És most ezeknek lettem gúnydalává, nékik levék beszédtárgyuk!
Zsolt 69:13 Siral 3:14 Siral 3:63


10. vers

Útálnak engem, messze távoznak tőlem és nem átalanak pökdösni előttem.


11. vers

Sőt leoldják kötelöket és bántalmaznak engem, és zabolát előttem kivetik.
Jób 16:11 Jób 16:14


12. vers

Jobb felől ifjak támadnak ellenem, gáncsot vetnek lábaimnak, és ösvényt törnek felém, hogy megrontsanak.


13. vers

Az én útamat elrontják, romlásomat öregbítik, nincsen segítség ellenök.


14. vers

Mint valami széles résen, úgy rontanak elő, pusztulás között hömpölyögnek ide.


15. vers

Rettegések fordultak ellenem, mint vihar űzik el tisztességemet, boldogságom eltünt, mint a felhő.
Jób 7:14 Jób 7:15


16. vers

Mostan azért enmagamért ontja ki magát lelkem; nyomorúságnak napjai fognak meg engem.


17. vers

Az éjszaka meglyuggatja csontjaimat bennem, és nem nyugosznak az én inaim.


18. vers

A sok erőlködés miatt elváltozott az én ruházatom; úgy szorít engem, mint a köntösöm galléra.


19. vers

A sárba vetett engem, hasonlóvá lettem porhoz és hamuhoz.


20. vers

Kiáltok hozzád, de nem felelsz; megállok és csak nézel reám!


21. vers

Kegyetlenné változtál irántam; kezed erejével harczolsz ellenem.
Jób 16:9


22. vers

Felemelsz, szélnek eresztesz engem, és széttépsz engem a viharban.
Zsolt 102:11


23. vers

Hiszen tudtam, hogy visszatérítesz engem a halálba, és a minden élő gyülekező házába;
Zsid 9:27 1Móz 3:19


24. vers

De a roskadóban levő ne nyujtsa-é ki kezét? Avagy ha veszendőben van, ne kiáltson-é segítségért?


25. vers

Avagy nem sírtam-é azon, a kinek kemény napja volt; a szűkölködő miatt nem volt-é lelkem szomorú?
Róm 12:15


26. vers

Bizony jót reméltem és rossz következék, világosságot vártam és homály jöve.
Eszt 8:16


27. vers

Az én bensőm forr és nem nyugoszik; megrohantak engem a nyomorúságnak napjai.


28. vers

Feketülten járok, de nem a nap hősége miatt; felkelek a gyülekezetben és kiáltozom.


29. vers

Atyjok fiává lettem a sakáloknak, és társokká a strucz madaraknak.


30. vers

Bőröm feketülten hámlik le rólam, és csontom elég a hőség miatt.


31. vers

Hegedűm sírássá változék, sípom pedig jajgatók szavává.


Fejezetek:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42


A Szent Biblia könyvei