Szent Biblia

fordította Károli Gáspár

kgyt

Jób könyve

29. fejezet


Fejezetek:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42


1. vers

Jób pedig folytatá az ő beszédét, és monda:


2. vers

Oh, vajha olyan volnék, mint a hajdani hónapokban, a mikor Isten őrzött engem!


3. vers

Mikor az ő szövétneke fénylett fejem fölött, s világánál jártam a setétet;


4. vers

A mint java-korom napjaiban valék, a mikor Isten gondossága borult sátoromra!


5. vers

Mikor még a Mindenható velem volt, és körültem voltak gyermekeim;


6. vers

Mikor lábaimat édes tejben mostam, és mellettem a szikla olajpatakokat ontott;
5Móz 32:13


7. vers

Mikor a kapuhoz mentem, fel a városon; a köztéren székemet fölállítám:


8. vers

Ha megláttak az ifjak, félrevonultak, az öregek is fölkeltek és állottak.


9. vers

A fejedelmek abbahagyták a beszédet, és tenyeröket szájukra tették.
Jób 29:10 Jób 29:23


10. vers

A főemberek szava elnémult, és nyelvök az ínyökhöz ragadt.
Jób 29:9 Jób 29:23


11. vers

Mert a mely fül hallott, boldognak mondott engem, és a mely szem látott, bizonyságot tett én felőlem.
Jób 29:12 Jób 29:14


12. vers

Mert megmentém a kiáltozó szegényt, és az árvát, a kinek nem volt segítsége.


13. vers

A veszni indultnak áldása szállt reám, az özvegynek szívét megörvendeztetém.


14. vers

Az igazságot magamra öltém és az is magára ölte engem; palást és süveg gyanánt volt az én ítéletem.
Ésa 59:17 1Thess 5:8


15. vers

A vaknak én szeme valék, és a sántának lába.


16. vers

A szűkölködőknek én atyjok valék, az ismeretlennek ügyét is jól meghányám-vetém.
Péld 29:16


17. vers

Az álnoknak zápfogait kitördösém, és fogai közül a prédát kiütém vala.


18. vers

Azt gondoltam azért: fészkemmel veszek el, és mint a homok, megsokasodnak napjaim.
Zsolt 34:13 Zsolt 34:15


19. vers

Gyökerem a víznek nyitva lesz, és ágamon hál meg a harmat.
Zsolt 1:3 Zsolt 112:1 Zsolt 112:3


20. vers

Dicsőségem megújul velem, és kézívem erősebbé lesz kezemben.
Jób 29:11


21. vers

Hallgattak és figyeltek reám, és elnémultak az én tanácsomra.


22. vers

Az én szavaim után nem szóltak többet, s harmatként hullt rájok beszédem.


23. vers

Mint az esőre, úgy vártak rám, és szájukat tátották, mint tavaszi záporra.
Jób 29:9 Jób 29:10


24. vers

Ha rájok mosolyogtam, nem bizakodtak el, és arczom derüjét nem sötétíték be.


25. vers

Örömest választottam útjokat, mint főember ültem ott; úgy laktam ott, mint király a hadseregben, mint a ki bánkódókat vigasztal.
Jób 29:9 Jób 29:22 Jób 29:23


Fejezetek:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42


A Szent Biblia könyvei