Szent Biblia

fordította Károli Gáspár

kgyt

Hóseás próféta könyve

2. fejezet


Fejezetek:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14


1. vers

Pereljetek anyátokkal, pereljetek (mert nem feleségem ő, és én sem vagyok néki férje), hogy tüntesse el az ő bujaságát arczáról, és az ő paráznaságát emlői közül;


2. vers

Különben meztelenre vetkőztetem őt és olyanná teszem, a milyen volt születése napján, és a pusztához teszem hasonlatossá, és olyanná változtatom őt, a milyen a kiaszott föld, és megölöm őt szomjúsággal.


3. vers

Sőt fiain sem könyörülök, mert paráznaságnak fiai ők is.
Hós 5:7


4. vers

Mert paráználkodott az ő anyjok; gyalázatba merült, a ki őket szülte; mert ezt mondotta: Elmegyek szeretőim után, a kik megadják kenyeremet, vizemet, gyapjúmat és lenemet, olajomat és italomat.
Jer 44:16 Jer 44:17


5. vers

Azért ímé tövissel rekesztem el útadat, és sövényt fonok eleibe, hogy ne találja meg ösvényeit.
Jób 19:8 Siral 3:7 Siral 3:9


6. vers

És szaladgál majd szeretői után, de nem éri el őket; és mikor keresi őket és mem találja meg azokat, azt mondja majd: Elmegyek hát és visszatérek előbbi férjemhez: mert jobb dolgom volt akkor, hogynem mint mostan:


7. vers

Mert nem vette eszébe, hogy én adtam néki a búzát, a mustot és az olajat, és én sokasítottam meg ezüstjét és az aranyat, a mit ők a Baálra költöttek.
Ezék 16:16 Ezék 16:19


8. vers

Azért visszaveszem búzámat a maga idejében és mustomat is az ő divatjában, és elragadom gyapjúmat és lenemet, a melyek meztelensége befedésére lettek volna.


9. vers

És most feltárom az ő gyalázatát szeretői előtt, és senki sem szabadítja őt ki az én kezemből.
Ezék 16:37 Ezék 16:42


10. vers

És megszüntetem minden örömét, ünnepét, újholdját, szombatját és minden ünnepe napját.
Siral 1:4


11. vers

És elpusztítom szőlejét és fügefáját, a melyekről ezt mondta: Ez az én bérem, a mit az én szeretőim adtak nékem, és erdővé teszem azokat, és a mezei vad emészti meg őket.
Hós 2:4 Ésa 5:5 Ésa 5:6


12. vers

És megbüntetem őt a Baálok napjaiért, a melyeken füstölve áldozott azoknak, és felrakta gyűrűjét és nyaklánczát, és elment szeretői után, rólam pedig elfeledkezett, ezt mondja az Úr.
Ezék 16:1


13. vers

Azért ímé csalogatom őt, és elviszem őt a pusztába, és szívére beszélek.
Ezék 20:35


14. vers

És onnan adom meg néki az ő szőlőjét és az Akor völgyét a reménység ajtaja gyanánt, és úgy énekel ott, mint ifjúságának idején és mint Égyiptomból lett feljövetelének napján.
Józs 7:26 Ésa 65:10 2Móz 15:1 2Móz 15:22


15. vers

És azon a napon, ezt mondja az Úr, így fogsz engem hívni: Én férjem, és nem hívsz engem többé így: Baálom.


16. vers

És kiveszítem az ő szájából a Baálok neveit, hogy azoknak neve se említtessék többé.
Zak 13:2


17. vers

És azon a napon frigyet szerzek nékik a mezei vadakkal, az égi madarakkal és a föld férgével, és az ívet, kardot és háborút eltörlöm e földről, és bátorságos lakozást adok nékik.
Jób 5:23 Jób 5:24 Ezék 34:25 Ezék 39:9 Ezék 39:10 Ésa 2:4 Mik 4:34


18. vers

És eljegyezlek téged magamnak örökre, és pedig igazsággal és ítélettel, kegyelemmel és irgalommal jegyezlek el.


19. vers

Bizony, hittel jegyezlek el téged magamnak, és megismered az Urat.


20. vers

És azon a napon meghallgatom, azt mondja az Úr, meghallgatom az egeket, azok pedig meghallgatják a földet;


21. vers

A föld pedig meghallgatja a búzát és a mustot és az olajat; azok pedig meghallgatják Jezréelt.


22. vers

És bevetem őt magamnak a földbe, és megkegyelmezek Ló-Rukhámának, és azt mondom Ló-Amminak: Én népem vagy te; ő pedig ezt mondja: Én Istenem!
Róm 9:25 1Pét 2:10


Fejezetek:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14


A Szent Biblia könyvei