Szent Biblia

fordította Károli Gáspár

kgyt

Jób könyve

4. fejezet


Fejezetek:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42


1. vers

És felele a témáni Elifáz, és monda:


2. vers

Ha szólni próbálunk hozzád, zokon veszed-é? De hát ki bírná türtőztetni magát a beszédben?


3. vers

Ímé sokakat oktattál, és a megfáradott kezeket megerősítetted;
Ésa 53:3


4. vers

A tántorgót a te beszédeid fentartották, és a reszkető térdeket megerősítetted;


5. vers

Most, hogy rád jött a sor, zokon veszed; hogy téged ért a baj, elrettensz!


6. vers

Nem bizodalmad-é a te istenfélelmed, s nem reménységed-é utaidnak becsületessége?
Jób 1:8 Jób 2:10


7. vers

Emlékezzél, kérlek, ki az, a ki elveszett ártatlanul, és hol töröltettek el az igazak?


8. vers

A mint én láttam, a kik hamisságot szántanak és gonoszságot vetnek, ugyanazt aratnak.
Péld 22:8 Hós 10:13 Hós 10:14


9. vers

Az Istennek lehelletétől elvesznek, az ő haragjának szelétől elpusztulnak.
Ésa 11:4 2Thess 2:8


10. vers

Az oroszlán ordítása, a sakál üvöltése, és az oroszlán-kölykök fogai megsemmisülnek.


11. vers

Az agg oroszlán elvész, ha nincs martaléka, a nőstény oroszlán kölykei elszélednek.


12. vers

Szó lopódzék hozzám, s valami nesz üté meg abból fülemet.


13. vers

Éjjeli látásokon való töprengések között, mikor mély álom fogja el az embereket.


14. vers

Félelem szálla rám, és rettegés, s megreszketteté minden csontomat.


15. vers

Valami szellem suhant el előttem, s testemnek szőre felborzolódék.


16. vers

Megálla, de ábrázatját föl nem ismerém, egy alak vala szemeim előtt, mély csend, és ilyen szót hallék:


17. vers

Vajjon a halandó igaz-é Istennél: az ő teremtője előtt tiszta-é az ember?
Jób 35:2 Zsolt 130:3


18. vers

Ímé az ő szolgáiban sem bízhatik és az ő angyalaiban is talál hibát:


19. vers

Mennyivel inkább a sárházak lakosaiban, a kiknek fundamentumok a porban van, és könnyebben szétnyomhatók a molynál?!


20. vers

Reggeltől estig gyötrődnek, s a nélkül, hogy észrevennék, elvesznek örökre.


21. vers

Ha kiszakíttatik belőlök sátoruk kötele, nem halnak-é meg, és pedig bölcsesség nélkül?
Zsolt 49:11


Fejezetek:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42


A Szent Biblia könyvei