Szent Biblia

fordította Károli Gáspár

kgyt

Jób könyve

36. fejezet


Fejezetek:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42


1. vers

És folytatá Elihu, és monda:


2. vers

Várj még egy kevéssé, majd felvilágosítlak, mert az Istenért még van mit mondanom.


3. vers

Tudásomat messzünnen veszem, és az én teremtőmnek igazat adok.


4. vers

Mert az én beszédem bizonyára nem hazugság; tökéletes tudású ember áll melletted.


5. vers

Ímé, az Isten hatalmas, még sem vet meg semmit; hatalmas az ő lelkének ereje.


6. vers

Nem tartja meg a gonosznak életét, de a szegénynek igaz törvényt teszen.


7. vers

Nem veszi le az igazról szemeit, sőt a királyok mellé, a trónba ülteti őket örökre, hogy felmagasztaltassanak.
Zsolt 33:18 Zsolt 113:7 Zsolt 113:8


8. vers

És ha békóba veretnek, és fogva tartatnak a nyomorúság kötelein:


9. vers

Tudtokra adja cselekedetöket, és vétkeiket, hogyha elhatalmaztak rajtok.


10. vers

Megnyitja füleiket a feddőzésnek és megparancsolja, hogy a vétekből megtérjenek:


11. vers

Ha engednek és szolgálnak néki, napjaikat jóban végzik el, és az ő esztendeiket gyönyörűségekben.


12. vers

Ha pedig nem engednek, fegyverrel veretnek által, és tudatlanságban múlnak ki.


13. vers

De az álnok szívűek haragot táplálnak, nem kiáltanak, mikor megkötözi őket.


14. vers

Azért ifjúságukban hal meg az ő lelkök, és életök a paráznákéhoz hasonló.
Jób 15:32 Zsolt 55:24


15. vers

A nyomorultat megszabadítja az ő nyomorúságától, és a szorongattatással megnyitja fülöket.


16. vers

Téged is kiszabadítana az ínség torkából tág mezőre, a hol nincs szorultság, és asztalod étke kövérséggel lenne rakva.
Jób 29:6 Zsolt 23:5


17. vers

De ha gonosz ítélettel vagy tele, úgy utolérnek az ítélet és igazság.


18. vers

Csakhogy a harag ne ragadjon téged csúfkodásra, és a nagy váltságdíj se tántorítson el.
Zsolt 49:9


19. vers

Ad-é valamit a te gazdagságodra? Sem aranyra, sem semmiféle erőfeszítésre!


20. vers

Ne kívánjad az éjszakát, a mely népeket mozdít ki helyökből.


21. vers

Vigyázz! ne pártolj a bűnhöz, noha azt a nyomorúságnál jobban szereted.


22. vers

Ímé, mily fenséges az Isten az ő erejében; kicsoda az, a ki úgy tanítson, mint ő?
Zsolt 25:9


23. vers

Kicsoda szabta meg az ő útjait, vagy ki mondhatja azt: Igazságtalanságot cselekedtél?


24. vers

Legyen rá gondod, hogy magasztaljad az ő cselekedetét, a melyről énekelnek az emberek!


25. vers

Minden ember azt szemléli; a halandó távolról is látja.


26. vers

Ímé, az Isten fenséges, mi nem ismerhetjük őt! esztendeinek száma sem nyomozható ki.


27. vers

Hogyha magához szívja a vízcseppeket, ködéből mint eső cseperegnek alá,


28. vers

A melyet a fellegek özönnel öntenek, és hullatnak le temérdek emberre.


29. vers

De sőt értheti-é valaki a felhő szétoszlását, az ő sátorának zúgását?


30. vers

Ímé, szétterjeszti magára az ő világosságát, és ráborítja a tengernek gyökereit.


31. vers

Mert ezek által ítéli meg a népeket, ád eledelt bőségesen.
Jób 36:27 Jób 36:28


32. vers

Kezeit elborítja a villámlással, és kirendeli a lázadó ellen.
Jak 5:17 Jak 5:18


33. vers

Az ő dörgése ad hírt felőle, mint a barom a közeledő viharról.
Zsolt 104:14 Zsolt 104:28


34. vers

Ezért remeg az én szívem, és csaknem kiszökik helyéből.


Fejezetek:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42


A Szent Biblia könyvei