Szent Biblia

fordította Károli Gáspár

kgyt

Ésaiás próféta könyve

8. fejezet1. vers

És monda nékem az Úr: Végy magadnak egy nagy táblát, és írd fel reá közönséges betűkkel: siess zsákmányra és gyorsan prédára;
Hab 2:2 Ésa 30:8


2. vers

És én hív tanúkul választom magamnak Úriást, a papot és Zakariást, Jeberekiás fiát.


3. vers

És bementem a prófétaasszonyhoz, a ki fogant, és szült fiat; és mondá az Úr nékem: Nevezd nevét: siess zsákmányra és gyorsan prédára.


4. vers

Mert mielőtt e gyermek ezt ki tudja mondani: apám és anyám, Damaskus gazdagságát és Samaria prédáját Assiria királyának szolgája elviszi.
2Kir 15:29 2Kir 16:9


5. vers

Ismét szólott az Úr hozzám, mondván:


6. vers

Mivel megútálta e nép Siloahnak lassan folyó vizét, és Reczinben és Remalja fiában gyönyörködik:


7. vers

Azért ímé rájok hozza az Úr a folyónak erős és sok vizét, Assiria királyát és minden ő hatalmát, és feljő minden medre fölé, és foly minden partjai felett.
Zsolt 124:4 Zsolt 124:5 Zsolt 69:16


8. vers

És becsap Júdába, és megáradván átmegy rajta, s torkig ér, és elterjesztett szárnyai ellepik földednek szélességét, oh Immánuel!


9. vers

Fenekedjetek csak népek és romoljatok meg; figyeljetek, valakik messze laktok; készüljetek és megrontattok; készüljetek és megrontattok.


10. vers

Tanácskozzatok, de haszontalan lesz, beszéljetek beszédet, de nem áll meg, mert Isten van mi velünk!
Ésa 7:2 Ésa 7:5 Ésa 7:7 Zsolt 33:10 Zsolt 46:1 Zsolt 46:6


11. vers

Mert így szólott hozzám az Úr, rajtam lévén erős keze, hogy tanítson engem, hogy e népnek útján ne járjak, mondván:
Ezék 1:3 Ezék 37:1


12. vers

Ti ne mondjátok összeesküvésnek, valamit e nép összeesküvésnek mond, és félelme szerint ne féljetek és ne rettegjetek;


13. vers

A seregek Urát: Őt szenteljétek meg, Őt féljétek, és Őt rettegjétek!


14. vers

És Ő néktek szenthely lészen; de megütközés köve és botránkozás sziklája Izráel két házának, s tőr és háló Jeruzsálem lakosainak.
Róm 9:33


15. vers

És megütköznek köztük sokan, s elesnek és összetöretnek; tőrbe esnek és megfogatnak!
Mát 21:42 Mát 21:44 1Pét 2:8


16. vers

Kösd be e bizonyságtételt, és pecsételd be e tanítást tanítványaimban!
Dán 8:26 Dán 12:4 Dán 12:9 Jel 5:1 Jel 5:2 Jel 5:3


17. vers

Én pedig várom az Urat, a ki elrejté orczáját Jákób házától, és benne bízom.
Ésa 49:4 Ésa 50:7 Mik 7:7 Zsolt 40:1 Zsolt 18:3


18. vers

Ímhol vagyok én és a fiak, kiket adott nékem az Úr jelekül és csodákul Izráelben: a Sion hegyén lakozó sergeknek Urától vagyunk mi!
Zsid 2:13


19. vers

És ha ezt mondják tinéktek: Tudakozzatok a halottidézőktől és a jövendőmondóktól, a kik sipognak és suttognak: hát nem Istenétől tudakozik-é a nép? az élőkért a holtaktól kell-é tudakozni?
3Móz 20:27 5Móz 18:11 5Móz 18:12 1Sám 28:7 1Sám 28:15 Ésa 29:4


20. vers

A tanításra és bizonyságtételre hallgassatok! Ha nem ekként szólnak azok, a kiknek nincs hajnalok:


21. vers

Úgy bolyongani fognak a földön, szorongva és éhezve; és lészen, hogyha megéhezik, felgerjed és megátkozza királyát és Istenét, s néz fölfelé,


22. vers

És azután a földre tekint, és ímé mindenütt nyomor és sötétség, és szorongatásnak éjszakája, ő pedig a sűrű sötétben elhagyatva!
Ján 12:35A Szent Biblia könyvei