Szent Biblia

fordította Károli Gáspár

kgyt

Jób könyve

6. fejezet


Fejezetek:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42


1. vers

Jób pedig felele, és monda:


2. vers

Oh, ha az én bosszankodásomat mérlegre vetnék, és az én nyomorúságomat vele együtt tennék a fontba!


3. vers

Bizony súlyosabb ez a tenger fövenyénél; azért balgatagok az én szavaim.
Péld 27:3


4. vers

Mert a Mindenható nyilai vannak én bennem, a melyeknek mérge emészti az én lelkemet, és az Istennek rettenései ostromolnak engem.
Zsolt 38:3 Zsolt 38:4 Jób 19:12


5. vers

Ordít-é a vadszamár a zöld füvön, avagy bőg-é az ökör az ő abrakja mellett?


6. vers

Vajjon ízetlen, sótalan étket eszik-é az ember; avagy kellemes íze van-é a tojásfehérnek?


7. vers

Lelkem iszonyodik érinteni is; olyanok azok nékem, mint a megromlott kenyér!


8. vers

Oh, ha az én kérésem teljesülne, és az Isten megadná, amit reménylek;


9. vers

És tetszenék Istennek, hogy összetörjön engem, megoldaná kezét, hogy szétvagdaljon engem!
Jób 3:20


10. vers

Még akkor lenne valami vigasztalásom; újjonganék a fájdalomban, a mely nem kimél, mert nem tagadtam meg a Szentnek beszédét.


11. vers

Micsoda az én erőm, hogy várakozzam; mi az én végem, hogy türtőztessem magam?!


12. vers

Kövek ereje-é az én erőm, avagy az én testem aczélból van-é?


13. vers

Hát nincsen-é segítség számomra; avagy a szabadulás elfutott-é tőlem?!


14. vers

A szerencsétlent barátjától részvét illeti meg, még ha elhagyja is a Mindenhatónak félelmét.


15. vers

Atyámfiai hűtlenül elhagytak mint a patak, a mint túláradnak medrükön a patakok.
Jób 2:11 Jób 16:20


16. vers

A melyek szennyesek a jégtől, a melyekben olvadt hó hömpölyög;


17. vers

Mikor átmelegülnek, elapadnak, a hőség miatt fenékig száradnak.


18. vers

Letérnek útjokról a vándorok; felmennek a sivatagba utánok és elvesznek.


19. vers

Nézegetnek utánok Téma vándorai; Sébának utasai bennök reménykednek.


20. vers

Megszégyenlik, hogy bíztak, közel mennek és elpirulnak.


21. vers

Így lettetek ti most semmivé; látjátok a nyomort és féltek.
Zsolt 31:12


22. vers

Hát mondtam-é: adjatok nékem valamit, és a ti jószágotokból ajándékozzatok meg engem?


23. vers

Szabadítsatok ki engem az ellenség kezéből, és a hatalmasok kezéből vegyetek ki engem?


24. vers

Tanítsatok meg és én elnémulok, s a miben tévedek, értessétek meg velem.


25. vers

Oh, mily hathatósak az igaz beszédek! De mit ostoroz a ti ostorozásotok?


26. vers

Szavak ostorozására készültök-é? Hiszen a szélnek valók a kétségbeesettnek szavai!


27. vers

Még az árvának is néki esnétek, és sírt ásnátok a ti barátotoknak is?!


28. vers

Most hát tessék néktek rám tekintenetek, és szemetekbe csak nem hazudom?


29. vers

Kezdjétek újra kérlek, ne legyen hamisság. Kezdjétek újra, az én igazságom még mindig áll.
Jób 16:17


30. vers

Van-é az én nyelvemen hamisság, avagy az én ínyem nem veheti-é észre a nyomorúságot?


Fejezetek:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42


A Szent Biblia könyvei