Szent Biblia

fordította Károli Gáspár

kgyt

Jób könyve

15. fejezet


Fejezetek:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42


1. vers

Majd felele a Témánból való Elifáz és monda:


2. vers

Vajjon a bölcs felelhet-é ilyen szeles tudománynyal, és megtöltheti-é a hasát keleti széllel?


3. vers

Vetekedvén oly beszéddel, a mely nem használ, és oly szavakkal, a melyekkel semmit sem segít.


4. vers

Te már semmivé akarod tenni az Isten félelmét is; és megkevesbíted az Isten előtt való buzgólkodást is!
Jób 4:6


5. vers

Mert gonoszságod oktatja a te szádat, és a csalárdok nyelvét választottad.
Jób 34:35 Jób 34:37


6. vers

A te szád kárhoztat téged, nem én, és a te ajkaid bizonyítanak ellened.


7. vers

Te születtél-é az első embernek; elébb formáltattál-é, mint a halmok?


8. vers

Az Isten tanácsában hallgatóztál-é, és a bölcseséget magadhoz ragadtad-é?
Ésa 40:13 Ésa 40:14 Róm 11:34


9. vers

Mit tudsz te, a mit mi nem tudunk, és mit értesz olyat, a mi nálunk nem volna meg?
Jób 12:2 Jób 32:12


10. vers

Ősz is, agg is van közöttünk, jóval idősebb a te atyádnál.
Jób 12:12 Jób 32:7 Jób 32:12


11. vers

Csekélységek-é előtted Istennek vigasztalásai, és a beszéd, a mely szeliden bánt veled?


12. vers

Merre ragadt téged a szíved, és merre pillantottak a te szemeid?


13. vers

Hogy Isten ellen fordítod a te haragodat, és ilyen szavakat eresztesz ki a szádon?


14. vers

Micsoda a halandó hogy tiszta lehetne, és hogy igaz volna, a ki asszonytól születik?
Jób 9:20 1Kir 8:46


15. vers

Ímé, még az ő szenteiben sem bízok, az egek sem tiszták az ő szemében:


16. vers

Mennyivel kevésbbé az útálatos és a megromlott ember, a ki úgy nyeli a hamisságot mint a vizet?!
Jób 34:7


17. vers

Elmondom néked, hallgass rám, és mint láttam, úgy beszélem el;


18. vers

A mit a bölcsek is hirdettek, és nem titkoltak el, mint atyáiktól valót;


19. vers

A kiknek egyedül adatott vala a föld, és közöttük idegen nem megy vala.


20. vers

Az istentelen kínozza önmagát egész életében, és az erőszakoskodó előtt is rejtve van az ő esztendeinek száma.
Ésa 57:20


21. vers

A félelem hangja cseng az ő füleiben; a békesség idején tör rá a pusztító!
Zsolt 53:6 2Kir 7:6 2Kir 7:7


22. vers

Nem hiszi, hogy kijut a sötétségből, mert kard hegyére van ő kiszemelve.


23. vers

Kenyér után futkos, hogy hol volna? Tudja, hogy közel van hozzá a sötétség napja.


24. vers

Háborgatják őt a nyomorúság és rettegés; leverik őt, mint valami háborúra felkészült király.


25. vers

Mert az Isten ellen nyujtotta ki kezét, és erősködött a Mindenható ellen;


26. vers

Kinyujtott nyakkal rohant ellene, domború pajzsainak fellege alatt.


27. vers

Mivel befedezte az arczát kövérséggel és hájat borított tomporára;
Zsolt 73:7


28. vers

És lakozott elrombolt városokban; lakatlan házakban, a melyek dűlőfélben vannak:


29. vers

Meg nem gazdagodik, vagyona meg nem marad, jószága nem lepi el a földet.


30. vers

Nem menekül meg a setétségtől, sarjadékát láng perzseli el, és szájának lehelletétől pusztul el.


31. vers

Ne higyjen a hívságnak, a ki megcsalatott, mert hívság lészen annak jutalma.


32. vers

Nem idejében telik el élete, és az ága ki nem virágzik.


33. vers

Lehullatja, mint a szőlővessző az ő egresét, elhányja, mint az olajfa az ő virágát.
Zsolt 1:4


34. vers

Mert a képmutató házanépe meddő, és tűz emészti meg az ajándékból való sátrakat.


35. vers

Nyomorúságot fogan, álnokságot szül, és az ő méhök csalárdságot érlel.
Zsolt 7:15 Zsolt 7:17 Ésa 59:4 Ésa 59:10


Fejezetek:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42


A Szent Biblia könyvei