Szent Biblia

fordította Károli Gáspár

kgyt

Jób könyve

9. fejezet


Fejezetek:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42


1. vers

Felele pedig Jób, és monda:


2. vers

Igaz, jól tudom, hogy így van; hogyan is lehetne igaz a halandó ember Istennél?
Jób 4:17 Jób 4:19


3. vers

Ha perelni akarna ő vele, ezer közül egy sem felelhetne meg néki.


4. vers

Bölcs szívű és hatalmas erejű: ki szegülhetne ellene, hogy épségben maradjon?
Ésa 45:9 Ésa 45:10


5. vers

A ki hegyeket mozdít tova, hogy észre se veszik, és megfordítja őket haragjában.


6. vers

A ki kirengeti helyéből a földet, úgy hogy oszlopai megrepedeznek.


7. vers

A ki szól a napnak és az fel nem kél, és bepecsételi a csillagokat.
Józs 10:12 Józs 10:13


8. vers

A ki egymaga feszítette ki az egeket, és a tenger hullámain tapos.


9. vers

A ki teremtette a gönczölszekeret, a kaszás csillagot és a fiastyúkot és a délnek titkos tárait.
Ámós 5:8


10. vers

A ki nagy dolgokat cselekszik megfoghatatlanul, és csudákat megszámlálhatatlanul.
Jób 5:10


11. vers

Ímé, elvonul mellettem, de nem látom, átmegy előttem, de nem veszem észre.


12. vers

Ímé, ha elragad valamit, ki akadályozza meg; ki mondhatja néki: Mit cselekszel?


13. vers

Ha az Isten el nem fordítja az ő haragját, alatta meghajolnak Ráháb czinkosai is.


14. vers

Hogyan felelhetnék hát én meg ő néki, és lelhetnék vele szemben szavakat?


15. vers

A ki, ha szinte igazam volna, sem felelhetnék néki; kegyelemért könyörögnék ítélő birámhoz.


16. vers

Ha segítségül hívnám és felelne is nékem, még sem hinném, hogy szavamat fülébe vevé;


17. vers

A ki forgószélben rohan meg engem, és ok nélkül megsokasítja sebeimet.
Jób 1:19


18. vers

Nem hagyna még lélekzetet se vennem, hanem keserűséggel lakatna jól.


19. vers

Ha erőre kerülne a dolog? Ímé, ő igen erős; és ha ítéletre? Ki tűzne ki én nékem napot?


20. vers

Ha igaznak mondanám magamat, a szájam kárhoztatna engem; ha ártatlannak: bűnössé tenne engemet.


21. vers

Ártatlan vagyok, nem törődöm lelkemmel, útálom az életemet.
Jób 1:8 Jób 2:3 Jób 23:10 Jób 23:12


22. vers

Mindegy ez! Azért azt mondom: elveszít ő ártatlant és gonoszt!


23. vers

Ha ostorával hirtelen megöl, neveti a bűntelenek megpróbáltatását.


24. vers

A föld a gonosz kezébe adatik, a ki az ő biráinak arczát elfedezi. Nem így van? Kicsoda hát ő?


25. vers

Napjaim gyorsabbak valának a kengyelfutónál: elfutának, nem láttak semmi jót.


26. vers

Ellebbentek, mint a gyorsan járó hajók, miként zsákmányára csap a keselyű.


27. vers

Ha azt mondom: Nosza elfelejtem panaszomat, felhagyok haragoskodásommal és vidám leszek:


28. vers

Megborzadok az én mindenféle fájdalmamtól; tudom, hogy nem találsz bűntelennek engem.


29. vers

Rossz ember vagyok én! Minek fáraszszam hát magamat hiába?
Zsolt 73:13 Zsolt 73:14


30. vers

Ha hóvízzel mosakodom is meg, ha szappannal mosom is meg kezeimet:
Jer 2:22


31. vers

Akkor is a posványba mártanál engem és az én ruháim is útálnának engem.


32. vers

Mert nem ember ő, mint én, hogy néki megfelelhetnék, és együtt pörbe állanánk.


33. vers

Nincs is közöttünk igazlátó, a ki kezét közbe vethesse kettőnk között!


34. vers

Venné csak el rólam az ő veszszejét, és az ő rettentésével ne rettegtetne engem:


35. vers

Akkor szólanék és nem félnék tőle: mert nem így vagyok én magammal!
Jób 9:21 1Ján 3:21


Fejezetek:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42


A Szent Biblia könyvei