Szent Biblia

fordította Károli Gáspár

kgyt

Jób könyve

32. fejezet


Fejezetek:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42


1. vers

Miután ez a három ember megszünt vala felelni Jóbnak, mivel ő igaz vala önmaga előtt:


2. vers

Haragra gerjede Elihu, a Barakeél fia, a ki Búztól való vala, a Rám nemzetségéből. Jób ellen gerjedt föl haragja, mivel az igazabbnak tartotta magát Istennél.


3. vers

De felgerjedt haragja az ő három barátja ellen is, mivelhogy nem találják vala el a feleletet, mégis kárhoztatják vala Jóbot.
Jób 13:4 Jób 15:4 Jób 15:10


4. vers

Elihu azonban várakozott a Jóbbal való beszéddel, mert amazok öregebbek valának ő nála.


5. vers

De mikor látta Elihu, hogy nincs felelet a három férfiú szájában, akkor gerjede föl az ő haragja.


6. vers

És felele a Búztól való Elihu, Barakeél fia, és monda: Napjaimra nézve én még csekély vagyok, ti pedig élemedett emberek, azért tartózkodtam és féltem tudatni veletek véleményemet.


7. vers

Gondoltam: Hadd szóljanak a napok; és hadd hirdessen bölcseséget az évek sokasága!
Jób 12:12 Jób 12:13


8. vers

Pedig a lélek az az emberben és a Mindenható lehellése, a mi értelmet ad néki!
Jób 38:36 Dán 1:17


9. vers

Nem a nagyok a bölcsek, és nem a vének értik az ítéletet.
Jób 12:12 Jób 12:13


10. vers

Azt mondom azért: Hallgass reám, hadd tudassam én is véleményemet!


11. vers

Ímé, én végig vártam beszédeiteket, figyeltem, a míg okoskodtatok, a míg szavakat keresgéltetek.


12. vers

Igen ügyeltem reátok és ímé, Jóbot egyikőtök sem czáfolá meg, sem beszédére meg nem felelt.
Jób 15:9 Jób 15:10


13. vers

Ne mondjátok azt: Bölcseségre találtunk, Isten győzheti meg őt és nem ember!


14. vers

Mivel én ellenem nem intézett beszédet, nem is a ti beszédeitekkel válaszolok hát néki.


15. vers

Megzavarodának és nem feleltek többé; kifogyott belőlök a szó.


16. vers

Vártam, de nem szóltak, csak álltak és nem feleltek többé.


17. vers

Hadd feleljek hát én is magamért, hadd tudassam én is véleményemet!


18. vers

Mert tele vagyok beszéddel; unszolgat engem a bennem levő lélek.


19. vers

Ímé, bensőm olyan, mint az új bor, a melynek nyílása nincsen; miként az új tömlők, csaknem szétszakad.


20. vers

Szólok tehát, hogy levegőhöz jussak; felnyitom ajkaimat, és felelek.


21. vers

Nem leszek személyválogató senki iránt; nem hizelkedem egy embernek sem;


22. vers

Mert én hizelkedni nem tudok; könnyen elszólíthatna engem a teremtőm!
Jób 17:4


Fejezetek:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42


A Szent Biblia könyvei