Szent Biblia

fordította Károli Gáspár

kgyt

Péter apostolnak közönséges második levele

3. fejezet


Fejezetek:

1 2 3


1. vers

Ez immár második levélírásom néktek, szeretteim, amelylyel a ti tiszta gondolkozástokat emlékeztetés által serkentgetem;
2Pét 1:13 2Pét 1:15


2. vers

Hogy megemlékezzetek a szent prófétáktól ezelőtt mondott beszédekről, és az Úrnak és Megtartónak általunk, az apostolok által közölt parancsolatjáról:
2Pét 1:19 2Pét 1:1


3. vers

Tudván először azt, hogy az utolsó időben csúfolkodók támadnak, a kik saját kívánságaik szerint járnak,
1Tim 4:1


4. vers

És ezt mondják: Hol van az ő eljövetelének ígérete? Mert a mióta az atyák elhunytak, minden azonképen marad a teremtés kezdetétől fogva.
Ján 14:3 Ezék 12:22


5. vers

Mert kész-akarva nem tudják azt, hogy egek régtől fogva voltak, és föld, mely vízből és víz által állott elő az Isten szavára;
1Móz 1:6 1Móz 1:8 Zsolt 24:2


6. vers

A melyek által az akkori világ vízzel elboríttatván elveszett:
1Móz 7:11 1Móz 7:12 1Móz 7:23


7. vers

A mostani egek pedig és a föld, ugyanazon szó által megkíméltettek, tűznek tartatván fenn, az ítéletnek és az istentelen emberek romlásának napjára.
2Pét 3:10 2Thess 1:6 2Thess 1:8


8. vers

Ez az egy azonban ne legyen elrejtve előttetek, szeretteim, hogy egy nap az Úrnál olyan, mint ezer esztendő, és ezer esztendő mint egy nap.
Zsolt 90:4


9. vers

Nem késik el az ígérettel az Úr, mint némelyek késedelemnek tartják; hanem hosszan tűr érettünk, nem akarván, hogy némelyek elveszszenek, hanem hogy mindenki megtérésre jusson.
Ján 14:3 Jel 22:12 Jel 22:20


10. vers

Az Úr napja pedig úgy jő majd el, mint éjjeli tolvaj, a mikor az egek ropogva elmúlnak, az elemek pedig megégve felbomlanak, és a föld és a rajta lévő dolgok is megégnek.
Mát 24:37 Mát 24:42 Mát 24:44 2Pét 3:7 2Pét 3:12


11. vers

Mivelhogy azért mindezek felbomlanak, milyeneknek kell lennetek néktek szent életben és kegyességben, +
2Pét 3:14 Jak 1:27


12. vers

A kik várjátok és sóvárogjátok az Isten napjának eljövetelét, a melyért az egek tűzbe borulva felbomlanak, és az elemek égve megolvadnak!
1Thess 1:10 1Thess 4:14 1Thess 4:17


13. vers

De új eget és új földet várunk az ő ígérete szerint, a melyekben igazság lakozik.
Ésa 65:17 Ésa 66:22 Jel 21:1


14. vers

Annakokáért szeretteim, ezeket várván , igyekezzetek, hogy szeplő nélkül és hiba nélkül valóknak találjon titeket békességben.
2Pét 3:10 2Pét 3:13 Kol 1:32 1Thess 3:13


15. vers

És a mi Urunknak hosszútűrését idvességnek tartsátok; a mi képen a mi szeretett atyánkfia Pál is írt néktek a néki adott bölcsesség szerint.
2Pét 3:9 Róm 2:4


16. vers

Szinte minden levélben is, a mikor ezekről beszél azokban; a melyekben vannak némely nehezen érthető dolgok, a miket a tudatlanok és állhatatlanok elcsűrnek-csavarnak, mint egyéb írásokat is, a magok vesztére.


17. vers

Ti azért szeretteim előre tudván ezt, őrizkedjetek, hogy az istentelenek tévelygéseitől elragadtatva, a saját erősségetekből ki ne essetek;
2Pét 3:3 2Pét 3:4 2Pét 3:9 1Pét 1:19


18. vers

Hanem növekedjetek a kegyelemben és a mi Urunknak és megtartó Jézus Krisztusunknak ismeretében. Néki legyen dicsőség, mind most, mind örökkön-örökké. Ámen.
Ján 17:3


Fejezetek:

1 2 3


A Szent Biblia könyvei