Szent Biblia

fordította Károli Gáspár

kgyt

Pál apostolnak Titushoz írt levele

1. fejezet


Fejezetek:

1 2 3


1. vers

Pál, Istennek szolgája, Jézus Krisztusnak pedig apostola, az Isten választottainak hite és a kegyesség szerint való igazságnak megismerése szerint,


2. vers

Az örök élet reménységére, melyet megígért az igazmondó Isten örök időknek előtte,


3. vers

Megjelentette pedig a maga idejében az ő beszédét a prédikálás által, a mely reám bízatott a mi megtartó Istenünknek parancsolata szerint; Titusnak, a közös hit szerint való igaz fiamnak:
Eféz 1:9 Csel 9:6 Csel 9:15 Csel 9:20 Csel 9:24


4. vers

Kegyelem, irgalmasság és békesség az Atya Istentől és az Úr Jézus Krisztustól, a mi Megtartónktól.


5. vers

A végett hagytalak téged Krétában, hogy a hátramaradt dolgokat hozd rendbe, és rendelj városonként presbitereket, a miképen én néked meghagytam;


6. vers

Ha van feddhetetlen, egy feleségű férfiú, a kinek hívő, nem kicsapongással vádolt avagy engedetlen gyermekei vannak.
1Tim 3:2 1Tim 3:5 1Tim 3:12


7. vers

Mert szükséges, hogy a püspök feddhetetlen legyen, mint Isten sáfára; nem akaratos, nem haragos, nem részeges, nem verekedő, nem rút nyerészkedő;


8. vers

Hanem vendégszerető, jónak kedvelője, mértékletes, igaz, tiszta, maga tűrtető;


9. vers

A ki a tudomány szerint való igaz beszédhez tartja magát, hogy inthessen az egészséges tudománnyal és meggyőzhesse az ellenkezőket.


10. vers

Mert van sok engedetlen, hiába való beszédű és csaló, kiváltképen a körülmetélkedésből valók,
Csel 15:1 Gal 1:6 Gal 1:7 2Tim 2:18


11. vers

A kiknek be kell dugni a szájokat; a kik egész házakat feldúlnak, tanítván rút nyereség okáért, a miket nem kellene.


12. vers

Azt mondta valaki közülök, az ő saját prófétájok: A krétaiak mindig hazugok, gonosz vadak, rest hasak.


13. vers

E bizonyság igaz: annakokáért fedd őket kímélés nélkül, hogy a hitben épek legyenek,


14. vers

Nem ügyelvén zsidó mesékre, és az igazságot megvető emberek parancsolataira.
Csel 15:1 1Tim 1:4


15. vers

Minden tiszta a tisztáknak: de a megfertőztetetteknek és hitetleneknek semmi sem tiszta; hanem megfertőztetett azoknak mind elméjök, mind lelkiismeretök.
Róm 14:20 Róm 14:23


16. vers

Vallják, hogy Istent ismerik, de cselekedeteikkel tagadják, mivelhogy útálatosak és hitetlenek és minden jó cselekedetre méltatlanok.
2Tim 3:2 2Tim 3:5


Fejezetek:

1 2 3


A Szent Biblia könyvei