Szent Biblia

fordította Károli Gáspár

kgyt

A Márk írása szerint való szent evangyéliom

1. fejezet


Fejezetek:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


1. vers

A Jézus Krisztus, az Isten Fia evangyéliomának kezdete,


2. vers

A mint meg van írva a prófétáknál: Ímé én elküldöm az én követemet a te orczád előtt, a ki megkészíti a te útadat előtted;
Malak 3:1 Mát 11:10


3. vers

Kiáltónak szava a pusztában: Készítsétek meg az Úrnak útját, egyengessétek meg az ő ösvényeit:
Ésa 40:3


4. vers

Előáll vala János, keresztelvén a pusztában és prédikálván a megtérésnek keresztségét a bűnöknek bocsánatára.


5. vers

És kiméne hozzá Júdeának egész tartománya és a Jeruzsálembeliek is, és megkeresztelkedének mindnyájan ő általa a Jordán vizében, bűneikről vallást tévén.


6. vers

János pedig teveszőrruhát és dereka körül bőrövet viselt vala, és sáskát és erdei mézet eszik vala.


7. vers

És prédikála, mondván: Utánam jő, a ki erősebb nálam, a kinek nem vagyok méltó, hogy lehajolván, sarujának szíjját megoldjam.


8. vers

Én vízzel kereszteltelek titeket, de ő Szent Lélekkel keresztel titeket.


9. vers

És lőn azokban a napokban, eljöve Jézus a galileai Názáretből, és megkeresztelteték János által a Jordánban.
Luk 2:51


10. vers

És azonnal feljővén a vízből, látá az egeket megnyilatkozni, és a Lelket mint egy galambot ő reá leszállani;


11. vers

És szózat lőn az égből: Te vagy az én szerelmes fiam, a kiben én gyönyörködöm.
Mát 3:16 Mát 3:17 Luk 3:21 Luk 3:23


12. vers

És a lélek azonnal elragadá őt a pusztába.


13. vers

És ott volt a pusztában negyven napig kísértetve a Sátántól, és a vad állatokkal vala együtt; és az angyalok szolgálnak vala néki.


14. vers

Minekutána pedig János tömlöczbe vettetett, elméne Jézus Galileába, prédikálván az Isten országának evangyéliomát,


15. vers

És mondván: Bétölt az idő, és elközelített az Istennek országa; térjetek meg, és higyjetek az evangyéliomban.
Gal 4:4


16. vers

Mikor pedig Galilea tengere mellett járt, látá Simont és Andrást, annak testvérét, a mint a tengerbe hálót vetének; mert halászok valának.


17. vers

És monda nékik Jézus: Kövessetek engem, és én azt mívelem, hogy embereket halászszatok.


18. vers

És azonnal elhagyván az ő hálóikat, követék őt.


19. vers

És onnan egy kevéssé elébb menve, látá Jakabot, a Zebedeus fiát és annak testvérét, Jánost, a mint a hajóban azok is a hálókat kötözgetik vala.


20. vers

És azonnal hívá őket. És ők atyjukat, Zebedeust a napszámosokkal a hajóban hagyva, utána menének.


21. vers

És bemenének Kapernaumba; és mindjárt szombatnapon bemenvén a zsinagógába, tanít vala.


22. vers

És elálmélkodának az ő tanításán; mert úgy tanítja vala őket, mint a kinek hatalma van, és nem úgy mint az írástudók.
Mát 7:28 Mát 7:29


23. vers

Vala pedig azok zsinagógájában egy ember, a kiben tisztátalan lélek volt, és felkiálta,


24. vers

És monda: Ah! mi dolgunk van nékünk veled, Názáreti Jézus? Azért jöttél-é, hogy elveszíts minket? Tudom, hogy ki vagy te: az Istennek Szentje.
Márk 5:7 Zsolt 16:10


25. vers

És megdorgálá őt Jézus, mondván: Némulj meg, és menj ki belőle.


26. vers

És a tisztátalan lélek megszaggatá őt, és fenszóval kiáltva, kiméne belőle.
Márk 9:26


27. vers

És mindnyájan elálmélkodának, annyira, hogy egymás között kérdezgeték, mondván: Mi ez? Micsoda új tudomány ez, hogy hatalommal parancsol a tisztátalan lelkeknek is, és engedelmeskednek néki?


28. vers

És azonnal elméne az ő híre Galilea egész környékére.


29. vers

És a zsinagógából azonnal kimenvén, a Simon és András házához menének Jakabbal és Jánossal együtt.


30. vers

A Simon napa pedig hideglelésben fekszik vala, és azonnal szólának néki felőle.


31. vers

És ő odamenvén, fölemelé azt, annak kezét fogván; és elhagyá azt a hideglelés azonnal, és szolgál vala nékik.


32. vers

Estefelé pedig, a mikor leszállt a nap, mind ő hozzá vivék a betegeseket és az ördöngősöket;


33. vers

És az egész város oda gyűlt vala az ajtó elé.


34. vers

És meggyógyíta sokakat, a kik különféle betegségekben sínlődnek vala; és sok ördögöt kiűze, és nem hagyja vala szólni az ördögöket, mivelhogy őt ismerék.
Luk 4:41 Csel 16:17 Csel 16:18


35. vers

Kora reggel pedig, még szürkületkor, fölkelvén, kiméne, és elméne egy puszta helyre és ott imádkozék.


36. vers

Simon pedig és a vele lévők utána sietének;


37. vers

És a mikor megtalálák őt, mondának néki: Mindenki téged keres.


38. vers

És ő monda nékik: Menjünk a közel való városokba, hogy ott is prédikáljak, mert azért jöttem.


39. vers

És prédikál vala azoknak zsinagógáiban, egész Galileában, és ördögöket űz vala.


40. vers

És jöve hozzá egy bélpoklos, kérvén őt és leborulván előtte és mondván néki: Ha akarod, megtisztíthatsz engem.


41. vers

Jézus pedig könyörületességre indulván, kezét kinyújtva megérinté őt, és monda néki: Akarom, tisztulj meg.


42. vers

És a mint ezt mondja vala, azonnal eltávozék tőle a poklosság és megtisztula.


43. vers

És erősen megfenyegetvén, azonnal elküldé őt,
Márk 3:12 Márk 7:36


44. vers

És monda néki: Meglásd, hogy senkinek semmit ne szólj; hanem eredj el, mutasd meg magadat a papnak, és vidd fel a te tisztulásodért, a mit Mózes parancsolt, bizonyságul nékik.
5Móz 14:2 5Móz 14:32


45. vers

Az pedig kimenvén, kezde sokat beszélni és terjeszteni a dolgot, annyira, hogy nyilvánosan immár be sem mehetett Jézus a városba, hanem künn puszta helyeken vala, és mennek vala hozzá mindenfelől.


Fejezetek:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


A Szent Biblia könyvei