Szent Biblia

fordította Károli Gáspár

kgyt

A Lukács írása szerint való szent evangyéliom

22. fejezet


Fejezetek:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24


1. vers

Elközelgett pedig a kovásztalan kenyerek ünnepe, mely husvétnak mondatik.
2Móz 12:2 2Móz 12:20 Mát 26:1 Mát 26:2 Márk 14:1 Márk 14:2 Ján 11:55 Ján 11:57


2. vers

És a főpapok és az írástudók keresnek vala módot, hogyan öljék meg őt; mert féltek a néptől.
Mát 26:3 Mát 26:5 Ján 11:47 Ján 11:50


3. vers

Beméne pedig a Sátán Júdásba, ki Iskáriótesnek neveztetik, és a tizenkettőnek számából vala;
Ján 11:27


4. vers

És elmenvén, megbeszélé a főpapokkal és a vezérekkel, mimódon adja őt nékik kezökbe.
Mát 26:14 Mát 26:15 Márk 14:10


5. vers

És azok örülének, és megszerződének, hogy pénz adnak néki;


6. vers

Ő pedig megigéré, és keres vala jó alkalmat, hogy őt nékik kezökbe adja zenebona nélkül.


7. vers

Eljöve pedig a kovásztalan kenyerek napja, melyen meg kelle öletni a husvéti báránynak;
2Móz 12:6


8. vers

És elküldé Pétert és Jánost, mondván: Elmenvén, készítsétek el nékünk a husvéti bárányt, hogy megegyük.
Mát 26:17 Mát 26:20 Márk 14:12 Márk 14:17


9. vers

Ők pedig mondának néki: Hol akarod, hogy elkészítsük?


10. vers

És ő monda nékik: Ímé, mikor bementek a városba, szembe jő veletek egy ember, ki egy korsó vizet visz; kövessétek őt abba a házba, a melybe bemegy.


11. vers

És mondjátok a ház gazdájának: Ezt mondja néked a Mester: Hol van az a szállás, a hol megeszem az én tanítványaimmal a husvéti bárányt?


12. vers

És ő mutat néktek egy nagy vacsoráló helyet, berendezve, ott készítsétek el.


13. vers

Elmenvén pedig, úgy találák, a mint mondta nékik; és elkészíték a húsvéti bárányt.


14. vers

És mikor eljött az idő, asztalhoz üle, és a tizenkét apostol ő vele egyetembe.
Mát 26:20 Mát 26:30 Márk 14:17 Márk 14:26 Ján 13:21 Ján 13:26


15. vers

És monda nékik: Kívánva kívántam a husvéti bárányt megenni veletek, melőtt én szenvednék:


16. vers

Mert mondom néktek, hogy többé nem eszem abból, míglen beteljesedik az Isten országában.


17. vers

És a pohárt vévén, minekutána hálákat adott, monda: Vegyétek ezt, és osszátok el magatok között:


18. vers

Mert mondom néktek, hogy nem iszom a szőlőtőkének gyümölcséből, míglen eljő az Isten országa.
Márk 14:25


19. vers

És minekutána a kenyeret vette, hálákat adván megszegé, és adá nékik, mondván: Ez az én testem, mely ti érettetek adatik: ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.
1Kor 11:24 1Kor 11:25


20. vers

Hasonlóképen a pohárt is, minekutána vacsorált, ezt mondván: E pohár amaz új szövetség az én véremben, mely ti érettetek kiontatik.


21. vers

De ímé annak a keze, a ki engem elárul, velem van az asztalon.
Mát 26:21 Mát 26:23


22. vers

És az embernek Fia jóllehet, elmegy, mint elvégeztetett: de jaj annak az embernek, a ki által elárultatik!
Mát 26:24 Márk 14:21 Zsolt 41:10 Dán 9:26


23. vers

És ők kezdék egymás között kérdezni, vajjon ki lehet az ő közöttük, a ki ezt meg fogja tenni?


24. vers

Támada pedig köztük versengés is, hogy ki tekinthető köztük nagyobbnak.
Luk 9:46


25. vers

Ő pedig monda nékik: A pogányokon uralkodnak az ő királyaik, és akiknek azokon hatalmuk van, jóltévőknek hivatnak.
Mát 20:25 Mát 20:27 Márk 10:42 Márk 10:44


26. vers

De ti nem úgy: hanem a ki legnagyobb köztetek, olyan legyen, mint a ki legkisebb; és a ki fő, mint a ki szolgál.


27. vers

Mert melyik nagyobb, az-é, a ki asztalnál ül, vagy a ki szolgál? nemde a ki asztalnál ül? De én ti köztetek olyan vagyok, mint a ki szolgál.
Mát 20:28


28. vers

Ti vagytok pedig azok, kik megmaradtatok én velem az én kísérteteimben;
2Tim 2:12


29. vers

Én azért adok néktek, miképen az én Atyám adott nékem, országot,


30. vers

Hogy egyetek és igyatok az én asztalomon az én országomban, és üljetek királyi székeken, ítélvén az Izráelnek tizenkét nemzetségét.
Mát 19:28 Mát 19:29


31. vers

Monda pedig az Úr: Simon! Simon! ímé a Sátán kikért titeket, hogy megrostáljon, mint a búzát;
Mát 26:69 Mát 26:73


32. vers

De én imádkoztam érted, hogy el ne fogyatkozzék a te hited: te azért idővel megtérvén, a te atyádfiait erősítsed.


33. vers

Ő pedig monda néki: Uram, te veled kész vagyok mind tömlöczre, mind halálra menni!


34. vers

És ő monda: Mondom néked Péter: Ma nem szól addig a kakas, míg te háromszor meg nem tagadod, hogy ismersz engem.
Mát 26:34 Márk 14:30 Ján 13:38


35. vers

És monda nékik: Mikor elküldtelek benneteket erszény, táska és saru nélkül, volt-é valamiben fogyatkozástok? Ők pedig mondának: Semmiben sem.
Luk 9:3 Luk 10:4 Mát 10:5 Mát 10:9 Mát 10:10


36. vers

Monda azért nékik: De most, a kinek erszénye van elővegye, hasonlóképen a táskát; és a kinek nincs, adja el felső ruháját, és vegyen szablyát.


37. vers

Mert mondom néktek, hogy még ennek az írásnak be kell teljesülni rajtam, hogy És a gonoszok közé számláltatott. Mert a mik reám vonatkoznak is, elvégeztetnek.
Ésa 53:12 Márk 15:28


38. vers

Azok pedig mondának: Uram, ímé van itt két szablya. Ő pedig monda: Elég.


39. vers

És kimenvén, méne az ő szokása szerint az Olajfák hegyére; követék pedig őt az ő tanítványai is.
Mát 26:36 Mát 26:46 Márk 14:32 Márk 14:42 Ján 18:1 Ján 18:2


40. vers

És mikor ott a helyén vala, monda nékik: Imádkozzatok, hogy kísértetbe ne essetek.


41. vers

És ő eltávozék tőlök mintegy kőhajításnyira; és térdre esvén, imádkozék,


42. vers

Mondván: Atyám, ha akarod, távoztasd el tőlem e pohárt; mindazáltal ne az én akaratom, hanem a tiéd legyen!


43. vers

És angyal jelenék meg néki mennyből, erősítvén őt.


44. vers

És haláltusában lévén, buzgóságosabban imádkozék; és az ő verítéke olyan vala, mint a nagy vércseppek, melyek a földre hullanak.
Zsid 5:7


45. vers

És minekutána fölkelt az imádkozástól, az ő tanítványaihoz menvén, aludva találá őket a szomorúság miatt,


46. vers

És monda nékik: Mit alusztok? Keljetek fel és imádkozzatok, hogy kísértetbe ne essetek.
Mát 26:45 Mát 26:46


47. vers

És mikor még beszéle, ímé sokaság jöve, melynek az méne előtte, a ki Júdásnak neveztetik, egy a tizenkettő közül: és közelgete Jézushoz, hogy őt megcsókolja.
Mát 26:47 Mát 26:56 Márk 14:43 Márk 14:50 Ján 18:3 Ján 18:12


48. vers

Jézus pedig monda néki: Júdás, csokkal árulod el az embernek Fiát?


49. vers

Látván pedig azok, a kik ő körülötte valának, a mi következik, mondának néki: Uram, vágjuk-é őket fegyverrel?


50. vers

És közülök valaki megvágá a főpap szolgáját, és levágá annak jobb fülét.
Ján 18:10 Ján 18:11


51. vers

Felelvén pedig Jézus, monda: Elég eddig. És illetvén annak fülét, meggyógyítá azt.


52. vers

Monda pedig Jézus azoknak, a kik ő hozzá mentek, a főpapoknak, a templom tisztjeinek és a véneknek: Mint valami latorra, úgy jöttetek szablyákkal és fustélyokkal?
Mát 26:55


53. vers

Mikor minden nap veletek voltam a templomban, a ti kezeiteket nem vetétek én reám; de ez a ti órátok, és a sötétségnek hatalma.
Luk 19:45 Luk 19:47 Luk 18:31 Luk 18:33


54. vers

Megfogván azért őt, elvezeték, és elvivék a főpap házába. Péter pedig követi vala távol.
Mát 26:57 Mát 26:58


55. vers

És mikor tüzet gerjesztettek az udvar közepén, és ők együtt leültek, Péter is leüle ő velök.
Mát 26:69 Mát 26:74 Márk 14:66 Márk 14:72 Ján 18:17 Ján 18:25 Ján 18:27


56. vers

És meglátván őt egy szolgálóleány, a mint a világosságnál ült, szemeit reá vetvén, monda: Ez is ő vele vala!


57. vers

Ő pedig megtagadá őt, mondván: Asszony, nem ismerem őt!


58. vers

És egy kevéssel azután más látván őt, monda: Te is azok közül való vagy! Péter pedig monda: Ember, nem vagyok!


59. vers

És úgy egy óra mulva más valaki erősíté, mondván: Bizony ez is vele vala: mert Galileából való is.


60. vers

Monda pedig Péter: Ember, nem tudom, mit mondasz! És azonnal, mikor ő még beszélt, megszólalt a kakas.
Mát 26:75


61. vers

És hátra fordulván az Úr, tekinte Péterre. És megemlékezék Péter az Úr szaváról, a mint néki mondta: Mielőtt a kakas szól, háromszor megtagadsz engem.
Luk 22:34 Ján 13:38


62. vers

És kimenvén Péter, keservesen síra.


63. vers

És azok a férfiak, a kik fogva tarták Jézust, csúfolják vala, vervén őt.
Mát 26:57 Mát 26:75 Márk 14:53 Márk 14:72 Ján 18:13 Ján 18:27 Ésa 50:6


64. vers

És szemeit betakarván, arczul csapdosák őt, és kérdezék őt, mondván: Prófétáld meg ki az, a ki téged vere?
Márk 14:65


65. vers

És sok egyéb dolgot mondának néki, szidalmazván őt.


66. vers

És a mint nappal lett,egybegyűle a nép véneinek tanácsa, főpapok és írástudók: és vivék őt az ő gyülekezetükbe,
Mát 27:1 Mát 27:2


67. vers

Mondván: Ha te vagy a Krisztus, mondd meg nékünk. Monda pedig nékik: Ha mondom néktek, nem hiszitek:


68. vers

De ha kérdezlek is, nem feleltek nékem, sem el nem bocsátotok.


69. vers

Mostantól fogva ül az embernek Fia az Isten hatalmának jobbja felől.
Mát 26:64 Mát 26:65


70. vers

Mondának pedig mindnyájan: Te vagy tehát az Isten Fia? Ő pedig monda nékik: Ti mondjátok, hogy én vagyok!


71. vers

Azok pedig mondának: Mi szükségünk van még bizonyságra? Hiszen mi magunk hallottuk az ő szájából.
Luk 22:67


Fejezetek:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24


A Szent Biblia könyvei