Szent Biblia

fordította Károli Gáspár

kgyt

Pál apostolnak a korinthusbeliekhez írt első levele

6. fejezet


Fejezetek:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


1. vers

Merészel valaki közületek, ha peres dolga van a másikkal, az igaztalanok előtt törvénykezni, és nem a szentek előtt?


2. vers

Nem tudjátok-é, hogy a szentek a világot ítélik meg? És ha ti ítélitek meg a világot, méltatlanok vagytok-é a legkisebb dolgokban való ítéletekre?
Luk 22:30 Jel 2:26


3. vers

Nem tudjátok-é, hogy angyalokat fogunk ítélni, nemhogy életszükségre való dolgokat?


4. vers

Azért ha életszükségre való dolgok felől van törvénykezéstek, a kik a gyülekezetben legalábbvalók, azokat ültessétek le.


5. vers

Megszégyenítéstekre mondom: Hát nincs ti köztetek egy bölcs ember sem, a ki ítéletet tehetne az ő atyjafiai között?


6. vers

Hanem atyafi atyafival törvénykezik, még pedig hitetlenek előtt?


7. vers

Egyáltalán már az is gyarlóság ti bennetek, hogy törvénykeztek egymással. Miért nem szenveditek inkább a bántalmazást? Miért nem tűritek inkább a kárt?
Péld 19:11 Péld 20:22 Mát 5:21 Mát 5:39 Luk 6:29 Róm 12:19 1Thess 5:15 1Pét 3:9


8. vers

Sőt ti okoztok bántalmazást és kárt, még pedig atyátokfiainak.
1Thess 4:6 1Thess 5:15


9. vers

Avagy nem tudjátok-é, hogy igazságtalanok nem örökölhetik Istennek országát? Ne tévelyegjetek; se paráznák, se bálványimádók, se házasságtörők, se pulyák, se férfiszeplősítők,
Gal 5:19 Gal 5:20 Gal 5:21 Eféz 5:5


10. vers

Se lopók, se telhetetlenek, se részegesek, se szidalmazók, se ragadozók nem örökölhetik az Isten országát.


11. vers

Ilyenek voltatok pedig némelyek, de megmosattattatok de megszenteltettetek, de megigazíttattatok az Úr Jézusnak nevében és a mi Istenünk Lelke által.
Tit 3:3 Eféz 2:1 Eféz 2:3 Zsid 9:14


12. vers

Minden szabad nékem, de nem minden használ; minden szabad nékem, de én nem adatom valakinek hatalma alá.
1Kor 10:23


13. vers

Az eledelek a hasnak és a has az eledeleknek rendeltetett. Az Isten pedig mind ezt, mind amazokat eltörli. A test azonban nem a paráznaságnak rendeltetett, hanem az Úrnak, és az Úr a testnek.
Mát 15:17 1Kor 15:44 1Thess 4:3


14. vers

Az Isten pedig az Urat is feltámasztotta, minket is feltámaszt az ő hatalma által.
Csel 3:15 Róm 6:5 Róm 6:8


15. vers

Nem tudjátok-é, hogy a ti testeitek a Krisztusnak tagjai? Elszakítva hát a Krisztus tagjait, paráznának tagjaivá tegyem? Távol legyen.
Eféz 4:12 Eféz 4:15 Eféz 4:16


16. vers

Avagy nem tudjátok-é, hogy a ki a paráznával egyesül, egy test vele? Mert ketten lesznek, úgymond, egy testté.
Mát 19:5 1Móz 2:24


17. vers

A ki pedig az Úrral egyesül, egy lélek ő vele.
Ján 17:21 Ján 17:22 Eféz 5:30


18. vers

Kerüljétek a paráznaságot. Minden bűn, melyet az ember cselekszik, a testen kívül van, de a ki paráználkodik, a maga teste ellen vétkezik.


19. vers

Avagy nem tudjátok-é, hogy a ti testetek a bennetek lakozó Szent Léleknek temploma, a melyet Istentől nyertetek; és nem a magatokéi vagytok?
1Kor 3:16 Róm 14:7 Róm 14:8


20. vers

Mert áron vétettetek meg; dicsőítsétek azért az Istent a ti testetekben és lelketekben, a melyek az Istenéi.
1Kor 7:23 1Pét 1:18 1Pét 1:19 Fil 1:20


Fejezetek:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


A Szent Biblia könyvei