Szent Biblia

fordította Károli Gáspár

kgyt

A Lukács írása szerint való szent evangyéliom

10. fejezet


Fejezetek:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24


1. vers

Ezek után pedig rendele az Úr másokat is, hetvenet, és elküldé azokat kettőnként az ő orczája előtt, minden városba és helyre, a hová ő menendő vala.


2. vers

Monda azért nékik: Az aratni való sok, de a munkás kevés; kérjétek azért az aratásnak Urát, hogy küldjön munkásokat az ő aratásába.
Mát 9:37


3. vers

Menjetek el: Ímé én elbocsátlaktiteket, mint bárányokat a farkasok közé.
Mát 10:16


4. vers

Ne hordozzatok erszényt, se táskát, se sarut; és az úton senkit ne köszöntsetek.
Luk 9:3 2Kir 4:29


5. vers

Valamely házba bementek, először ezt mondjátok: Békesség e háznak!
Mát 10:12 Mát 10:13


6. vers

És ha lesz ott valaki békességnek fia, a ti békességtek azon marad; ha nem, ti reátok tér vissza.


7. vers

Ugyanazon házban maradjatok pedig, azt evén is iván, a mit ők adnak: mert méltó a munkás az ő jutalmára. Ne járjatok házról-házra.
Mát 10:11 Márk 6:10 5Móz 25:4 1Tim 5:17 1Tim 5:18


8. vers

És valamely városba bementek, és befogadnak titeket, azt egyétek, a mit előtökbe adnak:


9. vers

És gyógyítsátok a betegeket, a kik ott lesznek, és mondjátok nékik: Elközelített hozzátok az Isten országa.
Mát 3:2


10. vers

Valamely városba pedig bementek, és titeket be nem fogadnak, annak utczáira kimenvén, ezt mondjátok:


11. vers

Még a port is, a mely reánk ragadt a ti városotokból, itt köztetek letöröljük; mindazáltal ez legyen tudtotokra, hogy az Isten országa elközelített hozzátok.
Mát 10:14 Márk 6:11 Csel 13:51


12. vers

Mondom pedig néktek, hogy a Sodomabeliek állapota tűrhetőbb lesz ama napon, hogynem azé a városé.


13. vers

Jaj néked Korazin! Jaj néked Bethsaida! mert ha Tírusban és Sídonban lettek volna azok a csodák, melyek te benned lőnek, régen zsákban és hamuban ülve megtértek volna.
Mát 11:20 Mát 11:24


14. vers

Hanem Tírusnak és Sídonnak tűrhetőbb lesz állapota az ítéletkor, hogynem néktek.


15. vers

És te Kapernaum, mely mind az égig felmagasztaltattál, a pokolig fogsz lealáztatni.


16. vers

A ki titeket hallgat, engem hallgat, és a ki titeket megvet, engem vet meg; és a ki engem vet meg, azt veti meg, a ki engem elküldött.
Mát 10:40 Márk 9:37


17. vers

Visszatére pedig a hetven tanítvány örömmel, mondván: Uram, még az ördögök is engednek nékünk a te neved által!


18. vers

Ő pedig monda nékik: Látám a Sátánt, mint a villámlást lehullani az égből.


19. vers

Ímé adok néktek hatalmat, hogy a kígyókon és skorpiókon tapodjatok, és az ellenségnek minden erején; és semmi nem árthat néktek.
Zsolt 91:13 Csel 28:3 Csel 28:5


20. vers

De azon ne örüljetek, hogy a lelkek néktek engednek; hanem inkább azon örüljetek, hogy a ti neveitek fel vannak írva a mennyben.
Zsid 12:23


21. vers

Azon órában örvendeze Jézus lelkében, és monda: Hálákat adok néked, Atyám, mennynek és földnek Ura, hogy elrejtetted ezeket a bölcsek és értelmesek elől, és a kisdedeknek megjelentetted. Igen, Atyám, mert így volt kedves te előtted.
Mát 11:25 Mát 11:26 1Kor 1:19 1Kor 1:26


22. vers

Mindent nékem adott az én Atyám: és senki sem tudja, kicsoda a Fiú, csak az Atya; és kicsoda az Atya, hanem csak a Fiú, és a kinek a Fiú akarja megjelenteni.
1Kor 15:27 Ján 1:18 Mát 11:27 1Tim 2:4


23. vers

És a tanítványokhoz fordulván, monda ő magoknak: Boldog szemek, a melyek látják azokat, a melyeket ti láttok.
Mát 13:16 1Pét 1:10 1Pét 1:12


24. vers

Mert mondom néktek, hogy sok próféta és király kívánta látni, a miket ti láttok, de nem látták; és hallani, a miket hallotok, de nem hallották.


25. vers

És ímé egy törvénytudó felkele, kísértvén őt, és mondván: Mester, mit cselekedjem, hogy az örök életet vehessem?


26. vers

Ő pedig monda annak: A törvényben mi van megírva? mint olvasod?


27. vers

Az pedig felelvén, monda: Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből és teljes lelkedből és minden erődből és teljes elmédből; és a te felebarátodat, mint magadat.
5Móz 6:5


28. vers

Monda pedig annak: Jól felelél; ezt cselekedd, és élsz.
Ezék 20:11 Ezék 20:12 Mát 7:21


29. vers

Az pedig igazolni akarván magát, monda Jézusnak: De ki az én felebarátom?


30. vers

Jézus pedig felelvén, monda: Egy ember megy vala alá Jeruzsálemből Jerikóba, és rablók kezébe esék, a kik azt kifosztván és megsebesítvén, elmenének, és ott hagyák félholtan.


31. vers

Történet szerint pedig megy vala alá azon az úton egy pap, a ki azt látván, elkerülé.


32. vers

Hasonlóképen egy Lévita is, mikor arra a helyre ment, és azt látta, elkerülé.


33. vers

Egy samaritánus pedig az úton menvén, odaért, a hol az vala: és mikor azt látta, könyörületességre indula.
Ján 4:9


34. vers

És hozzájárulván, bekötözé annak sebeit, olajat és bort töltvén azokba; és azt felhelyezvén az ő tulajdon barmára, vivé a vendégfogadó házhoz, és gondját viselé néki.


35. vers

Másnap pedig elmenőben két pénzt kivévén, adá a gazdának, és monda néki: Viselj gondot reá, és valamit ezen fölül reáköltesz, én mikor visszatérek, megadom néked.


36. vers

E három közül azért kit gondolsz, hogy felebarátja volt annak, a ki a rablók kezébe esett?


37. vers

Az pedig monda: Az, a ki könyörült rajta. Monda azért néki Jézus: Eredj el, és te is a képen cselekedjél.


38. vers

Lőn pedig, mikor az úton menének, hogy ő beméne egy faluba; egy Mártha nevű asszony pedig befogadá őt házába.
Ján 11:1


39. vers

És ennek vala egy Mária nevezetű testvére, ki is Jézus lábainál leülvén, hallgatja vala az ő beszédét.
Ján 11:2


40. vers

Mártha pedig foglalatos volt a szüntelen való szolgálatban; előállván azért, monda: Uram, nincs-é arra gondod, hogy az én testvérem magamra hagyott engem, hogy szolgáljak? Mondjad azért néki, hogy segítsen nékem.


41. vers

Felelvén pedig, monda néki Jézus: Mártha, Mártha, szorgalmas vagy és sokra igyekezel:


42. vers

De egy a szükséges dolog: és Mária a jobb részt választotta, mely el nem vétetik ő tőle.
Préd 12:15


Fejezetek:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24


A Szent Biblia könyvei