Szent Biblia

fordította Károli Gáspár

kgyt

Pál apostolnak a korinthusbeliekhez írt második levele

11. fejezet


Fejezetek:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


1. vers

Vajha elszenvednétek tőlem egy kevés balgatagságot! Sőt szenvedjetek el engem is.


2. vers

Mert isteni buzgósággal buzgok értetek; hisz eljegyeztelek titeket egy férfiúnak, hogy mint szeplőtlen szűzet állítsalak a Krisztus elé.
3Móz 21:23 Eféz 5:26 Eféz 5:27


3. vers

Félek azonban, hogy a miként a kígyó a maga álnokságával megcsalta Évát, akként a ti gondolataitok is megrontatnak és eltávolodnak a Krisztus iránt való egyenességtől.
1Móz 3:4 1Móz 3:13


4. vers

Mert hogyha az, a ki jő, más Jézust prédikál, a kit nem prédikáltunk, vagy más lelket vesztek, a mit nem vettetek, vagy más evangyéliomot, a mit be nem fogadtatok, szépen eltűrnétek.
Gal 1:8 Gal 1:9


5. vers

Mert én azt gondolom, hogy semmiben sem vagyok alábbvaló a fő-fő apostoloknál.
2Kor 12:11 1Kor 15:10 Gal 2:6 Gal 2:9


6. vers

Ha pedig avatatlan vagyok is a beszédben, de nem az ismeretben; sőt mindenben, mindenképen nyilvánvalókká lettünk előttetek.
1Kor 0:17 1Kor 2:1 1Kor 2:13 Eféz 3:4


7. vers

Avagy cselekedtem-é, mikor magamat megaláztam, hogy ti felmagasztaltassatok, hogy ingyen hírdettem néktek az Isten evangyéliomát?
1Kor 9:12 1Kor 9:18 1Kor 9:19


8. vers

Más gyülekezeteket fosztottam meg, zsoldot vévén, hogy néktek szolgáljak; és mikor nálatok voltam és szűkölködtem, nem voltam terhére senkinek.
Csel 20:33 Csel 20:34 1Thess 2:9 2Kor 12:13


9. vers

Mert az én szükségemet kipótolták a Macedóniából jött atyafiak; és rajta voltam és rajta is leszek, hogy semmiben se legyek terhetekre.


10. vers

Krisztus igazsága bennem, hogy én ettől a dicsekvéstől nem esem el Akhája vidékén.


11. vers

Miért? Hogy nem szeretlek titeket? Tudja az Isten.
2Kor 6:11 2Kor 6:13


12. vers

De a mit cselekszem, cselekedni is fogom, hogy elvágjam az alkalmat az alkalomkeresők elől; hogy a mivel dicsekesznek, olyanoknak találtassanak abban, mint mi is.
1Kor 9:12


13. vers

Mert az ilyenek hamis apostolok, álnok munkások, a kik a Krisztus apostolaivá változtatják át magukat.
Fil 3:2


14. vers

Nem is csoda; hisz maga a Sátán is átváltoztatja magát világosság angyalává.
Csel 16:16 Csel 16:18


15. vers

Nem nagy dolog azért, ha az ő szolgái is átváltoztatják magokat az igazság szolgáivá; a kiknek végök az ő cselekedeteik szerint lészen.
Fil 3:19


16. vers

Ismét mondom: ne tartson engem senki esztelennek; de ha mégis, fogadjatok be mint esztelent is, hogy egy kicsit én is dicsekedhessem.
2Kor 5:13 2Kor 12:6


17. vers

A mit mondok, nem az Úr szerint mondom, hanem mintegy esztelenül a dicsekvésnek ezzel a merészségével,


18. vers

Mivelhogy sokan dicsekesznek test szerint, dicsekeszem én is.
2Kor 10:13 2Kor 12:9 Fil 3:3 Fil 3:7


19. vers

Hisz okosak lévén, örömest eltűritek az eszteleneket.
1Kor 4:10


20. vers

Mert eltűritek, ha valaki leigáz titeket, ha valaki felfal, ha valaki megfog, ha valaki felfuvalkodik, ha valaki arczul ver titeket.


21. vers

Szégyenkezve mondom, mivelhogy mi erőtlenek voltunk; de a miben merész valaki, esztelenül szólok, merész vagyok én is.


22. vers

Héberek ők? Én is. Izráeliták-é? Én is. Ábrahám magva-é? Én is.
Fil 3:5


23. vers

Krisztus szolgái-é? (balgatagul szólok) én méginkább; több fáradság, több vereség, több börtön, gyakorta való halálos veszedelem által.
1Kor 15:10 Csel 16:22 Csel 16:23


24. vers

A zsidóktól ötször kaptam negyvenet egy híján.
5Móz 25:3


25. vers

Háromszor megostoroztak, egyszer megköveztek, háromszor hajótörést szenvedtem, éjt-napot a mélységben töltöttem;
Csel 16:22 Csel 14:19 Csel 27:41


26. vers

Gyakorta való utazásban, veszedelemben folyó vizeken, veszedelemben rablók közt, veszedelemben népem között, veszedelemben pogányok között, veszedelemben városban, veszedelemben pusztában, veszedelemben tengeren, veszedelemben hamis atyafiak közt;
Csel 13:50 Csel 27:2 Csel 27:9 Csel 9:22 Csel 9:25


27. vers

Fáradságban és nyomorúságban, gyakorta való virrasztásban, éhségben és szomjúságban, gyakorta való bőjtölésben, hidegben és mezítelenségben.
2Kor 6:4 2Kor 6:5


28. vers

Mindezeken kívül van az én naponkénti zaklattatásom, az összes gyülekezetek gondja.
Csel 20:18


29. vers

Ki beteg, hogy én is beteg ne volnék? Ki botránkozik meg, hogy én is ne égnék?
Róm 15:1


30. vers

Ha dicsekednem kell, az én gyengeségemmel dicsekszem.
2Kor 12:5


31. vers

Az Isten és a mi Urunk Jézus Krisztusnak Atyja, a ki mindörökké áldott, tudja, hogy nem hazudom.
Róm 1:25


32. vers

Damaskusban Aretás király helytartója őrzette a damaskusiak városát, akarván engem megfogni;
Csel 9:24 Csel 9:25


33. vers

És az ablakon át, kosárban bocsátottak le a kőfalon, és megmenekültem kezei közül.
Józs 2:15 Csel 9:25


Fejezetek:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


A Szent Biblia könyvei