Szent Biblia

fordította Károli Gáspár

kgyt

János apostolnak mennyei jelenésekről való könyve

22. fejezet


Fejezetek:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22


1. vers

És megmutatá nékem az élet vizének tiszta folyóját, a mely ragyogó vala, mint a kristály, az Istennek és a Báránynak királyiszékéből jővén ki


2. vers

Az ő utczájának közepén. És a folyóvízen innen és túl életnek fája vala, mely tizenkét gyümölcsöt terem vala, minden hónapban meghozván gyümölcsét; és levelei a pogányok gyógyítására valók.
Jel 2:7 1Móz 2:9 Ezék 47:12


3. vers

És semmi elátkozott nem lesz többé; és az Istennek és a Báránynak királyiszéke benne lesz; és ő szolgái szolgálnak néki;


4. vers

És látják az ő orczáját; és az ő neve homlokukon lesz.
Mát 5:8 1Kor 13:12 1Ján 3:2 Jel 2:17 Jel 3:12


5. vers

És ott éjszaka nem lesz; és nem lesz szükségök szövétnekre és napvilágra; mert az Úr Isten világosítja meg őket, és országolnak örökkön örökké.
Jel 21:23


6. vers

És monda nékem: E beszédek hívek és igazak: és az Úr, a szent próféták Istene bocsátotta el az ő angyalát, hogy megmutassa az ő szolgáinak azokat, a miknek meg kell lenni hamar.
Jel 19:9 Jel 21:5 Jel 1:1


7. vers

Ímé eljövök hamar. Boldog, a ki megtartja e könyv prófétálásának beszédeit.
Jel 3:11 Jel 1:3


8. vers

És én János vagyok az, a ki ezeket hallottam és láttam: és mikor hallottam és láttam, leborulék az angyal lábai előtt, hogy őt imádjam, a ki nékem ezeket megmutatta vala.
Jel 19:10


9. vers

Az pedig monda nékem: Meglásd, ne tedd; mert szolgatársad vagyok néked, és a te atyádfiainak a prófétáknak, és azoknak, a kik megtartják e könyvnek beszédeit. Az Istent imádd.
Jel 19:10


10. vers

Azután monda nékem: Be ne pecsételd e könyv prófétálásának beszédeit, mert az idő közel van.
Dán 8:26 Jel 1:3


11. vers

A ki igazságtalan, legyen igazságtalan ezután is; és a ki fertelmes, legyen fertelmes ezután is; és a ki igaz, legyen igaz ezután is; és a ki szent, szenteltessék meg ezután is.


12. vers

És ímé hamar eljövök; és az én jutalmam velem van, hogy megfizessek mindenkinek, a mint az ő cselekedete lesz. +
Jel 22:7 Jel 2:23 Jel 20:12 Zsolt 62:13 Jer 17:10 Jer 32:19 Mát 16:27 Róm 2:6 1Kor 3:8 2Kor 5:10


13. vers

Én vagyok az Alfa és az Omega, a kezdet és a vég, az első és utolsó.
Jel 1:8 Jel 21:6 Ésa 41:4 Ésa 44:6


14. vers

Boldogok, a kik megtartják az ő parancsolatait, hogy joguk legyen az életnek fájához, és bemehessenek a kapukon a városba.
Jel 22:2 Jel 21:21


15. vers

De kinn maradnak az ebek és a bűbájosok, és a paráznák és a gyilkosok, és a bálványimádók és mind a ki szereti és szólja a hazugságot.
Jel 21:8 1Kor 6:9 Gal 5:21 Eféz 5:4 1Tim 1:9 1Tim 1:10


16. vers

Én Jézus küldöttem az én angyalomat, hogy ezekről bizonyságot tegyen néktek a gyülekezetekben. Én vagyok Dávidnak ama gyökere és ága: ama fényes és hajnali csillag.
Jel 1:1 Jel 5:5 Ésa 11:1 Ésa 11:10 Mát 1:1 Mát 1:16 Róm 15:12 Jel 2:28 2Pét 1:19


17. vers

És a Lélek és a menyasszony ezt mondják: Jövel! És a ki hallja, ezt mondja: Jövel! És a ki szomjúhozik, jőjjön el; és a ki akarja, vegye az élet vizét ingyen.
Jel 21:6 Ésa 55:1 Ján 4:10 Ján 4:14 Ján 7:37


18. vers

Bizonyságot teszek pedig mindenkinek, a ki e könyv prófétálásának beszédeit hallja: Hogy ha valaki ezekhez hozzá tesz, e könyvben megírt csapásokat veti Isten arra;


19. vers

És ha valaki elvesz e prófétálás könyvének beszédeiből, az Isten annak részét eltörli az élet könyvéből, és a szent városból, és azokból, a mik e könyvben megírattak.
Jel 3:5 Jel 13:8 Jel 17:8 Jel 20:12 Jel 21:27 2Móz 32:33 Jel 21:10


20. vers

Ezt mondja, a ki ezekről bizonyságot tesz: Bizony hamar eljövök. Ámen, bizony jövel Uram Jézus!


21. vers

A mi Urunk Jézus Krisztusnak kegyelme legyen mindnyájan ti veletek. Ámen.


Fejezetek:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22


A Szent Biblia könyvei