Szent Biblia

fordította Károli Gáspár

kgyt

A zsidókhoz írt levél

7. fejezet


Fejezetek:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


1. vers

Mert a Melkisédek Sálem királya, a felséges Isten papja, a ki a királyok leveréséből visszatérő Ábrahámmal találkozván, őt megáldotta,
1Móz 14:18 1Móz 14:20


2. vers

A kinek tizedet is adott Ábrahám mindenből: a ki elsőben is magyarázat szerint igazság királya, azután pedig Sálem királya is, azaz békesség királya,


3. vers

Apa nélkül, anya nélkül, nemzetség nélkül való; sem napjainak kezdete, sem életének vége nincs, de hasonlóvá tétetvén az Isten Fiához, pap marad örökké.


4. vers

Nézzétek meg pedig, mily nagy ez, a kinek a zsákmányból tizedet is adott Ábrahám, a pátriárka;


5. vers

És bár azoknak, kik a Lévi fiai közül nyerik el a papságot, parancsolatjok van, hogy törvény szerint tizedet szedjenek a néptől, azaz az ő atyafiaiktól, jóllehet ők is az Ábrahám ágyékából származtak;
4Móz 18:21


6. vers

De az, a kinek nemzetsége nem azok közül való, tizedet vett Ábrahámtól, és az ígéretek birtokosát megáldotta,
1Móz 12:3


7. vers

Pedig minden ellenmondás nélkül való, hogy a nagyobb áldja meg a kisebbet.


8. vers

És itt halandó emberek szednek tizedet, ott ellenben az, a ki bizonyság szerint él:


9. vers

És hogy úgy szóljak, Ábrahámnál fogva tized vétetett Lévitől is, a tizedszedőtől,


10. vers

Mert ő még az atyja ágyékában vala, a mikor annak elébe ment Melkisédek.


11. vers

Ha tehát a lévitai papság által volna a tökéletesség (mert a nép ez alatt nyerte a törvényt): mi szükség tovább is mondogatni, hogy más pap támadjon a Melkisédek rendje szerint és ne az Áron rendje szerint?


12. vers

Mert a papság megváltozásával szükségképen megváltozik a törvény is.


13. vers

Mert a kiről ezek mondatnak, az más nemzetségből származott, a melyből senki sem szolgált az oltár körül;


14. vers

Mert nyilvánvaló, hogy a mi Urunk Júdából támadott, a mely nemzetségre nézve semmit sem szólott Mózes a papságról.


15. vers

És még inkább nyilvánvaló az, ha a Melkisédek hasonlatossága szerint áll elő más pap,


16. vers

A ki nem testi parancsolatnak törvénye szerint, hanem enyészhetetlen életnek ereje szerint lett.


17. vers

Mert ez a bizonyságtétel: Te pap vagy örökké, Melkisédek rendje szerint.


18. vers

Mert az előbbi parancsolat eltöröltetik, mivelhogy erőtelen és haszontalan,
Róm 8:3 Gal 3:11


19. vers

Minthogy a törvény semmiben sem szerzett tökéletességet; de beáll a jobb reménység, a mely által közeledünk az Istenhez.
Csel 13:39 Ján 1:17


20. vers

És a mennyiben nem esküvés nélkül való, mert amazok esküvés nélkül lettek papokká,


21. vers

De az esküvéssel, az által, a ki azt mondá néki: Megesküdött az Úr, és nem bánja meg, te pap vagy örökké, Melkisédek rendje szerint:
Zsolt 110:4


22. vers

Annyiban jobb szövetségnek lett kezesévé Jézus.


23. vers

És amazok jóllehet többen lettek papokká, mert a halál miatt meg nem maradhattak:


24. vers

De ennek, minthogy örökké megmarad, változhatatlan a papsága.


25. vers

Ennekokáért ő mindenképen idvezítheti is azokat, a kik ő általa járulnak Istenhez, mert mindenha él, hogy esedezzék érettök. +
1Tim 2:5 1Ján 2:1


26. vers

Mert ilyen főpap illet vala minket, szent, ártatlan, szeplőtelen, a bűnösöktől elválasztott, és a ki az egeknél magasságosabb lőn,


27. vers

A kinek nincs szüksége, mint a főpapoknak, hogy napról-napra előbb a saját bűneiért vigyen áldozatot, azután a népéiért, mert ezt egyszer megcselekedte, maga-magát megáldozván. +
3Móz 16:3 3Móz 16:16 Zsid 9:14


28. vers

Mert a törvény gyarló embereket rendel főpapokká, de a törvény után való esküvés beszéde örök tökéletes Fiút.


Fejezetek:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


A Szent Biblia könyvei