Szent Biblia

fordította Károli Gáspár

kgyt

A Lukács írása szerint való szent evangyéliom

21. fejezet


Fejezetek:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24


1. vers

És mikor feltekintett, látá, hogy a gazdagok hányják az ő ajándékaikat a perselybe.
Márk 12:41 Márk 12:44


2. vers

Láta pedig egy szegény özvegy asszonyt is, hogy abba két fillért vete.


3. vers

És monda: Igazán mondom néktek, hogy e szegény özvegy mindenkinél többet vete:
2Kor 8:12


4. vers

Mert mind ezek az ő fölöslegükből vetettek Istennek az ajándékokhoz: ez pedig az ő szegénységéből minden vagyonát, a mije volt, oda veté.


5. vers

És mikor némelyek mondának a templom felől, hogy szép kövekkel és ajándékokkal van felékesítve, monda:
Mát 24:1 Mát 24:42 Márk 13:1 Márk 13:37


6. vers

Ezekből, a miket láttok, jőnek napok, melyekben kő kövön nem marad, mely le nem romboltatnék.
Luk 19:43 Luk 19:44


7. vers

Megkérdék pedig őt, mondván: Mester, mikor lesznek azért ezek? és mi lesz a jel, mikor mind ezek meglesznek?


8. vers

Ő pedig monda: Meglássátok, hogy el ne hitessenek benneteket: mert sokan jőnek el az én nevemben, kik ezt mondják: Én vagyok; és: Az idő elközelgett; ne menjetek azért utánok.
Mát 24:4 Mát 24:5


9. vers

És mikor hallotok háborúkról és zendülésekről, meg ne félemljetek; mert ezeknek meg kell lenni előbb, de nem jő mindjárt a vég.


10. vers

Akkor monda nékik: Nemzet nemzet ellen támad, és ország ország ellen;


11. vers

És minden felé nagy földindulások lesznek, és éhségek és döghalálok; és rettegtetések és nagy jelek lesznek az égből.


12. vers

De mind ezeknek előtte kezeiket reátok vetik, és üldöznek titeket, adván a gyülekezetek elé, és tömlöczökbe és királyok és helytartók elé visznek az én nevemért.
Luk 12:11


13. vers

De ebből néktek lesz tanúbizonyságotok.


14. vers

Tökéljétek el azért a ti szívetekben, hogy nem gondoskodtok előre, hogy mit feleljetek védelmetekre:
Luk 12:11 Mát 10:19 Mát 10:20 Márk 13:14


15. vers

Mert én adok néktek szájat és bölcseséget, melynek ellene nem szólhatnak, sem ellene nem állhatnak mind azok, a kik magokat ellenetekbe vetik.
2Móz 4:12 Csel 4:7 Csel 4:8


16. vers

Elárulnak pedig titeket szülők és testvérek is, rokonok és barátok is; és megölnek némelyeket ti közületek.
Mik 7:5 Mik 7:7 Csel 7:59 Csel 12:2


17. vers

És gyűlöletesek lesztek mindenki előtt az én nevemért.
Mát 10:30


18. vers

De fejeteknek egy hajszála sem vész el.
Mát 10:22


19. vers

A ti béketűréstek által nyeritek meg lelketeket.


20. vers

Mikor pedig látjátok Jeruzsálemet hadseregektől körülvéve, akkor tudjátok meg, hogy elközelgett az ő elpusztulása.
Luk 19:43 Luk 19:44


21. vers

Akkor a kik Júdeában lesznek, fussanak a hegyekre; és a kik annak közepette, menjenek ki abból: és a kik a mezőben, ne menjenek be abba.


22. vers

Mert azok a bosszúállásnak napjai, hogy beteljesedjenek mind azok, a mik megírattak.
Dán 9:16 Mát 24:15 Mát 24:21 Mát 24:22


23. vers

Jaj pedig a terhes és szoptató asszonyoknak azokban a nappokban; mert nagy szükség lesz e földön, és harag e népen.


24. vers

És elhullanak fegyvernek éle által, és fogva vitetnek minden pogányok közé; és Jeruzsálem megtapodtatik a pogányoktól, míglen betelik a pogányok ideje.
Róm 11:25 Róm 11:26 Jel 11:2


25. vers

És lesznek jelek a napban, holdban és csillagokban; és a földön pogányok szorongása a kétség miatt, mikor a tenger és a hab zúgni fog,


26. vers

Mikor az emberek elhalnak a félelem miatt és azoknak várása miatt, a mik e föld kerekségére következnek: mert az egek erősségei megrendülnek.


27. vers

És akkor meglátják az embernek Fiát eljőni a felhőben, hatalommal és nagy dicsőséggel.
Dán 7:13 Mát 24:30 Mát 25:31 Mát 26:64 Márk 13:26 Márk 14:62


28. vers

Mikor pedig ezek kezdenek meglenni, nézzetek fel és emeljétek fel a ti fejeteket; mert elközelget a ti váltságtok.
Luk 21:31


29. vers

Monda pedig nékik egy példázatot: Tekintsétek meg a fügefát és minden fákat:
Mát 24:32 Márk 13:28


30. vers

Mikor immár hajtanak, és ezt látjátok, ti magatoktól tudjátok, hogy már közel van a nyár.


31. vers

Ezenképen ti is, mikor látjátok, hogy ezek meglesznek, tudjátok meg, hogy közel van az Isten országa.


32. vers

Bizony mondom néktek, hogy e nemzetség el nem múlik, mígnem mind ezek meglesznek.


33. vers

Az ég és a föld elmúlnak, de az én beszédeim semmiképen el nem múlnak.
Luk 21:6 Zsolt 102:27 Zsolt 102:28 Mát 24:31


34. vers

De vigyázzatok magatokra, hogy valamikor meg ne nehezedjék a ti szívetek dobzódásának, részegségnek és ez élet gondjainak miatta, és váratlanul reátok ne jőjjön az a nap:
Róm 13:13 Róm 13:14 Luk 21:6 Luk 21:23 Luk 21:24


35. vers

Mert mintegy tőr, úgy lep meg mindeneket, a kik az egész föld színén lakoznak.
Mát 24:42 Mát 24:44


36. vers

Vigyázzatok azért minden időben, kérvén, hogy méltókká tétessetek arra, hogy elkerüljétek mindezeket, a mik bekövetkeznek, és megállhassatok az embernek Fia előtt!
1Thess 5:5 1Thess 5:6


37. vers

Tanít vala pedig naponta a templomban; éjszakára pedig kimenvén, a hegyen vala, mely Olajfák hegyének neveztetik.
Ján 8:12


38. vers

És kora reggel hozzá megy vala az egész nép, hogy őt hallgassa a templomban.


Fejezetek:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24


A Szent Biblia könyvei