Szent Biblia

fordította Károli Gáspár

kgyt

Ésaiás próféta könyve

66. fejezet1. vers

Így szól az Úr: Az egek nékem ülőszékem, és a föld lábaimnak zsámolya: minő ház az, a melyet nékem építeni akartok, és minő az én nyugalmamnak helye?
1Kir 8:27 Mát 5:34 Mát 5:35 Csel 7:49 Csel 17:24 Jel 21:22


2. vers

Hiszen mindezeket kezem csinálta, így álltak elő mindezek; így szól az Úr. Hanem erre tekintek én, a ki szegény és megtörött lelkű, és a ki beszédemet rettegi.
Zsolt 34:19 Jel 4:11


3. vers

A ki bikát öl, embert üt agyon; a ki juhval áldozik, az ebet öl; a ki ételáldozattal jő, disznóvért hoz elém; a ki tömjént gyújt, bálványt imád! Miként ők így választák útaikat, és lelkök útálatosságaikban gyönyörködött:


4. vers

Akképen választom én is az ő megcsúfolásukat, és rájok hozom, a mitől félnek; mivel hívtam és senki nem felelt, szóltam és nem hallották, és a gonoszt cselekedték szemeim előtt, s a mit nem szerettem, azt választák.
Ésa 65:12 Zsolt 50:8 Zsolt 50:11 Ámós 5:21 Ámós 5:24 Mát 7:6 2Pét 2:22


5. vers

Halljátok az Úrnak beszédét, a kik rettegtek az ő beszédére: így szólnak testvéreitek, a kik titeket gyűlölnek, nevemért eltaszítanak: Jelenjék meg az Úrnak dicsősége, hogy lássuk örömötöket; de ők megszégyenülnek.
Ésa 55:9 Ésa 5:19 Ésa 28:15


6. vers

Halld! zúgás a város felől, hah! a templom felől, hah! az Úr, a ki megfizet ellenségeinek.
Ésa 65:11 Ésa 65:12


7. vers

Mielőtt vajudott volna, szült, mielőtt fájdalom jött rá, fiút hozott világra.


8. vers

Ki hallott olyat, mint ez, ki látott hasonló dolgokat? Hát egy ország egy nap jön-é világra és egy nép egyszerre születik-é? mert vajudott és meg is szűlé Sion az ő fiait!


9. vers

Hát én csak megindítsam és ne vigyem véghez a szűlést? szól az Úr, vagy én, a ki szűletek, bezárjam-é a méhet? így szól Istened.


10. vers

Örüljetek Jeruzsálemmel, és örvendjetek fölötte mind, a kik őt szeretitek; vígadjatok vele örvendezéssel mindnyájan, a kik gyászoltatok miatta!
Zsolt 137:5


11. vers

Hogy szopjatok és megelégedjetek megvígasztaltatásának emlőjén, hogy igyatok és örvendjetek dicsőségének bőségén.
Ésa 60:5 Ésa 61:6 Zak 14:14


12. vers

Mivel így szól az Úr: Ímé kiterjesztem rá a békességet, mint egy folyóvizet, és mint kiáradott patakot a népek dicsőségét, hogy szopjátok; ölben fognak hordozni, és térdeiken czirógatnak titeket.
Ésa 60:4 Ésa 60:16


13. vers

Mint férfit, a kit anyja vígasztal, akként vígasztallak titeket én, és Jeruzsálemben vesztek vígasztalást!
Ésa 49:15


14. vers

Meglátjátok és örül szívetek, csontjaitok, mint a zöld fű, virágoznak, és megösmerik az Úr kezét az Ő szolgáin, és haragját ellenségei fölött.
Jób 21:24 Péld 15:30 Zsolt 22:16 Zsolt 32:4


15. vers

Mert ímé, az Úr eljő tűzben, s mint forgószél az ő szekerei, hogy megfizesse búsulásában az Ő haragját, és megfeddését sebesen égő lánggal.
Ésa 29:6 Ésa 30:30 Zsolt 50:3


16. vers

Mert az Úr tűzzel ítél és kardjával minden testet, és sokan lesznek az Úrtól megöltek.


17. vers

A kik magokat megszentelik és mossák a bálvány kertekért, egy pap megett, a középen; a kik disznóhúst esznek és férget és egeret, együtt pusztulnak el mind, mondja az Úr.
3Móz 11:4 Ésa 65:3 Ésa 65:7


18. vers

És én cselekedeteiteket és gondolataitokat megbüntetem! Eljő az idő, hogy minden népeket és nyelveket egybegyűjtsek, hogy eljövén, meglássák az én dicsőségemet.
Dán 3:4 Dán 3:7 Dán 3:31 Ésa 40:4 Ésa 59:19 Ésa 60:2


19. vers

És teszek köztök jelt, és küldök közülök megszabadultakat a népekhez, Tarsisba, Pulba és Ludba, az íjjászokhoz, Tubálhoz és Jávánhoz; a messze szigetekbe, a melyek rólam nem hallottak, és nem látták dicsőségemet, és hirdetik dicsőségemet a népek között.
2Móz 10:2


20. vers

És elhozzák minden testvéreiteket minden népek közül ajándékul az Úrnak, lovakon, szekereken, hintókban, öszvéreken és tevéken szentségemnek hegyére Jeruzsálembe, így szól az Úr, a mint hozzák Izráelnek fiai az ajándékot tiszta edényben az Úrnak házába.


21. vers

És ezek közül is választok a papok közé, a Léviták közé, így szól az Úr.
Ésa 61:6


22. vers

Mert mint az új egek és az új föld, a melyeket én teremtek, megállnak én előttem, szól az Úr, azonképen megáll a ti magvatok és nevetek;
Ésa 65:17


23. vers

És lesz, hogy hónapról-hónapra és szombatról-szombatra eljő minden test engem imádni, szól az Úr.
Ésa 2:2 Ésa 2:4


24. vers

És kimenvén, látni fogják azoknak holttesteit, a kik ellenem vétkeztek, mert az ő férgök meg nem hal és tüzök el nem aluszik, és minden test előtt borzadásul lesznek.
Ésa 66:17 Ésa 66:18 Ésa 65:5 Ésa 65:7 Márk 9:43 Márk 9:44 Jer 4:4 Jóel 3:2A Szent Biblia könyvei