Szent Biblia

fordította Károli Gáspár

kgyt

A Máté írása szerint való szent evangyéliom

26. fejezet


Fejezetek:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28


1. vers

És mikor mindezeket a beszédeket elvégezte vala Jézus, monda az ő tanítványainak:


2. vers

Tudjátok, hogy két nap mulva a husvétnak ünnepe lészen, és az embernek Fia elárultatik, hogy megfeszíttessék.
Márk 14:1 Márk 14:2 Luk 22:1 Luk 22:2 Ján 11:55 Ján 11:57 Mát 20:18


3. vers

Akkor egybegyűlének a főpapok, az írástudók és a nép vénei a főpap házába, a kit Kajafásnak hívtak,


4. vers

És tanácsot tartának, hogy Jézust álnoksággal megfogják és megöljék.


5. vers

De azt mondják vala: Ne az ünnepen: hogy zendülés ne legyen a nép között.


6. vers

És mikor Jézus Bethániában, a poklos Simon házánál vala,


7. vers

Méne ő hozzá egy asszony, a kinél vala drága kenetnek alabástrom szelenczéje, és az ő fejére tölté, a mint az asztalnál ül vala.


8. vers

Látván pedig ezt az ő tanítványai, bosszankodának, mondván: Mire való ez a tékozlás?


9. vers

Mert eladhatták volna ezt a kenetet nagy áron, és adhatták volna a szegényeknek.


10. vers

Mikor pedig ezt eszébe vette Jézus, monda nékik: Miért bántjátok ezt az asszonyt? hiszen jó dolgot cselekedett én velem.


11. vers

Mert a szegények mindenkor veletek lesznek, de én nem leszek mindenkor veletek.
5Móz 15:11


12. vers

Mert hogy ő ezt a kenetet testemre töltötte, az én temetésemre nézve cselekedte azt.


13. vers

Bizony mondom néktek: Valahol az egész világon prédikáltatik az evangyéliom, a mit ez én velem cselekedék, az is hirdettetik az ő emlékezetére.


14. vers

Akkor a tizenkettő közül egy, a kit Iskariótes Júdásnak hívtak, a főpapokhoz menvén,
Márk 14:10 Luk 22:4


15. vers

Monda: Mit akartok nékem adni, és én kezetekbe adom őt? Azok pedig rendelének néki harmincz ezüst pénzt.
Ján 11:57 Zak 11:12


16. vers

És ettől fogva alkalmat keres vala, hogy elárulja őt.
1Tim 6:9 1Tim 6:10


17. vers

A kovásztalan kenyerek első napján pedig Jézushoz menének a tanítványok, mondván: Hol akarod, hogy megkészítsük néked ételedre husvéti bárányt?
Márk 14:12 Márk 14:16 Luk 22:7 Luk 22:13 2Móz 12:18 2Móz 12:20


18. vers

Ő pedig monda: Menjetek el a városba ama bizonyos emberhez, és ezt mondjátok néki: A Mester üzeni: Az én időm közel van; nálad tartom meg a husvétot tanítványaimmal.


19. vers

És úgy cselekedének a tanítványok, a mint Jézus parancsolta vala nékik; és elkészíték a husvéti bárányt.


20. vers

Mikor pedig beestveledék, letelepszik vala a tizenkettővel,
Márk 14:17 Márk 14:26 Luk 22:14 Luk 22:23 Ján 13:21 Ján 13:26


21. vers

És a mikor esznek vala, monda: Bizony mondom néktek, ti közületek egy elárul engem.


22. vers

És felettébb megszomorodva, kezdék mindannyian mondani néki: Én vagyok-é az, Uram?


23. vers

Ő pedig felelvén, monda: A ki velem együtt mártja kezét a tálba, az árul el engem.


24. vers

Az embernek Fia jóllehet elmegyen, a mint meg van írva felőle, de jaj annak az embernek, a ki az embernek Fiát elárulja; jobb volna annak az embernek, ha nem született volna.


25. vers

Megszólalván Júdás is, a ki elárulja vala őt, monda: Én vagyok-é az, Mester? Monda néki: Te mondád.


26. vers

Mikor pedig evének, vevé Jézus a kenyeret és hálákat adván, megtöré és adá a tanítványoknak, és monda: Vegyétek, egyétek; ez az én testem.
1Kor 11:23 1Kor 11:25


27. vers

És vevén a poharat és hálákat adván, adá azoknak, ezt mondván: Igyatok ebből mindnyájan;


28. vers

Mert ez az én vérem, az új szövetségnek vére, a mely sokakért kiontatik bűnöknek bocsánatára.
2Móz 24:8 Jer 31:31 Zak 9:11


29. vers

Mondom pedig néktek, hogy: Mostantól fogva nem iszom a szőlőtőkének ebből a terméséből mind ama napig, a mikor újan iszom azt veletek az én Atyámnak országában.


30. vers

És dícséretet énekelvén, kimenének az olajfák hegyére.
Zsolt 113:1 Zsolt 118:1 Luk 22:39 Ján 18:1


31. vers

Akkor monda nékik Jézus: Mindnyájan ezen az éjszakán megbotránkoztok én bennem. Mert meg van írva: Megverem a pásztort, és elszélednek a nyájnak juhai.
Zak 13:7 Ján 16:32


32. vers

De föltámadásom után előttetek megyek majd Galileába.
Mát 28:7


33. vers

Péter pedig felelvén, monda néki: Ha mindnyájan megbotránkoznak is te benned, én soha meg nem botránkozom.


34. vers

Monda néki Jézus: Bizony mondom néked, ezen az éjszakán, mielőtt megszólal a kakas, háromszor megtagadsz engem.
Márk 14:30 Luk 22:34 Ján 13:38


35. vers

Monda néki Péter: Ha meg kell is veled halnom, meg nem tagadlak téged. Hasonlóképen szólnak vala a többi tanítványok is.
Mát 26:56


36. vers

Akkor elméne Jézus velök egy helyre, a melyet Gecsemánénak hívtak, és monda a tanítványoknak: Üljetek le itt, míg elmegyek és amott imádkozom.
Márk 14:32 Márk 14:42 Luk 22:39 Luk 22:46 Ján 18:1 Ján 18:2


37. vers

És maga mellé vévén Pétert és Zebedeusnak két fiát, kezde szomorkodni és gyötrődni.
Zsid 5:7


38. vers

Ekkor monda nékik: Felette igen szomorú az én lelkem mind halálig! maradjatok itt és vigyázzatok én velem.
Ján 12:27


39. vers

És egy kissé előre menve, arczra borula, könyörögvén és mondván: Atyám! ha lehetséges, múljék el tőlem e pohár; mindazáltal ne úgy legyen a mint én akarom, hanem a mint te.
Zsid 5:8 Ján 18:11


40. vers

Akkor méne a tanítványokhoz és aluva találá őket, és monda Péternek: Így nem birtatok vigyázni velem egy óráig sem!?


41. vers

Vigyázzatok és imádkozzatok, hogy kísértetbe ne essetek; mert jóllehet a lélek kész, de a test erőtelen.
Zsid 2:14 Zsid 4:15


42. vers

Ismét elméne másodszor is, és könyörge, mondván: Atyám! ha el nem múlhatik tőlem e pohár, hogy ki ne igyam, legyen meg a te akaratod.


43. vers

És mikor visszatér vala, ismét aluva találá őket; mert megnehezedtek vala az ő szemeik.


44. vers

És ott hagyva őket, ismét elméne és imádkozék harmadszor, ugyanazon beszéddel szólván.
2Kor 12:8


45. vers

Ekkor méne az ő tanítványaihoz, és monda nékik: Aludjatok immár és nyugodjatok. Ímé, elközelgett az óra, és az embernek Fia a bűnösök kezébe adatik.


46. vers

Keljetek fel, menjünk! Ímé elközelgett, a ki engem elárul.


47. vers

És még mikor beszél vala, ímé Júdás, egy a tizenkettő közül, eljöve és vele együtt sok nép fegyverekkel és fustélyokkal, a fôpapoktól és a nép véneitől.
Márk 14:43 Márk 14:50 Luk 22:47 Luk 22:53 Ján 18:3 Ján 18:12


48. vers

A ki pedig őt elárulja vala, jelt ada nékik, mondván: A kit én majd megcsókolok, ő az, fogjátok meg őt.


49. vers

És mindjárt Jézushoz lépvén, monda: Üdvöz légy Mester! és megcsókolá őt.


50. vers

Jézus pedig monda néki: Barátom, miért jöttél? Akkor hozzámenvén, kezeiket Jézusra veték és megfogák őt.


51. vers

És ímé egyik azok közül, a kik a Jézussal valának, kinyújtván kezét, szablyáját kirántá, és a főpap szolgáját megcsapván, levágá annak egyik fülét.


52. vers

Akkor monda néki Jézus: Tedd helyére szablyádat; mert a kik fegyvert fognak, fegyverrel kell veszniök.
1Móz 9:6


53. vers

Avagy azt gondolod-é, hogy nem kérhetném most az én Atyámat, hogy adjon ide mellém többet tizenkét sereg angyalnál?


54. vers

De mi módon teljesednének be az írások, hogy így kell lenni?


55. vers

Ugyanekkor monda Jézus a sokaságnak: Mint valami latorra, úgy jöttetek fegyverekkel és fustélyokkal, hogy megfogjatok engem? Naponként nálatok ültem, tanítván a templomban, és nem fogtatok meg engem.


56. vers

Mindez pedig azért lőn, hogy beteljesedjenek a próféták írásai. Ekkor elhagyák őt a tanítványok mind, és elfutának.
Mát 26:31


57. vers

Amazok pedig megfogván Jézust, vivék Kajafáshoz, a főpaphoz, a hol az írástudók és a vének egybegyűltek vala.
Márk 14:53 Márk 14:72 Luk 22:54 Luk 22:71 Ján 18:13 Ján 18:27


58. vers

Péter pedig követi vala őt távolról egész a főpap pitvaráig; és bemenvén, ott ül vala a szolgákkal, hogy lássa a végét.


59. vers

A főpapok pedig és a vének és az egész tanács hamis bizonyságot keresnek vala Jézus ellen, hogy megölhessék őt;


60. vers

És nem találának. És noha sok hamis tanú jött vala elő, még sem találának. Utoljára pedig előjövén két hamis tanú,


61. vers

Monda: Ez azt mondta: Leronthatom az Isten templomát, és három nap alatt felépíthetem azt.
Ján 2:19 Ján 2:21


62. vers

És fölkelvén a főpap, monda néki: Semmit sem felelsz-é? Micsoda tanúbizonyságot tesznek ezek ellened?


63. vers

Jézus pedig hallgat vala. És felelvén a főpap, monda néki: Az élő Istenre kényszerítelek téged, hogy mondd meg nékünk, ha te vagy-é a Krisztus, az Istennek Fia?
Mát 27:12


64. vers

Monda néki Jézus: Te mondád. Sőt mondom néktek: Mostantól fogva meglátjátok az embernek Fiát ülni az Istennek hatalmas jobbján, és eljőni az égnek felhőiben.
Mát 24:30


65. vers

Ekkor a főpap megszaggatá a maga ruháit, és monda: Káromlást szólott. Mi szükségünk van még bizonyságokra? Ímé most hallottátok az ő káromlását.
Ján 10:33


66. vers

Mit gondoltok? Azok pedig felelvén mondának: Méltó a halálra.
Ján 19:7 3Móz 24:16


67. vers

Akkor szemébe köpdösének és arczul csapdosák őt, némelyek pedig botokkal verék,
Ésa 50:6


68. vers

Mondván: Prófétáld meg nékünk Krisztus, kicsoda az, a ki üt téged?


69. vers

Péter pedig künn ül vala az udvaron, és hozzá menvén egy szolgálóleány, monda: Te is a Galileabeli Jézussal valál.
Márk 14:66 Márk 14:72 Luk 22:56 Luk 22:62 Ján 18:17 Ján 18:25 Ján 18:27


70. vers

Ő pedig mindenkinek hallatára megtagadá, mondván: Nem tudom, mit beszélsz.


71. vers

Mikor pedig kiméne a tornáczra meglátá őt egy másik szolgálóleány, és monda az ott levőknek: Ez is a názáreti Jézussal vala.


72. vers

És ismét megtagadá esküvéssel, hogy: Nem is ismerem ezt az embert.


73. vers

Kevés idő múlva pedig az ott álldogálók menének hozzá, és mondának Péternek: Bizony te is közülök való vagy; hiszen a te beszéded is elárul téged.


74. vers

Ekkor átkozódni és esküdözni kezde, hogy: Nem ismerem ezt az embert. És a kakas azonnal megszólala.


75. vers

És megemlékezék Péter a Jézus beszédéről, ki ezt mondotta vala néki: Mielőtt a kakas szólana, háromszor megtagadsz engem; és kimenvén onnan, keservesen síra.
Mát 26:34


Fejezetek:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28


A Szent Biblia könyvei