Szent Biblia

fordította Károli Gáspár

kgyt

A János írása szerint való szent evangyéliom

12. fejezet


Fejezetek:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21


1. vers

Jézus azért hat nappal a husvét előtt méne Bethániába, a hol a megholt Lázár vala, a kit feltámasztott a halálból.
Mát 26:6 Márk 14:3


2. vers

Vacsorát készítének azért ott néki, és Mártha szolgál vala fel; Lázár pedig egy vala azok közül, a kik együt ülnek vala ő vele.


3. vers

Mária azért elővévén egy font igazi, drága nárdusból való kenetet, megkené a Jézus lábait, és megtörlé annak lábait a saját hajával; a ház pedig megtelék a kenet illatával.


4. vers

Monda azért egy az ő tanítványai közül, Iskáriótes Júdás, Simonnak fia, a ki őt elárulandó vala:


5. vers

Miért nem adták el ezt a kenetet háromszáz dénáron, és miért nem adták a szegényeknek?


6. vers

Ezt pedig nem azért mondá, mintha néki a szegényekre volna gondja, hanem mivelhogy tolvaj vala, és nála vala az erszény, és amit abba tesznek vala, elcsené.
Ján 13:29


7. vers

Monda azért Jézus: Hagyj békét néki; az én temetésem idejére tartogatta ő ezt.


8. vers

Mert szegények mindenkor vannak veletek, én pedig nem mindenkor vagyok.
5Móz 15:11 Mát 26:11 Márk 14:7


9. vers

A zsidók közül azért nagy sokaság értesült vala arról, hogy ő ott van: és oda menének nemcsak Jézusért, hanem hogy Lázárt is lássák, a kit feltámasztott a halálból.
Ján 11:43 Ján 11:44


10. vers

A papifejedelmek pedig tanácskozának, hogy Lázárt is megöljék;


11. vers

Mivelhogy a zsidók közül sokan ő miatta menének oda és hivének a Jézusban.


12. vers

Másnap a nagy sokaság, a mely az ünnepre jött vala, hallván, hogy Jézus Jeruzsálembe jő,


13. vers

Pálmaágakat vőn, és kiméne elébe, és kiált vala: Hozsánna: Áldott, a ki jő az Úrnak nevében, az Izráelnek ama királya!
Mát 21:9 Márk 11:9 Luk 19:38 Zsolt 118:26


14. vers

Találván pedig Jézus egy szamarat, felüle arra, a mint meg van írva:


15. vers

Ne félj Sionnak leánya: Ímé a te királyod jő, szamárnak vemhén ülve.
Zak 9:9


16. vers

Ezeket pedig nem értették eleinte az ő tanítványai: hanem mikor megdicsőítteték Jézus, akkor emlékezének vissza, hogy ezek ő felőle vannak megírva, és hogy ezeket mívelték ő vele.


17. vers

A sokaság azért, a mely ő vele vala, mikor kihívta Lázárt a koporsóból és feltámasztotta őt a halálból, bizonyságot tőn.


18. vers

Azért is méne ő elébe a sokaság, mivel hallá, hogy ezt a csodát mívelte vala.


19. vers

Mondának azért a farizeusok egymás között: Látjátok-é, hogy semmit sem értek? Ímé, mind e világ ő utána megy.


20. vers

Néhány görög is vala azok között, a kik felmenének, hogy imádkozzanak az ünnepen:


21. vers

Ezek azért a galileai Bethsaidából való Filephez menének, és kérék őt, mondván: Uram, látni akarjuk a Jézust.
Ján 1:45


22. vers

Megy vala Filep és szóla Andrásnak, és viszont András és Filep szóla Jézusnak.


23. vers

Jézus pedig felele nékik, mondván: Eljött az óra, hogy megdicsőíttessék az embernek Fia.
Ján 17:1


24. vers

Bizony, bizony mondom néktek: Ha a földbe esett gabonamag el nem hal, csak egymaga marad; ha pedig elhal, sok gyümölcsöt terem.


25. vers

Aki szereti a maga életét, elveszti azt; és a ki gyűlöli a maga életét e világon, örök életre tartja meg azt.
Mát 10:39 Mát 16:25 Márk 8:35 Luk 9:24 Luk 17:33


26. vers

A ki nékem szolgál, engem kövessen; és a hol én vagyok, ott lesz az én szolgám is: és a ki nékem szolgál, megbecsüli azt az Atya.
Ján 14:3 Ján 17:24 1Thess 4:17


27. vers

Most az én lelkem háborog; és mit mondjak? Atyám, ments meg engem ettől az órától. De azért jutottam ez órára.


28. vers

Atyám, dicsőítsd meg a te nevedet! Szózat jöve azért az égből: Meg is dicsőítettem, és újra megdicsőítem.


29. vers

A sokaság azért, a mely ott állt és hallotta vala, azt mondá, hogy mennydörgött; mások mondának: Angyal szólt néki.


30. vers

Felele Jézus és monda: Nem én érettem lőn e szó, hanem ti érettetek.


31. vers

Most van e világ kárhoztatása; most vettetik ki e világ fejedelme:


32. vers

És én, ha felemeltetem e földről, mindeneket magamhoz vonszok.
Ján 3:14 Ján 8:28


33. vers

Ezt pedig azért mondá, hogy megjelentse, milyen halállal kell meghalnia.


34. vers

Felele néki a sokaság: Mi azt hallottuk a törvényből, hogy a Krisztus örökké megmarad: hogyan mondod hát te, hogy az ember Fiának fel kell emeltetnie? Kicsoda ez az ember Fia?
2Sám 7:13 Zsolt 72:17 Zsolt 89:29 Zsolt 89:36 Zsolt 110:4 Ésa 9:6 Ésa 9:7 Ezék 37:25 Dán 2:44 Dán 7:14 Dán 7:27


35. vers

Monda azért nékik Jézus: Még egy kevés ideig veletek van a világosság. Járjatok, a míg világosságotok van, hogy sötétség ne lepjen meg titeket: és a ki a sötétségben jár, nem tudja, hová megy.
Ján 1:9 1Ján 2:10


36. vers

Míg a világosságotok megvan, higyjetek a világosságban, hogy a világosság fiai legyetek. Ezeket mondá Jézus, és elmenvén, elrejtőzködék előlük.


37. vers

És noha ő ennyi jelt tett vala előttük, mégsem hivének ő benne:


38. vers

Hogy beteljesedjék az Ésaiás próféta beszéde, a melyet monda: Uram, ki hitt a mi tanításunknak? és az Úr karja kinek jelentetett meg?
Ésa 53:1


39. vers

Azért nem hihetnek vala, mert ismét monda Ésaiás:


40. vers

Megvakította az ő szemeiket, és megkeményítette az ő szívöket; hogy szemeikkel ne lássanak és szívökkel ne értsenek, és meg ne térjenek, és meg ne gyógyítsam őket.
Ésa 6:9 Mát 13:14 Márk 4:12 Luk 8:10 Csel 28:27 Róm 11:8


41. vers

Ezeket mondá Ésaiás, a mikor látta az ő dicsőségét; és beszéle ő felőle.
Ésa 6:1


42. vers

Mindazáltal a főemberek közül is sokan hivének ő benne: de a farizeusok miatt nem vallák be, hogy ki ne rekesztessenek a gyülekezetből:
Ján 7:48


43. vers

Mert inkább szerették az emberek dicséretét, mintsem az Istennek dicséretét.
Ján 5:44


44. vers

Jézus pedig kiálta és monda: A ki hisz én bennem, nem én bennem hisz, hanem abban, a ki elküldött engem.


45. vers

És a ki engem lát, azt látja, a ki küldött engem.
Ján 14:9


46. vers

És világosságul jöttem e világra, hogy senki ne maradjon a sötétségben, a ki én bennem hisz.
Ján 8:12 Ján 9:5


47. vers

És ha valaki hallja az én beszédeimet és nem hisz, én nem kárhoztatom azt: mert nem azért jöttem, hogy kárhoztassam a világot, hanem hogy megtartsam a világot.
Ján 3:17


48. vers

A ki megvet engem és nem veszi be az én beszédeimet, van annak, a ki őt kárhoztassa: a beszéd, a melyet szólottam, az kárhoztatja azt az utolsó napon.


49. vers

Mert én nem magamtól szóltam; hanem az Atya, a ki küldött engem, ő parancsolta nékem, hogy mit mondjak és mit beszéljek.
Ján 14:10


50. vers

És tudom, hogy az ő parancsolata örök élet. A miket azért én beszélek, úgy beszélem, a mint az Atya mondotta vala nékem.


Fejezetek:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21


A Szent Biblia könyvei