Szent Biblia

fordította Károli Gáspár

kgyt

Bölcs Salamonnak példabeszédei

24. fejezet


Fejezetek:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31


1. vers

Ne irígykedjél a gonosztevőkre, se ne kivánj azokkal lenni.
Péld 23:17


2. vers

Mrt pusztítást gondol az ő szívök, és bajt szólnak az ő ajkaik.
Zsolt 10:7


3. vers

Bölcseség által építtetik a ház, és értelemmel erősíttetik meg.


4. vers

És tudomány által telnek meg a kamarák minden drága és gyönyörűséges marhával.


5. vers

A bölcs férfiú erős, és a tudós ember nagy erejű.


6. vers

Mert az eszes tanácsokkal viselhetsz hadat hasznodra; és a megmaradás a tanácsosok sokasága által van.
Péld 15:22 Péld 20:18


7. vers

Magas a bolondnak a bölcseség; a kapuban nem nyitja meg az ő száját.
Péld 14:6


8. vers

A ki azon gondolkodik, hogy gonoszt cselekedjék, azt cselszövőnek hívják.


9. vers

A balgatag dolognak gondolása bűn; és a rágalmazó az ember előtt útálatos.


10. vers

Ha lágyan viselted magadat a nyomorúságnak idején: szűk a te erőd.


11. vers

Szabadítsd meg azokat, a kik a halálra vitetnek, és a kik a megöletésre tántorognak, tartóztasd meg!
Jób 29:12 Jób 29:16 Zsolt 82:4


12. vers

Ha azt mondanád: ímé, nem tudtuk ezt; nemde, a ki vizsgálja az elméket, ő érti, és a ki őrzi a te lelkedet, ő tudja? és kinek-kinek az ő cselekedetei szerint fizet.
Jób 34:11 Róm 2:6


13. vers

Egyél, fiam, mézet, mert jó; és a színméz édes a te ínyednek.


14. vers

Ilyennek ismerd a bölcseséget a te lelkedre nézve: ha azt megtalálod, akkor lesz jó véged, és a te reménységed el nem vész!
Péld 22:18


15. vers

Ne leselkedjél, oh te istentelen, az igaznak háza ellen, ne pusztítsd el az ő ágyasházát!


16. vers

Mert ha hétszer elesik is az igaz, ugyan felkél azért; az istentelenek pedig csak egy nyavalyával is elvesznek.
Mik 7:8 Zsolt 37:24


17. vers

Mikor elesik a te ellenséged: ne örülj; és mikor megütközik: ne vígadjon a te szíved,
Péld 17:5 Jób 31:29


18. vers

Hogy az Úr meg ne lássa és gonosz ne legyen szemeiben, és el ne fordítsa arról az ő haragját te reád.


19. vers

Ne gerjedj haragra a gonosztevők ellen, ne irígykedjél az istentelenekre;
Zsolt 37:1


20. vers

Mert a gonosznak nem lesz jó vége, az istentelenek szövétneke kialszik.
Péld 13:9 Jób 18:5 Jób 18:19


21. vers

Féld az Urat, fiam, és a királyt; a pártütők közé ne elegyedjél.
Róm 13:1 Róm 13:2 1Pét 2:17


22. vers

Mert hirtelenséggel feltámad az ő nyomorúságok, és e két rendbeliek büntetését ki tudja?


23. vers

Ezek is a bölcsek szavai. Személyt válogatni az ítéletben nem jó.
2Móz 23:2 2Móz 23:6 Jak 2:1


24. vers

A ki azt mondja az istentelennek: igaz vagy, ezt megátkozzák a népek, megútálják a nemzetek.
Péld 17:15


25. vers

A kik pedig megfeddik a bűnöst, azoknak gyönyörűségökre lesz, és jó áldás száll reájok!


26. vers

Ajkakat csókolgat az, a ki igaz beszédeket felel.


27. vers

Szerezd el kivül a te dolgodat, és készíts elő a te meződben; annakutána építsd a házadat.
Luk 14:23 Luk 14:30


28. vers

Ne légy bizonyság ok nélkül a te felebarátod ellen; avagy ámítanál-é valakit a te ajkaiddal?


29. vers

Ne mondd ezt: a miképen cselekedett én vele, úgy cselekszem ő vele; megfizetek az embernek az ő cselekedete szerint.
Róm 12:17 Róm 12:19


30. vers

A rest embernek mezejénél elmenék, és az esztelennek szőleje mellett.


31. vers

És ímé, mindenütt felverte a tövis, és színét elfedte a gyom; és kőgyepüje elromlott vala.


32. vers

Melyet én látván gondolkodám, és nézvén, ezt a tanulságot vevém abból:


33. vers

Egy kis álom, egy ki szunynyadás, egy kis kézösszetevés az alvásra,
Péld 6:10 Péld 6:11


34. vers

És így jő el, mint az útonjáró, a te szegénységed, és a te szükséged, mint a paizsos férfiú.
Péld 6:11


Fejezetek:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31


A Szent Biblia könyvei