Szent Biblia

fordította Károli Gáspár

kgyt

Bölcs Salamonnak példabeszédei

6. fejezet


Fejezetek:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31


1. vers

Fiam! ha kezes lettél a te barátodért, és kezedet adván, kötelezted magadat másért:


2. vers

Szádnak beszédei által estél tőrbe, megfogattattál a te szádnak beszédivel.


3. vers

Ezt míveld azért fiam, és mentsd ki magadat, mert a te felebarátodnak kezébe jutottál; eredj, alázd meg magadat, és kényszerítsd felebarátodat.


4. vers

Még álmot se engedj szemeidnek, se szunnyadást szemöldökidnek,


5. vers

Szabadítsd ki magadat, mint a zerge a vadász kezéből, és mint a madár a madarásznak kezéből.


6. vers

Eredj a hangyához, te rest, nézd meg az ő útait, és légy bölcs!


7. vers

A kinek nincs vezére, igazgatója, vagy ura,


8. vers

Nyárban szerzi meg az ő kenyerét, aratáskor gyűjti eledelét.


9. vers

Oh te rest, meddig fekszel? mikor kelsz fel a te álmodból?


10. vers

Még egy kis álom, még egy kis szunnyadás, még egy kis kéz-összefonás, hogy pihenjek;
Péld 24:33 Péld 24:34 Préd 4:5 Préd 4:6


11. vers

Így jő el, mint az útonjáró, a te szegénységed, és a te szűkölködésed, mint a paizsos férfiú!
Péld 24:34


12. vers

Haszontalan ember, hamis férfiú, a ki álnok szájjal jár,


13. vers

A ki hunyorgat szemeivel; lábaival is szól, és ujjaival jelt ád.
Zsolt 35:19


14. vers

Álnokság van az ő szívében, gonoszt forral minden időben, háborúságot indít.


15. vers

Annakokáért hirtelen eljő az ő nyomorúsága, gyorsan megrontatik, s nem lesz gyógyulása.


16. vers

E hat dolgot gyűlöli az Úr, és hét dolog útálat az ő lelkének:


17. vers

A kevély szemek, a hazug nyelv, és az ártatlan vért ontó kezek,


18. vers

Az álnok gondolatokat forraló elme, a gonoszra sietséggel futó lábak,


19. vers

A hazugságlehelő hamis tanú, és a ki szerez háborúságokat az atyafiak között!


20. vers

Őrizd meg, fiam, atyád parancsolatját, és anyád tanítását el ne hagyd.
Péld 1:8


21. vers

Kösd azokat szívedre mindenkor, fűzd a nyakadba.
Péld 3:3 Péld 3:23 Péld 3:24


22. vers

Valahová mégysz, vezérel téged, mikor aluszol, őriz téged, mikor felserkensz, beszélget te veled.


23. vers

Mert szövétnek a parancsolat, és a tudomány világosság és életnek úta a tanító-feddések.
Zsolt 19:9


24. vers

Hogy a gonosz asszonytól téged megőrizzenek, az idegen asszony nyelvének hizelkedésétől.


25. vers

Ne kivánd az ő szépségét szivedben, és meg ne fogjon téged szemöldökeivel;
Mát 5:28


26. vers

Mert a parázna asszony miatt jut az ember egy darab kenyérre, és más férfi felesége drága életet vadász!


27. vers

Vehet-é valaki tüzet az ő kebelébe, hogy ruhái meg ne égnének?


28. vers

Vagy járhat-é valaki elevenszénen, hogy lábai meg ne égnének?


29. vers

Így van, valaki bemegy felebarátjának feleségéhez, nem marad büntetlen, valaki illeti azt!
Jób 31:11 Jób 31:12


30. vers

Nem útálják meg a lopót, ha lop az ő kivánságának betöltésére, mikor éhezik;


31. vers

És ha rajta kapatik, hétannyit kell adnia, az ő házának minden marháját érette adhatja;
2Móz 22:1 2Móz 22:4


32. vers

A ki pedig asszonynyal paráználkodik, bolond; a ki magát el akarja veszteni, az cselekszi ezt!
2Sám 13:13


33. vers

Vereséget és gyalázatot nyer, és az ő gyalázatja el nem töröltetik.


34. vers

Mert a féltékenység a férfiú haragja, és nem cselekszik kegyelmességgel a bosszúállásnak napján.


35. vers

Nem gondol semmi váltsággal, nem nyugszik meg rajta, még ha nagy sok ajándékot adsz is néki.


Fejezetek:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31


A Szent Biblia könyvei