Szent Biblia

fordította Károli Gáspár

kgyt

Bölcs Salamonnak példabeszédei

27. fejezet


Fejezetek:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31


1. vers

Ne dicsekedjél a holnapi nappal; mert nem tudod, mit hoz a nap tereád.
Jak 4:13 Jak 4:14


2. vers

Dicsérjen meg téged más, és ne a te szájad; az idegen, és ne a te ajkaid.


3. vers

Nehézség van a kőben, és teher a fövényben; de a bolondnak haragja nehezebb mind a kettőnél.


4. vers

A búsulásban kegyetlenség van, és a haragban áradás; de ki állhatna meg az irígység előtt?


5. vers

Jobb a nyilvánvaló dorgálás a titkos szeretetnél.


6. vers

Jószándékból valók a barátságos embertől vett sebek; és temérdek a gyűlölőnek csókja.
Zsolt 141:5


7. vers

A jóllakott ember még a lépesmézet is magtapodja; de az éhes embernek minden keserű édes.


8. vers

Mint a madárka, ki elbujdosott fészkétől, olyan az ember, a ki elbujdosott az ő lakóhelyétől.


9. vers

Mint a kenet és jó illat megvídámítja a szívet: úgy az ő barátjának édes szavai is, melyek lelke tanácsából valók.


10. vers

A te barátodat, és a te atyádnak barátját el ne hagyd, és a te atyádfiának házába be ne menj nyomorúságodnak idején. Jobb a közel való szomszéd a messze való atyafinál.
Péld 17:17 Péld 18:24


11. vers

Légy bölcs fiam, és vídámítsd meg az én szívemet; hogy megfelelhessek annak, a ki engem ócsárol.
Péld 23:15


12. vers

Az eszes meglátja a bajt, elrejti magát; az esztelenek neki mennek, kárát vallják.
Péld 22:3


13. vers

Vedd el a ruháját, mert kezes lett másért, és az idegenért zálogold meg.
Péld 20:16


14. vers

A ki nagy hangon áldja az ő barátját, reggel jó idején felkelvén; átokul tulajdoníttatik néki.


15. vers

A sebes záporeső idején való szüntelen csepegés, és a morgó asszonyember hasonlók.
Péld 19:13


16. vers

Valaki el akarja azt rejteni, szelet rejt el, és az ő jobbja olajjal találkozik.


17. vers

Miképen egyik vassal a másikat élesítik, a képen az ember élesíti az ő barátjának orczáját.


18. vers

Mint a ki őrzi a fügét, eszik annak gyümölcséből, úgy a ki az ő urára vigyáz, tiszteltetik.


19. vers

Mint a vízben egyik orcza a másikat megmutatja, úgy egyik embernek szíve a másikat.


20. vers

Mint a sír és a pokol meg nem elégednek, úgy az embernek szemei meg nem elégednek.
Préd 1:8


21. vers

Mint az ezüst a tégelyben, és az arany a kemenczében próbáltatik meg, úgy az ember az ő híre-neve szerint.
Péld 17:3


22. vers

Ha megtörnéd is a bolondot mozsárban mozsártörővel a megtört gabona között, nem távoznék el ő tőle az ő bolondsága.
Jer 6:29


23. vers

Szorgalmasan megismerd a te juhaid külsejét, gondolj a nyájakra.


24. vers

Mert nem örökkévaló a gazdagság, és vajjon a korona nemzetségről nemzetségre lesz-é?


25. vers

Mikor levágatott a szénafű, és megtetszett a sarjú, és begyűjtettek a hegyekről a fűvek:


26. vers

Vannak juhaid a te ruházatodra, és kecskebakok mezőnek árául,


27. vers

És elég kecsketej a te ételedre, a te házadnépének ételére, és szolgálóleányaidnak ételül.


Fejezetek:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31


A Szent Biblia könyvei