Szent Biblia

fordította Károli Gáspár

kgyt

Bölcs Salamonnak példabeszédei

30. fejezet


Fejezetek:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31


1. vers

Agurnak, a Jáké fiának beszédei, próféczia, melyet mondott a férfiú Itielnek, Itielnek és Ukálnak.


2. vers

Minden embernél tudatlanabb vagyok én, és nincs emberi értelem én bennem.


3. vers

És nem tanultam a bölcseséget, hogy a Szentnek ismeretét tudnám.


4. vers

Kicsoda ment fel az égbe, hogy onnan leszállott volna? Kicsoda fogta össze a szelet az ő markába? Kicsoda kötötte a vizet az ő köntösébe? Ki állapította meg a földnek minden határit? Kicsoda ennek neve? Avagy kicsoda ennek fiának neve, ha tudod?
Ján 3:13


5. vers

Az Istennek teljes beszéde igen tiszta, és paizs az ahhoz folyamodóknak.
Zsolt 12:7


6. vers

Ne tégy az ő beszédéhez, hogy meg ne feddjen téged, és hazug ne légy.
5Móz 4:2


7. vers

Kettőt kérek tőled; ne tartsd meg én tőlem, mielőtt meghalnék.


8. vers

A hiábavalóságot és a hazugságot messze távoztasd tőlem; szegénységet vagy gazdagságot ne adj nékem; táplálj engem hozzám illendő eledellel.
Mát 6:11


9. vers

Hogy megelégedvén, meg ne tagadjalak, és azt ne mondjam: kicsoda az Úr? Se pedig megszegényedvén, ne lopjak, és gonoszul ne éljek az én Istenem nevével!
5Móz 8:12 5Móz 8:14


10. vers

Ne rágalmazd a szolgát az ő uránál, hogy meg ne átkozzon téged, és bűnhődnöd ne kelljen.


11. vers

Van oly nemzetség, a ki az ő atyját átkozza, és az ő anyját nem áldja.
Péld 30:17


12. vers

Van nemzetség, a ki a maga szemei előtt tiszta, pedig az ő rútságából ki nem tisztíttatott.
Ésa 65:5 Ésa 65:6


13. vers

Van kevély szemű nemzetség, és a kinek szemöldökei igen fellátnak!


14. vers

Van olyan nemzetség, a kinek fogai fegyverek, és a kinek zápfogai kések; hogy a szegényeket kiemészszék e földről, és az emberek közül a szűkölködőket.
Zsolt 52:4 Zsolt 52:5 Zsolt 57:5


15. vers

A nadálynak két leánya van: addsza, addsza! E három nem elégszik meg; négyen nem mondják: elég;
Péld 30:16


16. vers

A sír és a meddő asszony, a föld meg nem elégszik a vízzel, és a tűz nem mondja: elég!


17. vers

A szemet, mely megcsúfolja atyját, vagy megútálja az anyja iránt való engedelmességet, kivágják a völgynek hollói, vagy megeszik a sasfiak.


18. vers

E három megfoghatatlan előttem, és e négy dolgot nem tudom:


19. vers

A keselyűnek útát az égben, a kígyónak útát a kősziklán, a hajónak nyomát a mély tengerben, és a férfiúnak útát a leányzóval.


20. vers

Ilyen a paráználkodó asszonynak úta; eszik, azután megtörli száját és azt mondja: nem cselekedtem semmi gonoszt.


21. vers

Három dolog alatt indul meg a föld, és négyet nem szenvedhet el.


22. vers

A szolga alatt, mikor uralkodik, és a bolond alatt, mikor elég kenyere van,


23. vers

A gyűlölt asszony alatt, ha mégis férjhez megy; és a szolgáló alatt, ha örököse lesz az ő asszonyának.
Péld 25:24


24. vers

E négy apró állata van a földnek, a melyek bölcsek, elmések:


25. vers

A hangyák erőtlen nép, mégis megkeresik nyárban a magok eledelét;
Péld 6:8


26. vers

A marmoták nem hatalmas nép, mégis kősziklán csinálják az ő házokat;
Zsolt 104:18


27. vers

Királyuk nincs a sáskáknak, mindazáltal mindnyájan szép renddel mennek ki;


28. vers

A pókot kézzel megfoghatod, mégis ott van a királyok palotáiban.


29. vers

Három állat van, a mely szépen jár, sőt négy, a mely jól jár.


30. vers

Az oroszlán, a hős a vadak között, mely el nem fut senki elől;


31. vers

A harczra felékesített ló, vagy a kecskebak, és a király, a kinek senki nem mer ellene állani.
Jób 39:22 Jób 39:23


32. vers

Ha bolond voltál felfuvalkodásodban, vagy ha meggondoltad: kezedet szájadra vessed.
Jób 21:5


33. vers

Mert miképen a ki tejet köpül, vajat csinál; és a ki keményen fújja ki az ő orrát, vért hoz ki: úgy a ki a haragot ingerli, háborúságot szerez.


Fejezetek:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31


A Szent Biblia könyvei