Szent Biblia

fordította Károli Gáspár

kgyt

Jakab apostolnak közönséges levele

2. fejezet


Fejezetek:

1 2 3 4 5


1. vers

Atyámfiai ne legyen személyválogatás a ti hitetekben, a mely van a dicsőség Urában, a mi Jézus Krisztusunkban.
Jak 2:9 1Kor 2:8


2. vers

Mert ha a ti gyülekezetetekbe bemegy egy aranygyűrűs férfiú fényes ruhában, bemegy pedig egy szegény is szennyes ruhában;


3. vers

És rátekinttek arra, a kin a fényes ruha van, és azt mondjátok néki: Te ülj ide szépen; és a szegénynek ezt mondjátok: Te állj ott, vagy ülj ide az én zsámolyom mellé:


4. vers

Nem mondtatok-é ellent magatoknak, és nem lettetek-é gonosz gondolkozású birákká?


5. vers

Halljátok meg szeretett atyámfiai, avagy nem az Isten választotta-é ki e világ szegényeit, hogy gazdagok legyenek hitben, és örökösei az országnak, a melyet azoknak ígért, a kik őt szeretik?
1Kor 1:26 Luk 12:21


6. vers

Ti pedig meggyaláztátok a szegényt. Avagy nem a gazdagok hatalmaskodnak-é rajtatok, és nem ők hurczolnak-é titeket a törvény elé?


7. vers

Nem ők káromolják-é azt a szép nevet, a melyről neveztettek?


8. vers

Ha ellenben megtartjátok a királyi törvényt az Írás szerint: Szeressed felebarátodat, mint tenmagadat, jól cselekesztek.
3Móz 19:18


9. vers

De ha személyválogatók vagytok, vétkeztek, elmarasztaltatva a törvény által, mint annak megrontói.
5Móz 1:17


10. vers

Mert ha valaki az egész törvényt megtartja is, de vét egy ellen, az egésznek megrontásában bűnös.
Mát 5:19


11. vers

Mert a ki ezt mondotta: Ne paráználkodjál, ezt is mondotta: Ne ölj. És ha nem paráználkodol, de ölsz, törvényszegővé lettél.
2Móz 20:13 2Móz 20:14


12. vers

Úgy szóljatok és úgy cselekedjetek, mint a kiket a szabadság törvénye fog megítélni.
Jak 1:25


13. vers

Mert az ítélet irgalmatlan az iránt, a ki nem cselekszik irgalmasságot; és dicsekedik az irgalmasság az ítélet ellen.
Mát 5:7 Mát 18:30 Mát 18:34 Mát 25:45 Mát 25:46


14. vers

Mi a haszna, atyámfiai, ha valaki azt mondja, hogy hite van, cselekedetei pedig nincsenek? Avagy megtarthatja-é őt a hit?
Jak 2:17 Mát 7:21


15. vers

Ha pedig az atyafiak, férfiak vagy nők, mezítelenek, és szűkölködnek mindennapi eledel nélkül,
Luk 3:10 Luk 3:11


16. vers

És azt mondja nékik valaki ti közületek: Menjetek el békességgel, melegedjetek meg és lakjatok jól; de nem adjátok meg nékik, a mikre szüksége van a testnek; mi annak a haszna?
1Ján 3:17


17. vers

Azonképen a hit is, ha cselekedetei nincsenek, megholt ő magában.


18. vers

De mondhatja valaki: Néked hited van, nékem pedig cselekedeteim vannak. Mutasd meg nékem a te hitedet a te cselekedeteidből, és én meg fogom néked mutatni az én cselekedeteimből az én hitemet.
Gal 5:6


19. vers

Te hiszed, hogy az Isten egy. Jól teszed. Az ördögök is hiszik, és rettegnek.
5Móz 6:4 Márk 1:24


20. vers

Akarod-é pedig tudni, te hiábavaló ember, hogy a hit cselekedetek nélkül megholt?


21. vers

Avagy Ábrahám, a mi atyánk, nem cselekedetekből igazíttatott-é meg, felvivén Izsákot, az ő fiát az oltárra?


22. vers

Látod, hogy a hit együtt munkálkodott az ő cselekedeteivel, és a cselekedetekből lett teljessé a hit;


23. vers

És beteljesedett az Írás, a mely ezt mondja: Hitt pedig Ábrahám az Istennek, és tulajdoníttatott néki igazságul, és Isten barátjának neveztetett.
1Móz 15:6 Ésa 41:8


24. vers

Látjátok tehát, hogy cselekedetekből igazul meg az ember, és nem csupán hitből.


25. vers

Hasonlatosképen pedig a tisztátalan Ráháb is, avagy nem cselekedetekből igazíttatott é meg, a mikor a követeket házába fogadta, és más úton bocsátotta ki?
Zsid 11:31 Józs 2:4 Józs 2:15


26. vers

Mert a miképen holt a test lélek nélkül, akképen holt a hit is cselekedetek nélkül.
Jak 2:17 Jak 2:20


Fejezetek:

1 2 3 4 5


A Szent Biblia könyvei