Szent Biblia

fordította Károli Gáspár

kgyt

Bölcs Salamonnak példabeszédei

15. fejezet


Fejezetek:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31


1. vers

Az engedelmes felelet elfordítja a harag felgerjedését; a megbántó beszéd pedig támaszt haragot.
1Kir 12:13 1Kir 12:16 1Kir 12:19


2. vers

A bölcsek nyelve beszél jó tudományt: a tudatlanoknak száján pedig bolondság buzog ki.
Péld 13:16


3. vers

Minden helyeken vannak az Úrnak szemei, nézvén a jókat és gonoszokat.
Péld 5:21 Jer 16:17


4. vers

A nyelv szelídsége életnek fája; az abban való hamisság pedig a léleknek gyötrelme.
Péld 13:14


5. vers

A bolond megútálja az ő atyjának tanítását; a ki pedig megbecsüli a dorgálást, igen eszes.
Péld 15:10


6. vers

Az igaznak házában nagy kincs van; az istentelennek jövedelmében pedig háborúság.
Jak 5:1 Jak 5:4


7. vers

A bölcseknek ajkaik hintegetnek tudományt; a bolondoknak pedig elméje nem helyes.
Péld 15:2


8. vers

Az istentelenek áldozatja gyűlölséges az Úrnak; az igazak könyörgése pedig kedves néki.
Ésa 1:11 Ésa 1:15 Ámós 5:21 Ámós 5:24


9. vers

Utálat az Úrnál az istentelennek úta; azt pedig, a ki követi az igazságot, szereti.


10. vers

Gonosz dorgálás jő arra, a ki útját elhagyja; a ki gyűlöli a fenyítéket, meghal.
Péld 15:5


11. vers

A sír és a pokol az Úr előtt vannak; mennyivel inkább az emberek szíve.
Jób 26:6 Jer 17:9 Jer 17:10


12. vers

Nem szereti a csúfoló a feddést, és a bölcsekhez nem megy.


13. vers

A vidám elme megvidámítja az orczát; de a szívnek bánatja miatt a lélek megszomorodik.
Péld 15:15 Péld 15:17 Péld 15:22


14. vers

Az eszesnek elméje keresi a tudományt; a tudatlanok szája pedig legel bolondságot.


15. vers

Minden napjai a szegénynek nyomorúságosak; a vidám elméjűnek pedig szüntelen lakodalma van.


16. vers

Jobb a kevés az Úrnak félelmével, mint a temérdek kincs, a hol háborúság van.
Zsolt 37:16


17. vers

Jobb a paréjnak étele, a hol szeretet van, mint a hízlalt ökör, a hol van gyűlölség.
Péld 17:1


18. vers

A haragos férfiú szerez háborúságot; a hosszútűrő pedig lecsendesíti a háborgást.
Péld 26:32


19. vers

A restnek útja olyan, mint a tövises sövény; az igazaknak pedig útja megegyengetett.


20. vers

A bölcs fiú örvendezteti az atyját; a bolond ember pedig megútálja az anyját.
Péld 10:1 Péld 10:23 Péld 19:26


21. vers

A bolondság öröme az esztelennek; de az értelmes férfiú igazán jár.


22. vers

Hiábavalók lesznek a gondolatok, mikor nincs tanács; de a tanácsosok sokaságában előmennek.
Péld 11:14


23. vers

Öröme van az embernek szája feleletében; és az idejében mondott beszéd, oh mely igen jó!


24. vers

Az életnek úta felfelé van az értelmes ember számára, hogy eltávozzék a pokoltól, mely aláfelé van.


25. vers

A kevélyeknek házát kiszakgatja az Úr; megerősíti pedig az özvegynek határát.
Péld 2:21 Péld 2:22 Péld 14:11


26. vers

Útálatosak az Úrnak a gonosz gondolatok; de kedvesek a tiszta beszédek.
Péld 6:16 Péld 6:18


27. vers

Megháborítja az ő házát, a ki követi a telhetetlenséget; a ki pedig gyűlöli az ajándékokat, él az.
Zsolt 15:5


28. vers

Az igaznak elméje meggondolja, mit szóljon; az istenteleneknek pedig szája ontja a gonoszt.


29. vers

Messze van az Úr az istentelenektől; az igazaknak pedig könyörgését meghallgatja.
Zsolt 145:18 Zsolt 145:19


30. vers

A szemek világa megvidámítja a szívet; a jó hír megerősíti a csontokat.
Péld 25:25


31. vers

A mely fül hallgatja az életnek dorgálását, a bölcsek között lakik.


32. vers

A ki elvonja magát az erkölcsi tanítástól, megútálja az ő lelkét; a ki pedig hallgatja a feddést, értelmet szerez.


33. vers

Az Úrnak félelme a bölcseségnek tudománya, és a tisztességnek előtte jár az alázatosság.
Jób 28:28 Péld 18:12


Fejezetek:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31


A Szent Biblia könyvei