Szent Biblia

fordította Károli Gáspár

kgyt

Bölcs Salamonnak példabeszédei

4. fejezet


Fejezetek:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31


1. vers

Halljátok meg, fiaim, atyátok erkölcsi tanítását, és figyelmezzetek az értelemnek megtudására.


2. vers

Mert jó tanulságot adok néktek; az én tudományomat el ne hagyjátok.


3. vers

Mert én atyámnak fia voltam, gyenge és egyetlenegy az én anyám előtt.


4. vers

Tehát tanított engem, és mondá nékem: tartsa meg az én beszédemet a te elméd, hogy megtartván az én parancsolatimat, élj;
1Krón 28:9


5. vers

Szerezz bölcseséget, szerezz eszességet; ne felejtkezzél el, se el ne hajolj az én számnak beszéditől.


6. vers

Ne hagyd el azt, és megtart téged; szeresd azt, és megőriz téged.


7. vers

A bölcseség kezdete ez: szerezz bölcseséget, és minden keresményedből szerezz értelmet.
Péld 9:10


8. vers

Magasztald fel azt, és felmagasztal téged; tiszteltté tesz téged, ha hozzád öleled azt.
2Krón 7:17 2Krón 7:18


9. vers

Ád a te fejednek kedvességnek koszorúját; igen szép ékes koronát ád néked.
Péld 1:9


10. vers

Hallgasd, fiam, és vedd be az én beszédimet; így sokasulnak meg néked a te életednek esztendei.
Péld 3:11 Péld 3:16 Péld 3:18


11. vers

Bölcseségnek útára tanítottalak téged, vezettelek téged az igazságnak ösvényin.


12. vers

Mikor jársz, semmi nem szorítja meg a te járásodat; és ha futsz, nem ütközöl meg.


13. vers

Ragaszkodjál az erkölcsi tanításhoz, ne hagyd el; őrizd meg azt, mert az a te életed.


14. vers

A hitetleneknek útjára ne menj, se ne járj a gonoszok ösvényén.
Zsolt 1:1 Zsolt 1:4


15. vers

Hagyd el, át ne menj rajta; térj el tőle, és menj tovább.


16. vers

Mert nem alhatnak azok, ha gonoszt nem cselekesznek: és kimegy szemükből az álom, ha mást romlásra nem juttatnak.


17. vers

Mert az istentelenségnek étkét eszik, és az erőszaktételnek borát iszszák.
Péld 1:11 Péld 1:16 Péld 1:31


18. vers

Az igazak ösvénye pedig olyan, mint a hajnal világossága, mely minél tovább halad, annál világosabb lesz, a teljes délig.
Jób 29:3 Zsolt 37:6


19. vers

Az istentelenek útja pedig olyan, mint a homály, nem tudják miben ütköznek meg.
Ésa 59:10 Ésa 59:12


20. vers

Fiam, az én szavaimra figyelmezz, az én beszédimre hajtsad füledet.


21. vers

Ne távozzanak el a te szemeidtől, tartsd meg ezeket a te elmédben.


22. vers

Mert életök ezek azoknak, a kik megnyerik, és egész testöknek egészség.
Péld 3:18 Zsolt 19:8


23. vers

Minden féltett dolognál jobban őrizd meg szívedet, mert abból indul ki minden élet.
Mát 15:19


24. vers

Vesd el tőled a száj hamisságát, és az ajkak álnokságát távoztasd el magadtól.
Zsolt 34:13 Zsolt 34:15


25. vers

A te szemeid előre nézzenek, és szemöldökid egyenest magad elé irányuljanak.
Zsolt 101:6


26. vers

Egyengesd el lábaid ösvényit, s minden te útaid állhatatosak legyenek.


27. vers

Ne térj jobbra, se balra, fordítsd el a te lábadat a gonosztól.
5Móz 5:32


Fejezetek:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31


A Szent Biblia könyvei