Szent Biblia

fordította Károli Gáspár

kgyt

Bölcs Salamonnak példabeszédei

16. fejezet


Fejezetek:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31


1. vers

Az embernél vannak az elme gondolatjai; de az Úrtól van a nyelv felelete.
Péld 19:21 Jer 10:23


2. vers

Minden útai tiszták az embernek a maga szemei előtt; de a ki a lelkeket vizsgálja, az Úr az!
Péld 21:2


3. vers

Bízzad az Úrra a te dolgaidat; és a te gondolatid véghez mennek.
Zsolt 37:5 1Pét 5:7


4. vers

Mindent teremtett az Úr az ő maga czéljára; az istentelent is a büntetésnek napjára.
Jób 21:30 Róm 2:6 Róm 2:11


5. vers

Útálatos az Úrnak minden, a ki elméjében felfuvalkodott, kezemet adom rá, hogy nem marad büntetetlen.
Péld 6:16 Péld 6:17


6. vers

Könyörületességgel és igazsággal töröltetik el a bűn; és az Úrnak félelme által távozhatunk el a gonosztól.
Dán 4:24


7. vers

Mikor jóakarattal van az Úr valakinek útaihoz, még annak ellenségeit is jóakaróivá teszi.


8. vers

Jobb a kevés igazsággal, mint a gazdag jövedelem hamissággal.
Péld 15:16 1Tim 6:6


9. vers

Az embernek elméje gondolja meg az ő útát; de az Úr igazgatja annak járását.
Péld 16:1 Péld 19:21


10. vers

Jósige van a király ajkain; az ítéletben ne szóljon hamisságot az ő szája.
Péld 16:12 Péld 31:9


11. vers

Az Úré az igaz mérték és mérőserpenyő, az ő műve minden mérőkő.
5Móz 25:13


12. vers

Útálatos legyen a királyoknál istentelenséget cselekedni; mert igazsággal erősíttetik meg a királyiszék.


13. vers

Kedvesek a királyoknak az igaz beszédek; és az igazmondót szereti a király.
Péld 16:10 Zsolt 101:6


14. vers

A királynak felgerjedt haragja olyan, mint a halál követe; de a bölcs férfiú leszállítja azt.


15. vers

A királynak vidám orczájában élet van, jóakaratja olyan, mint a tavaszi eső fellege.
Péld 19:12


16. vers

Szerzeni bölcseséget, oh menynyivel jobb az aranynál; és szerzeni eszességet, kivánatosb az ezüstnél!
Péld 3:13 Péld 3:15 Zsolt 119:72


17. vers

Az igazak országútja eltávozás a gonosztól; megtartja magát az, a ki megőrzi az ő útát.


18. vers

A megromlás előtt kevélység jár, és az eset előtt felfuvalkodottság.


19. vers

Jobb alázatos lélekkel lenni a szelídekkel, mint zsákmányon osztozni a kevélyekkel.
Ésa 57:15


20. vers

A ki figyelmez az igére, jót nyer; és a ki bízik az Úrban, oh mely boldog az!
Jer 17:7 Jer 17:8


21. vers

A ki elméjében bölcs, hívatik értelmesnek; a beszédnek pedig édessége neveli a tudományt.


22. vers

Életnek kútfeje az értelem annak, a ki bírja azt; de a bolondok fenyítéke bolondságuk.
Péld 13:14


23. vers

A bölcsnek elméje értelmesen igazgatja az ő száját, és az ő ajkain öregbíti a tudományt.


24. vers

Lépesméz a gyönyörűséges beszédek; édesek a léleknek, és meggyógyítói a tetemeknek.


25. vers

Van oly út, mely igaz az ember szeme előtt, de vége a halálnak úta.
Péld 14:12


26. vers

A munkálkodó lelke magának munkálkodik; mert az ő szája kényszeríti őt.


27. vers

A haszontalan ember gonoszt ás ki, és az ő ajkain mintegy égő tűz van;
Péld 12:17 Jak 3:6


28. vers

A gonosz ember versengést szerez, és a susárló elválasztja a jó barátokat.


29. vers

Az erőszakos ember elhiteti az ő felebarátját, és nem jó úton viszi őt.


30. vers

A ki behúnyja szemeit, azért teszi, hogy álnokságot gondoljon; a ki összeszorítja ajkait, már véghez vitte a gonoszságot.


31. vers

Igen szép ékes korona a vénség, az igazságnak útában találtatik.


32. vers

Jobb a hosszútűrő az erősnél; és a ki uralkodik a maga indulatján, annál, a ki várost vesz meg.
Péld 15:18


33. vers

Az ember kebelében vetnek sorsot; de az Úrtól van annak minden ítélete.


Fejezetek:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31


A Szent Biblia könyvei