Szent Biblia

fordította Károli Gáspár

kgyt

Bölcs Salamonnak példabeszédei

14. fejezet


Fejezetek:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31


1. vers

A bölcs asszony építi a maga házát; a bolond pedig önkezével rontja el azt.
Péld 31:10 Péld 31:31


2. vers

A ki igazán jár, féli az Urat; a ki pedig elfordult az ő útaiban, megútálja őt.
Jób 12:4


3. vers

A bolondnak szájában van kevélységnek pálczája; a bölcseknek pedig beszéde megtartja őket.


4. vers

Mikor nincsenek ökrök: tiszta a jászol; a gabonának bősége pedig az ökörnek erejétől van.


5. vers

A hűséges tanú nem hazud; a hamis tanú pedig hazugságot bocsát szájából.
Péld 22:16 2Móz 23:1


6. vers

A csúfoló keresi a bölcseséget, és nincs; a tudomány pedig az eszesnek könnyű.


7. vers

Menj el a bolond férfiú elől; és nem ismerted meg a tudománynak beszédét.
Péld 9:7 Péld 23:9


8. vers

Az eszesnek bölcsesége az ő útának megértése; a bolondoknak pedig bolondsága csalás.


9. vers

A bolondokat megcsúfolja a bűnért való áldozat; az igazak között pedig jóakarat van.


10. vers

A szív tudja az ő lelke keserűségét; és az ő örömében az idegen nem részes.


11. vers

Az istenteleneknek háza elvész; de az igazaknak sátora megvirágzik.


12. vers

Van olyan út, mely helyesnek látszik az ember előtt, és vége a halálra menő út.
Péld 16:25


13. vers

Nevetés közben is fáj a szív; és végre az öröm fordul szomorúságra.
Luk 6:25


14. vers

Az ő útaiból elégszik meg az elfordult elméjű; önmagából pedig jó férfiú.
Péld 1:31 Péld 1:32


15. vers

Az együgyű hisz minden dolognak; az eszes pedig a maga járására vigyáz.


16. vers

A bölcs félvén, eltávozik a gonosztól; a bolond pedig dühöngő és elbizakodott.
Zsolt 17:4 Zsolt 119:120


17. vers

A hirtelen haragú bolondságot cselekszik, és a cselszövő férfi gyűlölséges lesz.


18. vers

Bírják az esztelenek a bolondságot örökség szerint; az eszesek pedig fonják a tudománynak koszorúját.
Péld 14:24


19. vers

Meghajtják magokat a gonoszok a jók előtt, és a hamisak az igaznak kapujánál.
Zsolt 18:45 Jób 20:10


20. vers

Még az ő felebarátjánál is útálatos a szegény; a gazdagnak pedig sok a barátja.
Péld 19:7


21. vers

A ki megútálja az ő felebarátját, vétkezik; a ki pedig a szegényekkel kegyelmességet cselekszik, boldog az!
Jób 31:16 Jób 31:20 Mát 25:34 Mát 25:40


22. vers

Nemde tévelyegnek, a kik gonoszt szereznek? kegyelmesség pedig és igazság a jó szerzőknek.
Luk 6:38


23. vers

Minden munkából nyereség lesz; de az ajkaknak beszédéből csak szűkölködés.


24. vers

A bölcseknek ékességök az ő gazdagságuk; a tudatlanok bolondsága pedig csak bolondság.


25. vers

Lelkeket szabadít meg az igaz bizonyság; hazugságokat szól pedig az álnok.


26. vers

Az Úrnak félelmében erős a bizodalom, és az ő fiainak lesz menedéke.
Péld 18:10


27. vers

Az Úrnak félelme az életnek kútfeje, a halál tőrének eltávoztatására.
Péld 13:14


28. vers

A nép sokasága a király dicsősége; a nép elfogyása pedig az uralkodó romlása.


29. vers

A haragra késedelmes bővelkedik értelemmel; a ki pedig elméjében hirtelenkedő, bolondságot szerez az.


30. vers

A szelíd szív a testnek élete; az irígység pedig a csontoknak rothadása.


31. vers

A ki elnyomja a szegényt, gyalázattal illeti annak teremtőjét; az pedig tiszteli, a ki könyörül a szűkölködőn.
Péld 17:5 Mát 10:40 Mát 25:40 Zsid 6:10


32. vers

Az ő nyavalyájába ejti magát az istentelen; az igaznak pedig halála idején is reménysége van.
Zsolt 5:7 Zsolt 34:20


33. vers

Az eszesnek elméjében nyugszik a bölcseség; a mi pedig a tudatlanokban van, magát hamar megismerheti.
Péld 13:16 Péld 29:11


34. vers

Az igazság felmagasztalja a nemzetet; a bűn pedig gyalázatára van a népeknek.


35. vers

A királynak jóakaratja van az eszes szolgához; haragja pedig a megszégyenítőhöz.


Fejezetek:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31


A Szent Biblia könyvei