Szent Biblia

fordította Károli Gáspár

kgyt

Bölcs Salamonnak példabeszédei

7. fejezet


Fejezetek:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31


1. vers

Fiam, tartsd meg az én beszédeimet, és az én parancsolataimat rejtsd el magadnál.


2. vers

Az én parancsolatimat tartsd meg, és élsz; és az én tanításomat mint a szemed fényét.
Péld 4:4 3Móz 18:5


3. vers

Kösd azokat ujjaidra, írd fel azokat szíved táblájára.


4. vers

Mondd ezt a bölcseségnek: Én néném vagy te; és az eszességet ismerősödnek nevezd,


5. vers

Hogy megőrizzen téged a nem hozzád tartozó asszonytól, és az ő beszédivel hizelkedő idegentől.
Péld 5:3 Péld 5:4


6. vers

Mert házam ablakán, a rács mögül néztem,


7. vers

És láték a bolondok között, eszembe vevék a fiak között egy bolond ifjat,
Péld 6:32


8. vers

A ki az utczán jár, annak szeglete mellett, a házához menő úton lépeget,
Jób 31:9


9. vers

Alkonyatkor, nap estjén, és setét éjfélben.


10. vers

És ímé, egy asszony eleibe jő, paráznának öltözetében, álnok az ő elméjében.


11. vers

Mely csélcsap és vakmerő, a kinek házában nem maradhatnak meg az ő lábai.
Péld 5:3


12. vers

Néha az utczán, néha a tereken van, és minden szegletnél leselkedik.


13. vers

És megragadá őt és megcsókolá őt, és szemtelenségre vetemedvén, monda néki:


14. vers

Hálaáldozattal tartoztam, ma adtam meg fogadásimat.


15. vers

Azért jövék ki elődbe, szorgalmatosan keresni a te orczádat, és reád találtam!


16. vers

Paplanokkal megvetettem nyoszolyámat, égyiptomi szövésű szőnyegekkel.
Péld 21:22


17. vers

Beillatoztam ágyamat mirhával, áloessel és fahéjjal.


18. vers

No foglaljuk magunkat bőségesen mind virradtig a szeretetben; vígadjunk szerelmeskedésekkel.


19. vers

Mert nincs otthon a férjem, elment messze útra.


20. vers

Egy erszény pénzt vőn kezéhez; holdtöltére jő haza.


21. vers

És elhiteté őt az ő mesterkedéseinek sokaságával, ajkainak hizelkedésével elragadá őt.
Péld 5:3


22. vers

Utána megy; mint az ökör a vágóhídra, és mint a bolond, egyszer csak fenyítő békóba;


23. vers

Mígnem átjárja a nyíl az ő máját. Miképen siet a madár a tőrre, és nem tudja, hogy az az ő élete ellen van.


24. vers

Annakokáért most, fiaim, hallgassatok engem, és figyelmezzetek az én számnak beszédeire.


25. vers

Ne hajoljon annak útaira a te elméd, és ne tévelyegj annak ösvényin.


26. vers

Mert sok sebesültet elejtett, és sokan vannak, a kik attól megölettek.


27. vers

Sírba vívő út az ő háza, a mely levisz a halálnak hajlékába.


Fejezetek:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31


A Szent Biblia könyvei