Szent Biblia

fordította Károli Gáspár

kgyt

Bölcs Salamonnak példabeszédei

21. fejezet


Fejezetek:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31


1. vers

Mint a vizeknek folyásai, olyan a királynak szíve az Úrnak kezében, valahová akarja, oda hajtja azt!


2. vers

Az embernek minden úta igaz a maga szemei előtt; de a szívek vizsgálója az Úr.
Péld 16:2


3. vers

Az igazságnak és igaz ítéletnek gyakorlását inkább szereti az Úr az áldozatnál.
Ésa 1:11 Ésa 1:16 Hós 6:6


4. vers

A szemnek fenhéjázása és az elmének kevélysége: az istentelenek szántása, bűn.


5. vers

A szorgalmatosnak igyekezete csak gyarapodásra van; valaki pedig hirtelenkedik, csak szükségre jut.
Péld 10:4 Péld 13:4


6. vers

A hamisságnak nyelvével gyűjtött kincs elveszett hiábavalósága azoknak, a kik a halált keresik.
Péld 10:2


7. vers

Az istentelenek pusztítása magával ragadja őket; mert nem akartak igazságot cselekedni.
Péld 5:22 Jak 5:1 Jak 5:5


8. vers

Tekervényes a bűnös embernek úta; a tisztának cselekedete pedig igaz.


9. vers

Jobb a tető ormán lakni, mint háborgó asszonynyal, és közös házban.
Péld 25:24


10. vers

Az istentelennek lelke kiván gonoszt; és az ő szeme előtt nem talál könyörületre az ő felebarátja.


11. vers

Mikor a csúfolót büntetik, az együgyű lesz bölcs; mikor pedig a bölcset oktatják, ő veszi eszébe a tudományt.
Péld 19:25


12. vers

Nézi az igaz az istentelennek házát, hogy milyen veszedelembe jutottak az istentelenek.


13. vers

A ki bedugja fülét a szegény kiáltására; ő is kiált, de meg nem hallgattatik.


14. vers

A titkon adott ajándék elfordítja a haragot; és a kebelben való ajándék a kemény búsulást.


15. vers

Vígasság az igaznak igazat cselekedni; de ijedelem a hamisság cselekedőinek.
Péld 10:23


16. vers

Az embr, a ki eltévelyedik az értelemnek útáról, az élet nélkül valók gyülekezetiben nyugszik.


17. vers

Szűkölködő ember lesz, a ki szereti az örömet; a ki szereti a bort és az olajat, nem lesz gazdag!


18. vers

Az igazért váltságdíj az istentelen, és az igazak helyett a hitetlen büntettetik meg.
Péld 11:8


19. vers

Jobb lakozni a pusztának földén, mint a feddődő és haragos asszonynyal.
Péld 21:9


20. vers

Kivánatos kincs és kenet van a bölcsnek házában; a bolond ember pedig eltékozolja azt.


21. vers

A ki követi az igazságot és az irgalmasságot, nyer életet, igazságot és tisztességet.
Péld 22:9


22. vers

A hősök városába felmegy a bölcs, és lerontja az ő bizodalmoknak erejét.
Préd 9:15 Préd 9:17


23. vers

A ki megőrzi száját és nyelvét, megtartja életét a nyomorúságtól.
Péld 18:21


24. vers

A kevély dölyfösnek csúfoló a neve, a ki haragjában kevélységet cselekszik.


25. vers

A restnek kivánsága megemészti őt; mert az ő kezei nem akarnak dolgozni.
Péld 19:15 Péld 22:13 Péld 26:14


26. vers

Egész nap kivánságtól gyötretik; az igaz pedig ád, és nem tartóztatja meg adományát.
Zsolt 37:26


27. vers

Az istentelenek áldozatja útálatos; kivált mikor gonosz tettért viszi.
Péld 15:8


28. vers

A hazug bizonyság elvész; a ki pedig jól figyelmez, örökké szól.
Péld 19:5 Péld 19:9


29. vers

Megkeményíti az istentelen ember az ő orczáját; az igaz pedig jól rendeli az ő útát.


30. vers

Nincs bölcseség, és nincs értelem, és nincs tanács az Úr ellen.
Péld 19:21


31. vers

Készen áll a ló az ütközetnek napjára; de az Úré a megtartás!
Zsolt 33:17


Fejezetek:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31


A Szent Biblia könyvei