Szent Biblia

fordította Károli Gáspár

kgyt

Bölcs Salamonnak példabeszédei

17. fejezet


Fejezetek:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31


1. vers

Jobb a száraz falat, melylyel van csendesség; mint a levágott barmokkal teljes ház, melyben háborúság van.
Péld 15:17


2. vers

Az értelmes szolga uralkodik a gyalázatos fiún, és az atyafiak között az örökségnek részét veszi.


3. vers

Az olvasztótégely az ezüst számára van, és a kemencze az aranyéra; a szívek vizsgálója pedig az Úr.
Jer 17:10


4. vers

A gonosztevő hallgat az álnok beszédekre, a csalárd hallgat a gonosz nyelvre.


5. vers

A ki megcsúfolja a szegényt, gyalázattal illeti annak Teremtőjét; a ki gyönyörködik másnak nyomorúságában, büntetlen nem lészen!
Péld 14:31 Péld 24:17 Péld 24:18


6. vers

A véneknek ékessége az unokák, és a fiaknak ékessége az atyák.


7. vers

Nem illik a bolondnak az ékes beszéd, még kevésbbé a tisztességesnek a hazug beszéd.


8. vers

Drága kő az ajándék elfogadójának szemei előtt; mindenütt, a hova csak fordul, okosan cselekszik.


9. vers

Elfedezi a vétket, a ki keresi a szeretetet; a ki pedig ismétlen előhoz egy dolgot, elszakasztja egymástól a barátságosokat is.
Péld 19:11


10. vers

Foganatosb a dorgálás az eszesnél, mint ha megvernéd a bolondot százszor is.
Zsolt 141:5


11. vers

Csak ellenkezést keres a gonosz, végre kegyetlen követ bocsáttatik ellene.


12. vers

Találjon valakire a fiától megfosztott medve, csak ne a bolond az ő bolondságában.


13. vers

A ki fizet gonoszt a jóért, nem távozik el a gonosz annak házától.
Róm 12:17


14. vers

Mint a ki árvizet szabadít el, olyan a háborúság kezdete; azért minekelőtte kihatna, hagyd el a versengést.
Péld 20:3


15. vers

A ki igaznak mondja a bűnöst, és kárhoztatja az igazat, útálatos az Úrnak egyaránt mind a kettő.
Péld 24:24 Ésa 5:22 Ésa 5:23


16. vers

Miért van a vétel ára a bolondnak kezében a bölcseség megszerzésére, holott nincsen néki elméje?


17. vers

Minden időben szeret, a ki igaz barát, és testvérül születik a nyomorúság idejére.
Péld 18:24 Luk 10:36 Luk 10:37


18. vers

Értelmetlen ember az, a ki kezét adja, fogadván kezességet barátja előtt.


19. vers

Szereti a gonoszt, a ki szereti a háborúságot; a ki magasbítja kapuját, romlást keres.


20. vers

Az elfordult szívű ember nem nyerhet jót, és a ki az ő nyelvével gonosz, esik nyomorúságba.


21. vers

A ki szül bolondot, szüli ő magának bánatra; és nem örvendez a bolondnak atyja.
Péld 17:25


22. vers

A vidám elme jó orvosságul szolgál; a szomorú lélek pedig megszáraztja a csontokat.
Péld 15:13 Péld 15:15


23. vers

A kebelből kivett ajándékot az istentelen elveszi, a törvény útának elfordítására.
Péld 17:15 5Móz 16:19


24. vers

Az eszesnek orczájából kitetszik a bölcseség; a bolondnak pedig szemei országolnak a földnek végéig.


25. vers

Búsulása az ő atyjának a bolond fiú, és az ő szülőjének keserűsége.
Péld 17:21 Péld 10:1 Péld 15:20 Péld 19:13 Péld 19:26


26. vers

Még megbirságolni is az igazat nem jó, a tisztességest megverni igazságáért.


27. vers

A ki megtartóztatja beszédét, az tudós ember, és a ki higgadt lelkű, az értelmes férfiú.
Jak 1:19


28. vers

Még a bolond is, amikor hallgat, bölcsnek ítéltetik; mikor ajkait bezárja, eszesnek.
Jób 18:5


Fejezetek:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31


A Szent Biblia könyvei