Szent Biblia

fordította Károli Gáspár

kgyt

Mózes második könyve a zsidóknak Égyiptomból kijöveteléről

22. fejezet


Fejezetek:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40


1. vers

Ha valaki ökröt vagy bárányt lop, és levágja vagy eladja azt: öt barmot fizessen egy ökörért, és négy juhot egy bárányért.
2Sám 12:6


2. vers

Ha ház-fölverésen kapják a tolvajt, és úgy megverik, hogy meghal, nincs vérbűn miatta.


3. vers

Ha reá sütött a nap, vérbűn van miatta: fizessen; ha nincs néki: adassék el tolvajságáért.


4. vers

Ha elevenen kapják kezében a lopott jószágot, akár ökör, akár szamár, akár juh: két annyit fizessen érette.


5. vers

Ha valaki mezőt vagy szőlőt étet le, úgy hogy barmát elereszti, és az a más mezején legel: mezejének javából és szőlőjének javából fizesse meg a kárt.


6. vers

Ha tűz támad, és tövisbe kap, és megég az asztag, vagy a lábon álló gabona, vagy a mező: fizesse meg a kárt, a ki a tüzet gyujtotta.


7. vers

Ha valaki pénzt vagy edényeket ád felebarátjának megőrzés végett, és ellopják annak a férfiúnak házából: ha megtalálják a tolvajt, fizessen kétannyit.


8. vers

Ha nem találják meg a tolvajt, a ház urát vigyék a bírák eleibe; hogy nem nyújtotta-é ki kezét az ő felebarátja vagyonára.


9. vers

Akármi bűn dolgában, akár ökör, akár szamár, akár juh, akár ruha, akármi elveszett jószág az, a miről azt mondja: ez az; mindkettőjük ügye a bírák eleibe menjen, és a kit a bírák bűnösnek mondanak, fizessen két annyit az ő felebarátjának.


10. vers

Ha valaki szamarat vagy ökröt, vagy bárányt, vagy akármiféle barmot ád az ő felebarátja gondviselése alá, és az elhull, vagy megsérül, vagy elhajtatik, úgy hogy senki sem látta:


11. vers

Az Úrra való esküvés legyen kettejök közt, hogy nem nyújtotta-é ki kezét felebarátja vagyonára; és ezt fogadja el annak ura, és az semmit se fizessen.


12. vers

Ha pedig ellopták tőle: megfizessen az urának.
1Móz 31:39


13. vers

Ha széttépetett, hozza el azt bizonyságul; a széttépettet nem fizeti meg.
1Móz 31:39


14. vers

Ha pedig valaki kölcsön kér az ő felebarátjától, és az megsérül vagy elhull urának távollétében: fizesse meg a kárt.


15. vers

Ha ura vele van, nem fizet; ha bérbe adatott, bérébe megy.


16. vers

Ha valaki hajadont csábít el, a ki nincs eljegyezve, és vele hál: jegyajándékkal jegyezze azt el magának feleségül.
5Móz 22:28 5Móz 22:29


17. vers

Ha annak atyja nem akarja azt néki adni: annyi pénzt adjon, a mennyi a hajadonok jegyajándéka.


18. vers

Varázsló asszonyt ne hagyj életben.


19. vers

A ki barommal közösül, halállal lakoljon.
3Móz 18:23 3Móz 20:15


20. vers

A ki isteneknek áldozik, nem csupán az Úrnak, megölettessék.
5Móz 17:2 5Móz 17:5


21. vers

A jövevényen ne hatalmaskodjál, és ne nyomorgasd azt, mert jövevények voltatok Égyiptom földén.
3Móz 19:34


22. vers

Egy özvegyet vagy árvát se nyomorítsatok meg.
Zak 7:10


23. vers

Ha nyomorgatod azt, és hozzám kiált, meghallgatom az ő kiáltását.


24. vers

És felgerjed haragom, és megöllek titeket fegyverrel, és a ti feleségeitek özvegyekké lésznek, a ti fiaitok pedig árvákká.


25. vers

Ha pénzt adsz kölcsön az én népemnek, a szegénynek a ki veled van; ne légy hozzá olyan, mint a hitelező; ne vessetek reá uzsorát.
3Móz 25:35 3Móz 25:37 Zsolt 15:5 Ezék 18:8


26. vers

Ha zálogba veszed a te felebarátod felső ruháját: naplemente előtt visszaadd azt néki:
5Móz 24:12 5Móz 24:13


27. vers

Mert egyetlen takarója, testének ruhája az: miben háljon? Bizony, ha én hozzám kiált, meghallgatom; mert én irgalmas vagyok.


28. vers

A bírákat ne szidalmazd, és néped fejedelmét ne átkozd.
Csel 23:3 Csel 23:5


29. vers

Gabonáddal és boroddal ne késlekedjél; fiaid elsőszülöttét nékem add.
2Móz 13:2 2Móz 13:12


30. vers

Hasonlóképen cselekedjél ökröddel, juhoddal; hét napig legyen az ő anyjával, a nyolczadik napon nékem add azt.
3Móz 22:27


31. vers

És szent emberek legyetek én előttem; a mezőn széttépett húst meg ne egyétek; az ebnek vessétek azt.
3Móz 22:8


Fejezetek:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40


A Szent Biblia könyvei