Szent Biblia

fordította Károli Gáspár

kgyt

Jeremiás siralmai

3. fejezet


Fejezetek:

1 2 3 4 5


1. vers

Én vagyok az az ember, a ki nyomorúságot látott az ő haragjának vesszeje miatt.


2. vers

Engem vezérlett és járatott sötétségben és nem világosságban.


3. vers

Bizony ellenem fordult, ellenem fordítja kezét minden nap.


4. vers

Megfonnyasztotta testemet és bőrömet, összeroncsolta csontjaimat.


5. vers

Erősséget épített ellenem és körülvett méreggel és fáradsággal.


6. vers

Sötét helyekre ültetett engem, mint az örökre meghaltakat.


7. vers

Körülkerített, hogy ki ne mehessek, nehézzé tette lánczomat.


8. vers

Sőt ha kiáltok és segítségül hívom is, nem hallja meg imádságomat.
Zsolt 22:3 Zsolt 69:4


9. vers

Elkerítette az én útaimat terméskővel, ösvényeimet elforgatta.


10. vers

Ólálkodó medve ő nékem és lesben álló oroszlán.


11. vers

Útaimat elterelte, és darabokra vagdalt és elpusztított engem!


12. vers

Kifeszítette kézívét, és a nyíl elé czélul állított engem!


13. vers

Veséimbe bocsátotta tegzének fiait.


14. vers

Egész népemnek csúfjává lettem, és gúnydalukká napestig.


15. vers

Eltöltött enggem keserűséggel, megrészegített engem ürömmel.


16. vers

És kova-kővel tördelte ki fogaimat; porba tiprott engem.


17. vers

És kizártad lelkem a békességből; elfeledkeztem a jóról.


18. vers

És mondám: Elveszett az én erőm és az én reménységem az Úrban.


19. vers

Emlékezzél meg az én nyomorúságomról és eltapodtatásomról, az ürömről és a méregről!


20. vers

Vissza-visszaemlékezik, és megalázódik bennem az én lelkem.


21. vers

Ezt veszem szívemre, azért bízom.


22. vers

Az Úr kegyelmessége az, hogy még nincsen végünk; mivel nem fogyatkozik el az ő irgalmassága!


23. vers

Minden reggel meg-megújul; nagy a te hűséged!


24. vers

Az Úr az én örökségem mondja az én lelkem, azért benne bízom.
Zsolt 16:5


25. vers

Jó az Úr azoknak, a kik várják őt; a léleknek, a mely keresi őt.


26. vers

Jó várni és megadással lenni az Úr szabadításáig.


27. vers

Jó a férfiúnak, ha igát visel ifjúságában.


28. vers

Egyedül ül és hallgat, mert felvette magára.


29. vers

Porba teszi száját, mondván: Talán van még reménység?


30. vers

Orczáját tartja az őt verőnek, megelégszik gyalázattal.


31. vers

Mert nem zár ki örökre az Úr.


32. vers

Sőt, ha megszomorít, meg is vígasztal az ő kegyelmességének gazdagsága szerint.
Ésa 54:8


33. vers

Mert nem szíve szerint veri és szomorítja meg az embernek fiát.


34. vers

Hogy lábai alá tiporja valaki a föld minden foglyát;


35. vers

Hogy elfordíttassék az ember ítélete a Magasságosnak színe előtt;


36. vers

Hogy elnyomassék az ember az ő peres dolgában: ezt az Úr nem nézi el.


37. vers

Kicsoda az, a ki szól és meglesz, ha nem parancsolja az Úr?
Ésa 45:7


38. vers

A Magasságosnak szájából nem jő ki a gonosz és a jó.


39. vers

Mit zúgolódik az élő ember? Ki-ki a maga bűneiért bűnhődik.


40. vers

Tudakozzuk a mi útainkat és vizsgáljuk meg, és térjünk az Úrhoz.


41. vers

Emeljük fel szíveinket kezeinkkel egyetemben Istenhez az égben.


42. vers

Mi voltunk gonoszok és pártütők, azért nem bocsátottál meg.
Zsolt 106:6 Dán 9:5


43. vers

Felöltötted a haragot és üldöztél minket, öldököltél, nem kiméltél.


44. vers

Felöltötted a felhőt, hogy hozzád ne jusson az imádság.


45. vers

Sepredékké és útálattá tettél minket a népek között.


46. vers

Feltátotta száját ellenünk minden ellenségünk.


47. vers

Rettegés és tőr van mi rajtunk, pusztulás és romlás.


48. vers

Víz-patakok folynak alá az én szememből népem leányának romlása miatt.
Jer 9:1 Jer 13:17


49. vers

Szemem csörgedez és nem szünik meg, nincs pihenése,


50. vers

Míg ránk nem tekint és meg nem lát az Úr az égből.


51. vers

Szemem bánatba ejté lelkemet városomnak minden leányáért.


52. vers

Vadászva vadásztak reám, mint valami madárra, ellenségeim ok nélkül.


53. vers

Veremben fojtották meg életemet, és követ hánytak rám.


54. vers

Felüláradtak a vizek az én fejem felett; mondám: Kivágattam!


55. vers

Segítségül hívtam a te nevedet, oh Uram, a legalsó veremből.


56. vers

Hallottad az én szómat; ne rejtsd el füledet sóhajtásom és kiáltásom elől.


57. vers

Közelegj hozzám, mikor segítségül hívlak téged; mondd: Ne félj!


58. vers

Pereld meg Uram lelkemnek perét; váltsd meg életemet.


59. vers

Láttad, oh Uram, az én bántalmaztatásomat; ítéld meg ügyemet.


60. vers

Láttad minden bosszúállásukat, minden ellenem való gondolatjokat.


61. vers

Hallottad Uram az ő szidalmazásukat, minden ellenem való gondolatjokat;


62. vers

Az ellenem támadóknak ajkait, és ellenem való mindennapi szándékukat.


63. vers

Tekintsd meg leülésöket és felkelésöket; én vagyok az ő gúnydaluk.


64. vers

Fizess meg nékik, Uram, az ő kezeiknek munkája szerint.


65. vers

Adj nékik szívbeli konokságot; átkodul reájok.


66. vers

Üldözd haragodban, és veszesd el őket az Úr ege alól!


Fejezetek:

1 2 3 4 5


A Szent Biblia könyvei