Szent Biblia

fordította Károli Gáspár

kgyt

Ésaiás próféta könyve

10. fejezet1. vers

Jaj a hamis határozatok határozóinak, és a jegyzőknek, a kik gonoszt jegyeznek,
Mát 23:13 Mát 23:29


2. vers

Hogy elriaszszák a gyöngéket a törvénykezéstől, s elrabolják népem szegényeinek igazságát, hogy legyenek az özvegyek az ő prédájok, és az árvákban zsákmányt vessenek.
Ámós 2:6 Ámós 8:6 Mik 2:9


3. vers

S vajjon mit míveltek a meglátogatásnak és a messzünnen rátok jövő pusztulásnak napján? Kihez futtok segítségért, és hol hagyjátok dicsőségeteket?
Ésa 7:17 Ésa 7:20 Mik 7:4 Luk 12:20


4. vers

Bizony csak: a foglyok alá hanyatlanak és a megölettek alá hullanak; mind ezekkel haragja el nem múlt, és keze még felemelve van.


5. vers

Jaj Assiriának, haragom botjának, mert pálcza az ő kezében az én búsulásom!


6. vers

Istentelen nemzetség ellen küldtem őt, és haragom népe ellen rendelém, hogy prédáljon és zsákmányt vessen, és eltapodja azt, mint az utczák sarát.


7. vers

De ő nem így vélekedik, és szíve nem így gondolkozik, mert ő pusztítani akar, és kigyomlálni sok népeket.
Zak 1:15 Jer 50:28 Jer 50:29 Jer 51:24 Jer 51:25 Zsolt 137:9 2Kir 18:24 2Kir 18:33


8. vers

Mert így szól: Vajjon vezéreim nem mind királyok-é?


9. vers

Nem úgy megvettem-é Kalnót, mint Kárkemist? És Hamáthot, mint Arphádot? És Samariát, mint Damaskust?
2Kir 18:34 2Kir 18:35 2Kir 17:6 2Kir 16:9


10. vers

Miképen megtalálta volt kezem a bálványok országait, holott pedig több faragott képük volt, mint Jeruzsálemnek és Samariának,
Ésa 36:18 Ésa 36:19


11. vers

Avagy a mint cselekedtem Samariával és az ő bálványaival; nem úgy cselekedhetem-é Jeruzsálemmel és bálványképeivel?


12. vers

Ezért ha majd elvégezi az Úr minden dolgát Sion hegyén és Jeruzsálemben, meglátogatom az Assiriabeli király nagyakaró szíve gyümölcsét és nagyralátó szeme kevélységét.
Ésa 10:7 Jer 50:18


13. vers

Mert ezt mondá: Kezem erejével míveltem ezt és bölcseségemmel, mivel okos vagyok; elvetettem sok népeknek határit, és kincseikben zsákmányt vetettem, és leszállítám, mint erős, a magasan ülőket;


14. vers

És kezem úgy találta mintegy fészket a népek gazdagságát; és a mily könnyen elszedik az elhagyott tojásokat, azonképen foglaltam én el az egész földet; és nem volt senki, a ki szárnyát mozdította, vagy száját megnyitotta, vagy csak sipogott volna is!


15. vers

Avagy dicsekszik-é a fejsze azzal szemben, a ki vele vág? vagy a fűrész felemeli-é magát az ellen, a ki vonsza azt? Mintha a bot forgatná azt, a ki őt felemelé, és a pálcza felemelné azt, a mi nem fa!
Ésa 10:5 Ésa 10:6 Ésa 45:9 Ésa 64:8 Róm 9:20 Róm 9:21


16. vers

Azért az Úr, a seregek Ura kövéreire ösztövérséget bocsát, és az ő dicsősége alatt égés ég, miként a tűz égése;


17. vers

És lészen Izráel világossága tűz gyanánt, és annak Szentje láng gyanánt, és ég és megemészti gazzát és tövisét egy napon;


18. vers

Az ő erdejének és kertjének ékességét pedig lelkétől mind testéig megemészti, és lesorvad, mint a sorvadozó;
Zak 11:1 Zak 11:2


19. vers

Erdője fáinak maradéka kicsiny lészen, és azokat egy gyermek is felírhatja!


20. vers

És lészen ama napon, hogy többé nem támaszkodik Izráel maradéka és a ki megmaradt Jákób házából, az őt nyomorgatóhoz, hanem támaszkodik az Úrhoz, Izráel Szentjéhez hűségesen;


21. vers

A maradék megtér, a Jákób maradéka az erős Istenhez.
Róm 11:5


22. vers

Mert ha néped Izráel számszerint annyi lenne is, mint a tenger fövenye, csak maradéka tér meg; az elvégezett pusztulás elárad igazsággal!
Ésa 28:5 Róm 9:27


23. vers

Mert elvégezett pusztítást cselekszik az Úr, a seregek Ura, mind az egész földön.


24. vers

Azért így szól az Úr, a seregeknek Ura: Ne félj népem, Sionnak lakosa, az Assiriabeli királytól! bár botjával megver tégedet és pálczáját felemeli rád, miként Égyiptom egykoron;


25. vers

Mert még csak egy kevés idő van: és elfogy búsulásom és haragom az ő megemésztésökre lészen!
Agge 2:7 Agge 2:21 Agge 2:22


26. vers

És a seregeknek Ura ostort emel ő ellenök, miként a Midián levágatása idején az Oreb kőszikláján, és pálczáját a tenger fölé emeli, mint Égyiptomban egykoron.
2Móz 14:27 2Móz 14:28 Bir 7:25 Ésa 9:4


27. vers

És lesz ama napon: eltávozik az ő terhe válladról és igája nyakadról, és megromol az iga a kövérségnek miatta.


28. vers

Ajjáthba jő, Migronba átsiet, Mikhmásnál rakja le hadakozó szerszámait;


29. vers

Átmennek a szoroson, Gébában lesz hálóhelyünk; megrémül Ráma, Gibea, Saulnak városa elfut.
1Sám 10:26


30. vers

Kiálts Gallim leánya, és vedd füleidbe Laisa, és szegény Anathóth!


31. vers

Madména megindul, Gébim lakosai mentik övéiket;


32. vers

Még Nóbba megyen ma, hogy ott megálljon, és emeli már kezét Sion leányának hegye és Jeruzsálemnek halma ellen!


33. vers

De ímé az Úr, a seregeknek Ura: levagdalja az ágakat rémítő hatalommal, és a magas termetűek kivágattatnak, és a magasságosak megaláztatnak;


34. vers

Az erdő sűrű ágait levágja vassal, és megdől a Libánon egy hatalmas által.
Zak 11:1 Zak 11:2 Ésa 37:36 2Kir 19:35A Szent Biblia könyvei